I FÖRSTA STYCKET PÅ ENGELSK

Översättning av i första stycket i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2385, Tid: 0.0876

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda I Första Stycket i en mening och deras översättningar

De personer som avses i första stycket finns upptagna på förteckningen i bilagan.
The persons referred to in the first subparagraph are listed in the annex.
De personer som avses i första stycket finns upptagna i förteckningen i bilaga I.”.
The persons referred in the first subparagraph are listed in annex i.
Andra punktsatsen i första stycket ska ersättas med följande:.
The second bullet point in the first paragraph is replaced by the following:.
Led c i första stycket ersättas med följande:.
Point(c) in the first subparagraph is replaced by the following:.
Vad som sagt i första stycket hindrar inte deltagande i sådana aktiviteter.
What is stated in the first paragraph shall not prevent participation in such activities.
Den kvot som anges i första stycket skall ha löpnummer 09.
The quota referred to in the first sub-paragraph shall have the order number 09.
Ii i första stycket skall följande punkt g läggas till:.
(ii) in subparagraph 1, the following point(g) is added:.
I första stycket skall tredje strecksatsen ersättas med följande:.
In the first subparagraph, the third indent is replaced by the following:.
De marknadsaktörer som anges i första stycket är även undantagna från följande:.
The operators set out in the first paragraph are also exempted from the following:.
I första stycket skall orden "nötkreatur eller" utgå.
In the first subparagraph, the words"bovine or" shall be deleted,
Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.
The name referred to in the first paragraph identifies a product in class 1.
I första stycket skall följande införas som led d:.
In subparagraph 1, the following point(d) is inserted:.
I första stycket ska punkt 3 ersättas med följande:.
In the first paragraph, point(3) is replaced by the following:.
I första stycket ska inledningsmeningen ersättas med följande:.
In the first paragraph, the introductory sentence is replaced by the following:.
Andra punktsatsen i första stycket ska ersättas med följande:.
The second bullet point of the first paragraph is replaced by the following:.
Tionde punktsatsen i första stycket ska ersättas med följande:.
The tenth bullet point of the first paragraph is replaced by the following:.
Sjuttonde punktsatsen i första stycket ska ersättas med följande:.
The seventeenth bullet point of the first paragraph is replaced by the following:.
Artonde punktsatsen i första stycket ska ersättas med följande:.
The eighteenth bullet point of the first paragraph is replaced by the following:.
Följande skall läggas till i första stycket i artikel 17.2:.
The following is added to the first subparagraph of article 17(2):.
femte meningen i första stycket skall ersättas med följande:.
(i) sentence 5 in the first indent is replaced by the following:.
Ändra i första stycket(Lagerholm).
Amend first paragraph(Lagerholm).
Artikel 5.3 punkt b i första stycket(de inledande orden).
Article 5(3), first subparagraph, point(b), introductory words.
Följande regler avses i första stycket:.
The rules referred to in the first subparagraph are as follows:.
I tabellen i första stycket skall följande rad läggas till:.
In the table of the first subparagraph, the following line is added:.
Trots vad som sägs i första stycket ska följande gälla:.
Notwithstanding the first paragraph, the following shall apply:.
Trots vad som sägs i första stycket får exponeringen dock överskrida.
Notwithstanding the first subparagraph, exposure may exceed:.
Den inledande meningen i första stycket ska ersättas med följande:.
The introductory sentence of the first paragraph is replaced by the following:.
I punkt 7.5.1 skall den tredje meningen i första stycket ersättas med följande:.
The third sentence of the first paragraph is replaced by the following:.
Villkoret i första stycket ska inte gälla för malta.
The condition referred to in the first subparagraph shall not apply to malta.
Första meningen i första stycket ska ersättas med följande:.
In the first subparagraph, the first sentence is replaced by the following:.

Resultat: 2385, Tid: 0.0876

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER

S Synonymer till "i första stycket"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer