I MÅNGA FALL PÅ ENGELSK

Översättning av "i många fall" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2230, Tid: 0.0761

in many cases in many instances

Exempel på I Många Fall i en mening

Förresten i många fall var det samma person.
By the way in many cases it was the.
Men i många fall på bekostnad uppvägs av fördelarna.
Yet in many instances the expense is outweighed by the.
I många fall kommer detta att innebära internationella partnerskap med organisationer från tredjeländer.
In many cases they will imply international partnerships with organisations from thir.
Ännu i många fall uppvägs bekostnad av fördelarna.
Yet in many instances the expense is outweighed by the.
I många fall förvärras denna sårbarhet av politisk instabilitet och konflikter.
In many cases this vulnerability is compounded by political instability a.
I många fall har penningbelopp omvandlats till 2001 års motsvarande köpkraft.
In many instances, monetary amounts have been converted to their 2001 purchasing power.
I många fall var dessa skal spel.
In many cases, these were.
I många fall har detta resulterat i miljöskador som saknar motstycke.
In many instances that has resulted in unprecedented environme.
I många fall blev städerna också centra för den svenska kulturen.
In many cases the cities became centers for the Swed.
I många fall är motviljan att acceptera detta faktum ett generationsproblem.
In many instances a reluctance to accept this reality is a generatio.
I många fall ser inte de vuxna vad som händer.
In many cases, does not see the adults w.
I många fall öppnade de lokala vallokalerna sent och hade inga röstsedlar.
In many instances, local polling stations opened late and had no b.
I många fall är fattigdomen kvinnlig.
In many cases poverty is a femal.
I många fall är nyttan till och med flera gånger större än kostnaden.
In many case the benefits are a large multiple o.
I många fall utför kommissionens delegationer kontroller på plats.
In many case, the commission delegations carry out monitoring.
I många fall finns det olika sätt att betala in avgifterna.
In many cases there are different ways of paying in co.
Ja, i många fall.
Yes, in.
Utmärkt, i många fall kan siedle access bygga på bestående strukturer.
Great – in many cases siedle access can simply be installed in existing.
Det kommer dock i många fall att leda till spänningar.
It will however, in any case, often cau.
Att bevara den biologiska mångfalden och i många fall även öka den,
Preserve – and in some cases even increase – b.
I många fall är reducerad bearbetning det bästa alternativet.
In most cases minimal soil tillage is the.
I många fall kan det ta mycket längre tid än så.
And in many cases, it can take much longe.
I många fall kommer du att bo där med 1 eller 2 rumskamrater.
In lot of cases you will live there with 1 or.
I många fall avspeglar den ett helt lokalsamhälles ansträngningar.
It is, in many cases, the image of the efforts of an entire lo.
I många fall tenderar denna andel också att öka.
In a number of cases these figures are tending to r.
Kontrollgruppen är bunden av tystnadsplikten i många fall.
The control group is tied to secrecy in >.
Oumbärlig hjälp av feng shui i många fall.
Indispensable means of feng shui in many >.
I många fall gick schamanens ämbete i arv.
And in many cases the office of shaman became.
I många fall denna praxis visar sig vara mycket effektiva.
In lots of instances this technique verifies to be real.
Själva verket har jag i många fall återställt familjer och förenat dem i lycka.
Actually, in many cases, i have restored families and united them.

Resultat: 2230, Tid: 0.0761

SE ÄVEN
Se även
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
Ord för ord översättning
SYNONYMER

S Synonymer till "i många fall"


i vissa fall
i flera fall
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer