I TREDJE LAND PÅ ENGELSK

Översättning av i tredje land i Engelsk

Resultat: 1211, Tid: 0.2884

Svenska-engelsk ordbok
in third countries in thi in non-member countries in non-eu countries in nonmember countries in a third state in non-community countries IN THIRD COUNTRIES in third country

Exempel på att använda I Tredje Land i en mening och deras översättningar

Förökningsmaterial som producerats i tredje land kan ingå i försöken.
Propagation material produced in third countries may be included in the tests.
Bristen på interregionalt samarbete med fastlandsregionerna och med regionerna i tredje land.
Inadequate cooperation with mainland regions and with regions in non-eu countries;

Förteckning över bestrålningsanläggningar i tredje land som godkänts av gemenskapen.
List of irradiation facilities in third countries approved by the community.
Utsädespotatis som skördats i tredje land får ingå i de jämförande försöken.
Seed potatoes harvested in third countries may be included in the comparative tests.
valsedlar för val som organiseras av organ i tredje land.
( c) BALLOT PAPERS FOR ELECTIONS ORGANIZED BY BODIES SET UP IN THIRD COUNTRIES;
Kontroller i tredje land inom ramen för bilaterala avtal,
Controls in third countries in the context of a bilateral agreement;
Kontroller i tredje land.
Checks in third countries.
Främjande av turismutveckling i tredje land.
Encouraging tourism development in third country partners.
Eg-instrument för att främja investeringar i tredje land(eget initiativ).
EC instruments for investment support in third countries(Own-initiative).
Utbildning i tredje land.
Training in third countries.
BSE: situationen i tredje land frågor och svar.
BSE: situation in third countries- questions and answers.
Gemenskapskontroller i tredje land.
Community controls in third countries.
Utsäde producerat i tredje land.
Seed produced in third countries.
Utsäde inspektioner i tredje land.
Seeds- inspections in third countries.
För jordbruksprodukter i tredje land.
On agricultural products in third countries.
Om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land.
On measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries.
Samordning med de insatser som görs i tredje land.
Coordination with action taken in third countries.
Artikel 56- anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land.
Article 56 – Tenders comprising products originating in third countries.
Emittenter med säte i tredje land.
Issuers incorporated in third countries.
Gratisutdelning utanför gemenskapen till förmån för utsatta grupper i tredje land.
Free distribution outside the community for the benefit of vulnerable groups in third countries.
Närmare samarbete mellan eu:s konsulat i tredje land.
Closer cooperation between EU consulates in third countries.
Finansiering av infrastruktur i tredje land.
Financing infrastructure in third countries.
Inspektioner och revisioner i tredje land.
Inspections and audits in third countries.
Informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land.
Measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries.
Undersökningar av utsäde som producerats i tredje land.
Official supervision and equivalence of seed produced in third countries.
Det fysiska införandet av euro i tredje land.
Physical introduction of the euro in third countries.
Omlokaliseringar och direktinvesteringar i tredje land.
Relocation and foreign direct investments in third countries.
Omlokaliseringar och direktinvesteringar i tredje land.
Relocation and investment in third countries.
Angående: marknadsföring av kött i tredje land.
Subject: marketing meat in non-community countries.
Samordning med de insatser som görs i tredje land.
Coordination with action taken in non-community countries.

Resultat: 1211, Tid: 0.2884

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer