I VISSA FALL PÅ ENGELSK

Översättning av I vissa fall i Engelsk

Resultat: 6554, Tid: 0.1572

I vissa fall
occasionally in some case in some cases in some instances in certain circumstances in some circumstances cases where

Exempel på att använda I vissa fall i en mening och deras översättningar

I vissa fall kan en enhet fullgöra mer än en av dessa skyldigheter.
In some cases an entity may fulfil more than one of these responsibilities.
I vissa fall är de även tillverkade av oss.
In some instances, they are also manufactured by us.
I vissa fall med en god orsak.
In some cases with good reason.
I vissa fall har man behövt bygga och eller byta ut ventilationssystem.
In some cases it has been necessary to construct and/or replace ventilation systems.
I vissa fall, ja.
In some instances, yes.
Producenterna eller producentorganisationerna får även i vissa fall agera som bearbetningsföretag.
Producers and producer organisations may also act as processors in certain circumstances.
Producentorganisationerna får även i vissa fall agera som bearbetningsföretag.
Producer organisations may also act as processors in certain circumstances.
I vissa fall finns det två möjligheter för den okända sidan/vinkeln.
In some cases there are two possibilities for the unknown side/angle.
I vissa fall vore det idealiskt.
In some circumstances... one would consider that ideal.
I vissa fall inträffade reaktionerna igen när TYSABRI åter sattes in.
In some instances, the reaction reoccurred when TYSABRI was reintroduced.
I vissa fall kan hypokalcemi vara livshotande.
In some instances the hypocalcaemia may be life-threatening.
I vissa fall kan det finnas andra uppskattningstekniker.
In some circumstances, other estimation techniques may be available.
I vissa fall kan detta skapa oro, nu senast i samband med Tokajvinerna.
Occasionally, this causes concern, most recently in the case of Tokaj wine.
Förslaget ålägger dock medlemsstaterna att i vissa fall uppmuntra energiåtervinning.
places a requirement on Member States to encourage energy recovery in certain circumstances.
I vissa fall, ja.
In some cases, yeah.
Klåda i vissa fall.
Itching in some case.
I vissa fall kan vi direkt vid rekryteringen erbjuda ett permanent kontrakt.
In some cases a permanent contract can be offered directly upon recruitment.
I vissa fall förtecknas kemikalier med namn och CAS-nummer.
In some instances chemicals are listed by name and CAS number.
I vissa fall kan dessa symtom vara tecken på inflammation i tarmarna kolit.
Occasionally, these symptoms can be a sign of bowel inflammation colitis.
I vissa fall kan andra värderingstekniker användas.
In some circumstances, other valuation techniques may be used.
I vissa fall ger direktivets handlingsmarginal upphov till skillnader.
In some case divergences arise within the margin of manoeuvre of the Directive.
I vissa fall kan en intervju genomföras helt och hållet skriftligen.
In some circumstances a hearing may be conducted entirely through a written procedure.
Musslor och andra skaldjur utgjorde i vissa fall omväxling i kosten.
Clams and other shellfish occasionally made for a variation in diet.
I vissa fall utför kommunen kontrollen året efter, ibland ännu senare.
In some cases the municipality performs the control the following year, sometimes even later.
Kommissionen kan dock i vissa fall besluta att utföra en konsekvensanalys.
The Commission may, though, in some instances decide to carry out an impact assessment.
I vissa fall associeras dessa symtom med influensaliknande symtom.
In some cases these symptoms are associated with flu-like symptoms.
I vissa fall filen WBTRVDEF.DLL saknas från din katalog.
In some instances the file WBTRVDEF. DLL is missing from your directory.
I vissa fall kan utslagen bli svåra.
Occasionally a rash may become severe.
I vissa fall kan dessa biprodukter endast användas till djurfoder.
In some instances, these by-products can be used only as animal feed.
I vissa fall krävs riktade, jämförande kliniska prövningar.
In some cases direct comparative clinical trials will be necessary;

Resultat: 6554, Tid: 0.1572

Ord för ord översättning


vissa
- certain some specific particular
fall
- cases event fall instances where

S Synonymer till "i vissa fall"


under vissa förhållanden
i enstaka fall
fall där
ärenden där
vid enstaka tillfällen
situationer där
mål där
i förekommande fall

"I vissa fall" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer