KOMMER ATT BIDRA TILL PÅ ENGELSK

Översättning av kommer att bidra till i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2441, Tid: 0.0753

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Kommer Att Bidra Till i en mening och deras översättningar

Investeringarna kommer att bidra till att modernisera eu:s ekonomi och ytterligare minska koldioxidutsläppen.
These investments will help modernise and further decarbonise the EU's economy.
Det kommer att bidra till att skapa förtroende för ny teknik på marknaden.
It will help to provide confidence for new technologies emerging on the market.
Ett samordnat stöd från eu:s medlemsstater kommer att bidra till ett framgångsrikt resultat.
Coordinated support from the EU member states will contribute to a successful outcome.
Eesk:s yttrande kommer att bidra till diskussionerna i rådet.
This EESC opinion will feed into the Council's discussions on the matter.
Betänkandet kommer att bidra till att stimulera samarbetet mellan rumänien och kazakstan.
This report will help stimulate cooperation between romania and the republic of kazakhstan.
Det kommer att bidra till vad som kan kallas undertakets visuella integritet.
It will contribute to what can be called the visual integrity of the ceiling.
Den kommer att bidra till e-integration, sammanhållning och kulturell mångfald.
It will contribute to e-inclusion, cohesion and cultural diversity.
Resultaten kommer att bidra till den nya strategi som håller på att utformas.
The results will feed into the new strategy which is under development.
En stabil märkning och definitionsram kommer att bidra till det.
A stable labelling and definitions framework will assist that.
Vi vet alla att det kommer att bidra till dessa länders utveckling.
We all know that it will help the development of these countries.
Detta kommer att bidra till bättre villkor för järnvägarnas konkurrenskraft i europa.
This will contribute to better conditions for the competitiveness of railways in europe.
Detta partnerskap kommer att bidra till att förhindra kriser som denna i framtiden.
This partnership would contribute to preventing another crisis like the present one.
De här åtgärderna kommer att bidra till att stabilisera länder som ungern och lettland.
This measure will help stabilise countries like hungary and latvia.
Detta kommer att bidra till kampen mot andra vanligen förknippas mikrober.
This will assist in fighting against other commonly associated microbes.
Du kommer att bidra till vetenskapliga publikationer samt till nya bidragsansökningar.
You will contribute to scientific publications as well as to new grant applications.
Dina svar kommer att bidra till att göra cargurus bättre för kunderna överallt.
Your responses will help to make cargurus better for customers everywhere.
Det kommer att bidra till spridningen av kunskap och kultur.
It will contribute to the dissemination of knowledge and culture.
Kommissionen kommer att bidra till detta.
The commission will contribute to this effort.
Detta kommer att bidra till din framgångsrik karriär.
This will contribute to your successful career.
Trollhassel– kommer att bidra till att minska den röda utseendet på din hud;
Witch hazel – will help to reduce the red look of your skin;
Detta förslag kommer att bidra till att förbättra den europeiska säkerhetsindustrins konkurrenskraft.
This proposal will contribute to improve the competitiveness of the european security industry.
Detta kommer att bidra till att optimera programmets mervärde för EU.
This will contribute to optimise the european added value of the programme.
Detta kommer att bidra till våra kommande diskussioner.
That will help our forthcoming discussions.
Min andel kommer att bidra till att växter överallt frodas.
My share of the gems will go to ensuring the well-being of plants everywhere, batman.
Konkurrenspolitiken kommer att bidra till att uppnå dessa mål.
Competition policy will contribute towards achieving those goals.
Databasen kommer att bidra till förbättrad samstämmighet i de vetenskapliga bedömningarna.
The database will contribute towards improved consistency of scientific assessments;
Detta kommer att bidra till att enskilda transporter blir säkrare och effektivare.
It will make individual transport operations safer and more efficient.
Detta kommer att bidra till säkerheten och framför allt till en rättvis konkurrens.
That will help safety and, above all, fair competition.
Mål och målsättningar kommer att bidra till att stimulera investeringar från den privata sektorn.
Goals and targets will contribute to stimulating private sector investment.
Detta kommer att bidra till att de bästa metoderna snabbt antas.
This will contribute towards the rapid adoption of the best techniques.

Resultat: 2441, Tid: 0.0753

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "kommer att bidra till"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer