KOMMER ATT MINSKA PÅ ENGELSK

Översättning av kommer att minska i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 595, Tid: 0.0512

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Kommer Att Minska i en mening och deras översättningar

Detta kommer att minska den administrativa bördan och kostnaderna för medlemsstaterna och kommissionen.
This will reduce administrative burden and costs for member states and the commission.
Överskottsfettet kommer att minska och muskelmassan kommer att öka.
Your excessive fat will decrease and your reduced muscle mass will improve.
Detta kommer att minska byråkratin och osäkerheten för yrkespersoner.
This will reduce red tape and remove uncertainty for professionals.
Utgifterna kommer att minska något fram till 2010 för att därefter öka.
It will decline slightly until 2010 and rise thereafter.
Detta kommer att minska de administrativa kostnaderna för medlemsstaterna och kommissionen.
This will reduce the administrative costs for member states and the european commission.
Detta kommer att minska europeiska unionens totala konkurrenskraft.
This will decrease the overall competitiveness of the european union.
Detta kommer att minska de administrativa kostnaderna för medlemsstater.
This will reduce the administrative costs for member states.
Prestandan kommer att minska med ett längre svärd.
Performance will decrease with a longer guide bar.
De kommer att minska ännu mer när bensin med blytillsats försvinner helt.
They will decline still further as leaded petrol is phased out.
Strömmarna av sina banker kommer att minska och torka upp.
The streams of its banks will diminish and dry up.
Det kommer att minska möjligheten av sidoeffekter.
It will decrease the possibility of the side effects.
Det kommer att minska risken för att fel begås.
It will lessen the probability of errors being made.
Stelara kommer att minska inflammationen och andra tecken på sjukdomen.
Stelara will reduce the inflammation and other signs of the disease.
Det kommer att minska serotoninnivåer.
It will reduce serotonin levels.
Miljövänligare och tystare flygplan kommer att minska begränsningarna för en ökning av flygtrafiken.
Cleaner and quieter aircraft will alleviate air traffic growth constraints.
Det kommer att minska motståndet markant.
It will lessen resistance considerably.
Det kommer att minska kostnaderna för advokater och översättning.
It will reduce lawyer's costs and translation costs.
Viktminskning kommer att minska symtom på nedsatt lungfunktion.
Weight loss will lessen symptoms of respiratory impairment.
Det är inte bistånd utan handel som kommer att minska fattigdomen.
It is not aid but trade that is going to reduce poverty.
Denna betalning kommer att minska wfa:s framtida utgifter.
The payments would reduce Wfa's subsequent expenses.
Förslaget kommer att minska luftföroreningarna från fordon efter kallstart.
The proposal will reduce the atmospheric emissions from vehicles after a cold start.
Fleråriga planeringsperioder kommer att minska den administrativa bördan för alla berörda parter.
Multi-annual planning periods will reduce the administrative burden for all parties concerned.
Antalet träffar kommer att minska när du matar in dina värden.
The number of hits will narrow down as you enter your values.
Jag kommer att minska problemet på följande lemma:.
I will reduce the problem to the following lemma:.
Arbetslösheten kommer att minska.
Unemployment rates will go down.
Placeringen kommer att minska utsläppen från transporterna.
Location will reduce emissions from transportation.
Den övergripande inriktningen kommer att minska utrymmet för kryphål och regelarbitrage.
The general approach will limit the potential for loopholes and regulatory arbitrage.
Ta förebyggande psoriasis behandling mediciner och du kommer att minska problemet till minimum.
Take prevention psoriasis treatment medications and you will reduce the problem to minimum.
Vi kommer att minska ert inflytande.
We are going to reduce your influence.
Arbetslösheten kommer att minska under de kommande två åren.
Unemployment will fall over the next two years.

Resultat: 595, Tid: 0.0512

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "kommer att minska"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer