KOMMER ATT OMFATTA PÅ ENGELSK

Översättning av kommer att omfatta i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 780, Tid: 0.1175

Exempel på att använda Kommer Att Omfatta i en mening och deras översättningar

Detta kommer att omfatta bästa metoder för datainsamling och centrala resultatindikatorer.
This will include best practice methodologies related to data collection and key performance indicators.
Denna åtgärd kommer att omfatta alla företag, däribland små och medelstora företag och mikroföretag.
This measure will cover all business, including smes and micro-enterprises.
Dessa lämpliga åtgärder kommer att omfatta följande:.
These appropriate measures will include the following:.
Det nya systemet kommer att omfatta följande:.
The new arrangement will include the following elements:.

Det kommer att omfatta tre områden: ungdom, kultur och medier.
It will cover three fields: youth, culture and media.
Undersökningen kommer att omfatta samtliga berörda parter.
This study will involve all mobility actors.
Den kommer att omfatta alla 25 medlemsstaterna.
It will cover all 25 member states.
Konferensen i bologna kommer att omfatta alla eu:s medlemsstater.
The conference in bologna will involve all the EU member states.
Denna del kommer att omfatta följande tre element:.
This component will comprise the following three elements:.

Indexet kommer att omfatta de viktigaste delarna av miljöpolitiken,
It will comprise the major strands of environmental policy:.
Kontrollcykeln under detta nya grepp kommer att omfatta fyra huvudsteg.
The control cycle under this new approach will involve four main stages.
Detta kommer att omfatta ett djupare engagemang och förbättrat marknadstillträde till EU.
This will encompass deeper engagement on mobility and improved market access to the EU.
Insatsen kommer att omfatta en period på ett år.
The operation will cover a period of one year.
Den nya åtgärden kommer att omfatta följande:.
The new action will cover the following elements:.
Reformpaketet för den gemensamma fiskeripolitiken kommer att omfatta följande förslag:.
The CFP reform package will comprise the following proposals:.
Den föreslagna ramstrategin kommer att omfatta all jämställdhetsrelaterad gemenskapspolitik.
The community strategy proposed will embrace all community policies with an impact on gender equality.
Dialogen kommer att omfatta alla frågor av ömsesidigt intresse.
The dialogue will encompass all matters of mutual concern.
Sammanträdet kommer att omfatta en öppningssession och två arbetssessioner.
The event will involve an opening session plus two working sessions.
Kraftverket kommer att omfatta åtta wärtsilä 20V46F motorer, som drivs med tjockolja.
The plant will comprise eight wärtsilä 20V46F engines running on heavy fuel oil.
Ramdirektivet kommer att omfatta alla berörda föroreningskällor, inklusive industriverksamhet.
It will address all relevant sources of pollution, including industrial activities.
Projektet kommer att omfatta flera sektorer.
The project will involve several sectors.
Det nya programmet kommer att omfatta följande:.
The new programme will cover the following elements:.
Forskningsverksamheten kommer att omfatta följande:.
Research actions will encompass the following:.
Ramprogrammet kommer att omfatta följande tre viktiga punkter:.
The framework programme will embrace three key themes:.
Rapporten kommer att omfatta de ovan angivna indikatorerna för 2002 och 2003.
The report will cover the indicators mentioned above for 2002 and 2003.
Dessa versionskommentarer kommer att omfatta specifika instruktioner som eventuellt kan gälla i ditt fall.
The release notes will contain specific instructions that may apply.
Denna dialog kommer att omfatta följande:.
That dialogue will encompass the following:.
Verksamheten kommer att omfatta följande uppdragsområden:.
Activities will address the following mission areas:.
Åtgärderna kommer att omfatta finansiellt stöd till:.
These measures will provide financial support for:.
Riskbedömningen kommer att omfatta alla viktiga användningar och utsläpp av kadmium.
This risk assessment will address all important uses and emissions of cadmium.

Resultat: 780, Tid: 0.1175

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer