KOMMER ATT STÖDJA PÅ ENGELSK

Översättning av kommer att stödja i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1499, Tid: 0.207

Exempel på att använda Kommer Att Stödja i en mening och deras översättningar

Jag hoppas parlamentet kommer att stödja det utan ändringar.
I hope that parliament will support it without amendment.
Jag hoppas att kollegerna kommer att stödja ändringsförslag 2.
I hope colleagues will support amendment no 2.
Vi kommer att stödja det.
Jag hoppas att parlamentet kommer att stödja oss i detta.
I hope that parliament will support us in this.

Det är några stora grupper som kommer att stödja barrosokommissionen.
We have some large groups, which are going to support the barroso commission.
Jag hoppas att hela parlamentet kommer att stödja deras konstruktiva angreppssätt.
I hope that the whole house will endorse their constructive approach.
Kommissionen kommer att stödja fortsatta reformer i portugal.
The commission will support further reform efforts in portugal.
Slutligen, för att sammanfatta: vi kommer att stödja detta betänkande.
But, in conclusion, we are going to support this report.
Jag hoppas att vi inom EU kommer att stödja dess rekommendationer till fullo.
I hope that we in the EU will back those recommendations in full.
Jag hoppas att parlamentet kommer att stödja hernández mollars betänkande i morgon.
I hope that parliament will endorse mr hernández Mollar's report tomorrow.
Jag hoppas att alla kommer att stödja denna resolution.
I hope everyone will support this resolution.
Sektorsövergripande möjliggörande teknik kommer att stödja genomförandet av unionens havs- och sjöfartspolitik.
Cross-cutting enabling technologies will underpin the implementation of marine and maritime union policies.
Jag hoppas att majoriteten i parlamentet kommer att stödja betänkandet i morgon.
I hope that a majority in this house will endorse the report tomorrow.
Europeiska utrikestjänsten kommer att stödja den höga representanten i detta avseende.
The EEAS will assist the high representative in this regard.
Unionen kommer att stödja stabiliserings- och associeringsprocessen genom tekniskt och ekonomiskt bistånd.
The union will support the stabilisation and association process through technical and economic assistance.
En övergripande strategi för internationellt samarbete inom ramprogrammet kommer att stödja denna verksamhet.
An overall strategy for international cooperation within the framework programme will underpin this activity.
Jag hoppas att europaparlamentet kommer att stödja dessa förslag.
I hope this parliament will support these proposals.
EU kommer att stödja ytterligare övervägande av säkerhetsgarantier.
The EU will promote further consideration of security assurances.
EU kommer att stödja dem i denna strävan.
The EU will assist them in this endeavour.
Vi kommer att stödja initiativ för att utbilda konsumenter och öka deras medvetenhet.
We will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
Och jag hoppas att europaparlamentet kommer att stödja detta förslag.
And i hope the european parliament will support this proposal.
Xanana gusmão har bekräftat att han kommer att stödja detta.
Xanana gusmão has confirmed that he would support this.
Jag kommer att stödja det ändringsförslag som lades fram gemensamt med angelika niebler.
I will be backing the amendment that was tabled jointly with mrs niebler.
Jag hoppas att rådet och parlamentet kommer att stödja våra förslag.
I hope that the council, like parliament, will support our proposals.
Mot denna bakgrund hoppas jag att parlamentet kommer att stödja kommissionens ursprungliga förslag.
Against this background i hope parliament will support the Commission's original proposal.
V-gruppen kommer att stödja betänkandet i sin helhet.
The green group is going to support the report in its entirety.
Min grupp kommer att stödja ändringsförslag 22.
My group will be supporting amendment no.
Vi kommer att stödja alla de förslag som detta betänkande framför.
We will be supporting all the proposals tabled in this report.
Vi kommer att stödja ändringsförslagen nummer 31 och 38 som återinför det.
We will be supporting amendments nos 31 and 38 to allow that back.
Min grupp kommer att stödja detta betänkande.
My group will be supporting this report.

Resultat: 1499, Tid: 0.207

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Kommer att stödja" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer