KOMMER DÄRFÖR ATT PÅ ENGELSK

Översättning av kommer därför att i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 725, Tid: 0.0492

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Kommer Därför Att i en mening och deras översättningar

Europeiska rådet kommer därför att fortsätta att ha en framträdande roll.
The european council will therefore continue to have a pre-eminent role.
Jag kommer därför att göra som ni ber.
I will therefore do as you ask.
Nationella åtgärder kommer därför att utgöra en betydande del av ansträngningarna.
Domestic action will thus constitute a significant element of the effort made.
Stöd kommer därför att beviljas för.
The following will thus receive support:.
Indien kommer därför att bli en stark motvikt till kina i fråga om handel.
India will therefore become a strong counterbalance to china in trading terms.
V-gruppen kommer därför att stödja detta betänkande.
The green group is therefore going to support this report.
Branschföreningar kommer därför att vara djupt involverade i direktivets införlivande.
Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive.
Kommissionen kommer därför att utarbeta en genomföranderapport 2007.
The commission will therefore produce an implementation report in 2007.
Inga nya utgifter kommer därför att krävas av medlemsstaterna.
No additional expenditure would therefore be requested from member states.
Åtgärderna för genomförandet kommer därför att baseras på bästa praxis.
Implementing measures will consequently be based on best practice.
Vår grupp kommer därför att avstå från att rösta i morgon.
Our group will therefore abstain from tomorrow's vote.
Kommissionen kommer därför att börja tillämpa de nya riktlinjerna omedelbart.
No legislative steps are needed and the commission will thus apply this new guidance immediately.
Kommissionen kommer därför att fortsätta att tillämpa principerna för bättre lagstiftning inom detta område.
The commission will thus continue to apply better regulation principles here.
Dina analyser kommer därför att vara konsekventa och leverera resultat du kan lita på.
Your analyses will therefore be consistent and deliver results you can trust.
Vi kommer därför att stödja föredragandens betänkande.
We are therefore going to support the rapporteur's report.
Direktivet kommer därför att avlägsna en lucka i gemenskaps­ordningen för försäkrings­tillsyn.
The directive will thus fill a gap in the community regime of supervision on insurance.
ISA kommer därför att löpa ut den 31 december 2001 om det inte förlängs.
The ISA will therefore expire on 31 december 2001 if not extended.
Debatten kommer därför att fortsätta med talare från de politiska grupperna.
The debate will therefore continue with speakers from the political groups.
Vi kommer därför att behöva mer tid för detta.
We will therefore need more time for this.
Kommissionen kommer därför att anta en övergripande strategi.
The commission will therefore adopt a comprehensive approach.
Kommissionen kommer därför att följa utvecklingen inom detta område.
The commission will therefore follow further developments in this field.
Kommissionen kommer därför att lansera ett nytt viktigt initiativ i denna riktning.
The commission will therefore launch an important new initiative in this sense.
Spridningen av dessa kommer därför att vara mycket mer detaljerad än förra året.
The dissemination of these will therefore be much more detailed than last year.
Kommissionen kommer därför att sänka böterna med 30–50 %.
The commission therefore will apply a reduction of fines in the band of 30-50%.
Konsumenten kommer därför att vara välinformerad om produktens karaktär.
The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
Min grupp kommer därför att rösta för det.
My group will be voting in favour of it.
Årliga handlingsplaner kommer därför att utarbetas för varje land.
Annual action plans will therefore be developed for each country.
Jag kommer därför att rösta emot denna förordning.
I will therefore be voting against this regulation.
Direktiv 88/77/EEG kommer därför att upphävas genom detta direktiv.
Directive 88/77/EEC will therefore be repealed by this directive.
Ett möte kommer därför att hållas under första halvåret 2002.
A meeting will accordingly be held in the first half of 2002.

Resultat: 725, Tid: 0.0492

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "kommer därför att"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer