OM DU MÄRKER PÅ ENGELSK

Översättning av om du märker i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 790, Tid: 0.1043

Exempel på att använda Om Du Märker i en mening och deras översättningar

Använd inte flebogammadif om du märker att lösningen är grumlig eller har utfällningar.
Do not use flebogammadif if you notice that the solution is cloudy or has deposits.
Använd inte introna om du märker någon förändring av utseendet av introna.
Do not use introna if you notice changes in the appearance of introna.
Du ska aldrig köra bil eller använda maskiner om du märker att du börjar få.
Never drive or use machinery if you feel a hypo coming me.
Kontakta din läkare om du märker sådana förändringar.
Contact your doctor if you notice such changes.

Säger du till om du märker något onormalt?
Will you let me know if you see anything out of the ordinary?
Om du märker att något väsentligt saknas, meddela oss!
If you feel something important is missing, please let us know.
Om du märker detta inom 12 timmar skall du ta tabletterna omedelbart.
If you notice within 12 hours, you must take the tablets immediately.
Om du märker några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
If you see any side effects, talk to your doctor or pharmacist.
Jag undrar om du märker det.
I wonder if you noticed that, because i noticed that.

Om du märker nåt, tveka inte att ringa.
If you see any of them, don't hesitate to call.
Om du märker dessa symtom, kontakta läkare så snart som möjligt.
If you notice these symptoms, contact your doctor as soon as possible.
Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av dessa symptom.
You should contact your doctor immediately if you discover any of these symptoms.
Vi får se om du märker dem.
See if you can spot them.
Om du har glömt att ta PREZISTA om du märker detta inom 6 timmar skall du ta tabletterna omedelbart.
If you forget to take PREZISTA if you notice within 6 hours, you must take the tablets immediately.
Om du märker att din psoriasis förvärras eller om du får artrit(ledgångsinflammation), ska du.
If you experience a worsening of your psoriasis or you develop arthritis, please inform your.
Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring av utseendet av introna.
Do not use this medicine if you notice changes in the appearance of introna.
Om du märker att du ofta hoppar över raster, kan du bestämma dig för att inaktivera snabbtangenten och dölja minimeringsknappen.
If you find that you are often skipping breaks, you could decide to disable the shortcut and hide the minimize button.
SLUTA ta zykadia och sök vård omedelbart om du märker något av följande, som kan vara tecken på en allergisk reaktion:.
STOP taking zykadia and seek medical help immediately if you experience any of the following, which may be signs of an allergic reaction:.
Använd inte detta läkemedel om du märker att den är grumlig eller innehåller synliga partiklar.
Do not use this medicine if you notice that it is cloudy or contains visible particles.
Observera att & kappname; använder sammanhangsberoende menyer genomgående i hela programmet. Om du märker att du försöker räkna ut hur man gör någonting, försök att högerklicka där du förväntar dig att se en funktion.
If you find yourself stuck trying to figure out how to do something, try right-clicking where you would expect to see a feature.
Om du märker av några av dessa biverkningar, avbryt genast behandlingen av biperiden och sök upp din läkare:.
If you experience any of the following serious side effects, stop taking biperiden and seek emergency medical attention:.
Alla vår information finns på våra webbsidor. om du märker att något väsentligt saknas, meddela oss gärna!
If you feel something important is missing, please let us know.
Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen inte är klar eller innehåller partiklar.
Do not use this medicine if you notice that the solution is not clear or contains particles.
Om du märker att den person som tar instanyl plötsligt agerar långsamt, har andningsbesvär eller om du har svårigheter att väcka personen:.
If you see the person taking instanyl suddenly acting slowly, having difficulties breathing or if you have difficulties waking the person up:.
Om du märker blod i uppkastningar, avföring eller urin, eller om avföringen är svartfärgad.
If you find blood in your vomit, stools or urine, or have black stools.
Danny... om du märker att han inte kommer att erkänna... pressa inte honom.
Listen danny, when you're out there today, if you feel like he's not going to say it, don't go for it.
Använd inte detta läkemedel om du märker att den vita pulverkakan i flaskan har ändrat utseende.
Do not use this medicine if you notice that the white pellet in the vial has changed in appearance.
Om du märker av några av följande allvarliga biverkningar, sluta omedelbart ta clomipramin och kontakta din läkare omgående eller uppsök akut sjukvård:.
If you experience any of the following serious side effects, stop taking clomipramine and contact your doctor immediately or seek emergency medical treatment:.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontaktaläkare/ sjuksköterska.
If any of the side effects gets serious, or if you noticed any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor/health care professional.
Om du märker att dessa förändringar är ihållande, bör du be om en professionell åsikt från ett vårdteam och diskutera din oro med dem.
If you feel these changes are significant and persistent, then you would better ask for an expert opinion from your community care team, and discuss your concern with them.

Resultat: 790, Tid: 0.1043

SYNONYMER

S Synonymer till "om du märker"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer