PÅ ALLA NIVÅER PÅ ENGELSK

Översättning av "på alla nivåer" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2681, Tid: 0.1105

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
at all levels at all stages a

Exempel på att använda "På Alla Nivåer" i en mening och deras översättningar

Detta direktiv bör omfatta offentliga myndigheter på alla nivåer i varje medlemsstat.
This directive should cover public authorities at all levels in each M.
Rätt kompetens på alla nivåer.
The right competence a.
EU är på alla nivåer ett partnerskap med de nationella regeringarna.
The EU at all levels is a partnership with the national.
Alla aktörer på alla nivåer har egna ansvarsområden och måste bidra.
All the players, at all levels, have responsibilities and must.
Understödjande och gynnsamma politiska ramar på alla nivåer.
An enabling and conducive policy environment a.
Integrationsagendan är mycket omfattande och kräver engagemang på alla nivåer.
The integration agenda is very complex and needs commitment a.
Vi har folk på alla nivåer som jobbar för oss.
We have people at all levels wor.
Stöd till interkulturell dialog på alla nivåer är viktigt.
Support for intercultural dialogue at all levels i.
Riktlinjerna från essen för sysselsättning har lett till kraftsamling på alla nivåer.
The essen guidelines for employment have led to major efforts a.
Det är dags för myndigheter på alla nivåer att ta sitt ansvar.
It is time for public authorities at all levels to take res.
Energifattigdomen är en ny social prioritet som behöver stödjas på alla nivåer.
Energy poverty is a new social priority, which needs support a.
Stödja rådgivande forum och debatter på alla nivåer om de reformer som behövs.
Promote consultative forums and debates at all levels about the ref.
Ett instrument för bättre allmän samordning av administrativa tjänster på alla nivåer.
A mechanism for better general co-ordination of administrative services a.
Sociala och civila dialoger på alla nivåer bör säkerställas.
Social and civil dialogues at all levels should.
Säkra myndigheternas stöd för rörlighetspolitiken på alla nivåer.
Ensuring policy support for mobility from authorities a.
EU uppmanar kroatien att fortsätta reformprocessen på alla nivåer i samhället.
The EU calls upon croatia to continue the reform process at all levels.
Vi investerar i ledarskap på alla nivåer.
We invest in leadership a.
Mål för utbildning av befolkningen på alla nivåer.
Objectives for training people a.
Att ge sysselsättning på alla nivåer.
Providing employment a.
Enklare, bättre och mer förutsägbara lagar på alla nivåer.
Simpler, better and more predictable regulation a.
Förstärka egenansvaret och förbättra samarbetet med offentliga och privata aktörer på alla nivåer.
Strengthen ownership and improve co-operation with public and private actors a.
Dygnet runt turneringar för texas hold' em spelare på alla nivåer.
Around the clock tournaments for texas hold'em players a.
Beredskapen bör ökas– på alla nivåer.
Increased readiness needed – a.
Placera ut vakter på alla nivåer.
Post security teams o.
( 12) gränsöverskridande samarbete på alla nivåer inom EU bör stödjas.
(12) trans-national cooperation at every scale across the EU should b.
Lås portarna på alla nivåer.
Lock the bay doors on >.
P-A utbildar på alla nivåer från nybörjare till avancerad vrakdykning och rebreather-dykning.
P-A teaches all levels, from beginners to advanced wreck diving and rebrea.
Samarbetet ska omfatta offentlig förvaltning på alla nivåer, även lokal nivå.
Cooperation shall cover all levels of public administration, including local adm.
Och förstå det på alla nivåer.
And understand it on >.
Fel, på alla nivåer.
Wrong. on >.

Resultat: 2681, Tid: 0.1105

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "på alla nivåer"


finns tillgängliga
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer