PÅ DETTA OMRÅDE PÅ ENGELSK

Översättning av "på detta område" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 7335, Tid: 0.083

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
in this area in this field in this sector in this domain in this respect in this sphere on this subject on this issue on this matter on this front in this context on this topic

Exempel på att använda "På Detta Område" i en mening och deras översättningar

Utvecklingen har på detta område varit tillfredsställande.
Developments in this area have been s.
Eu-program och åtgärder på detta område bör inspireras av ett positivt synsätt.
EU programmes and actions in this field should be inspired by positi.
Engelska och franska är mer dominerande på detta område än något annat språk.
English and french are more dominant in this area than any oth.
Samarbetet mellan utbildningsinstituten och företagen på detta område bör ökas.
Cooperation between training institutions and companies in this sector should b.
Samarbetet och dialogen på detta område fortsätter och bör förstärkas.
The cooperation and dialogue in this area is continuing and should be.
Internationella organisationer med behörighet på detta område kan få observatörsstatus.
International organisations with competences in this field could be given obse.
Åtgärden på detta område kommer att innebära stöd till följande:.
The action in this domain will comprise.
Interpol är också aktiv på detta område sedan ett antal år tillbaka.
Interpol has also been active in this field since a numb.
Rättspraxis och politik på detta område sammanfattades också i ett tillkännagivande36.
The case law and policy in this area were also summarised in.
Kommissionens rekommendationer på detta område är följande:.
The commission recommendations in this field are.
Framstegen på detta område varierar dock mellan medlemsstaterna.
The advances made in this respect, however, vary between Me.
Kommissionen har gett viss vägledning på detta område i sitt ifpi-beslut85.
The commission has given some guidance in this area in its IFPI.
Den stalinistiska byråkratin imiterar även på detta område bolsjevismens ord och gester.
The stalinist bureaucracy imitates also in this domain the words and gestures of.
Kommissionens många insatser på detta område är lovvärda.
The Commission's many efforts in this field a.
Åtgärden på detta område kommer att innebära stöd till följande:.
The action in this domain will comprise.
Leader-projekt på detta område bör uppmuntras.
Leader projects in this sphere should also be.
På detta område kommer aktivt samarbete mellan berörda parter också att vara viktigt.
In this area, active cooperation between stakeholders will also b.
De viktigaste framtidsplanerna vi har på detta område är europol.
Our most important project in this respect.
På detta område har flera lagar och administrativa åtgärder vidtagits på senare tid.
In this respect several legislative and administrative measures have been adopt.
På detta område kan två viktiga områden identifieras:.
In this field two important areas can be.
På detta område har det bilaterala samarbetet utvecklats successivt.
In this area, bilateral cooperation has developed in.
Vi vill agera även på detta område genom europeiska socialfonden.
We wish to take action on this issue too, through the european.
Alla åtgärder som var planerade till 2006 på detta område har genomförts.
All actions foreseen for 2006 in this domain have be.
Har jämvikten på detta område uppnåtts eller icke?
Has equilibrium in this sphere been re.
Kommissionens förslag på detta område( bilaga XVII) bör utvecklas.
The Commission's proposals on this matter(Annex XVII) must b.
På detta område har parlamentet en berättigad roll att spela.
In this field, our parliament has a legitimate r.
Gemenskapens verksamhet på detta område genomförs i stor utsträckning via strukturfonderna.
Community action on this front is largely implemented via the Struc.
Ukraina och ryssland har en handlingsplan på detta område genom tacis.
Ukraine and russia have an action plan in this field th.
ESK välkomnar pilotprojekt på detta område.
The ESC welcomes pilot projects in t.
Kommissionen kommer att fortsätta att prioritera kulturell mångfald på detta område.
Cultural diversity will remain a commission priority in t.

Resultat: 7335, Tid: 0.083

SE ÄVEN
SYNONYMER

S Synonymer till "på detta område"


i detta avseende
i dessa frågor
denna fråga
i det här sammanhanget
på den punkten
i detta sammanhang
i denna riktning
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer