PÅ DETTA SÄTT PÅ ENGELSK

Översättning av "på detta sätt" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2358, Tid: 0.0818

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
in this way in this manner thus in this fashion in this sense in

Exempel på att använda "På Detta Sätt" i en mening och deras översättningar

Och på detta sätt, vi ska vara med herren alltid.
And in this way, we shall be with the.
Hur vågar du komma hem på detta sätt och vid den här tiden?
How dare you come home in this manner and a.
På detta sätt kan ekonomisk hållbarhet kombineras med miljömässig och social hållbarhet.
In this way economic sustainability can be combined with environmental and social sus.
Bara på detta sätt kan den kinesiska revolutionen räddas.
Only thus can the chinese revoluti.
Att beskriva situationen på detta sätt är minst sagt väldigt förhastat.
To describe the situation in this manner is extremely premature, to sa.
På detta sätt kommer du också undvika dina vanliga cravings.
In this way, you will also avoid your usu.
Där stod på detta sätt:.
It read in t.
Ett yttrande som antagits på detta sätt skall vara rådgivande.
An opinion adopted in this manner shall.
På detta sätt öppnade hon vägen till helighet för många andra.
In this way she opened a road to holiness for.
På detta sätt prövade vi dem på grund av deras överträdelser av[ guds bud].
Thus did we try them because of their d.
Organisationer svarade på detta sätt.
Members answered in >.
Alla intäkter som inkasseras på detta sätt bör återinvesteras i de anknytande infrastrukturerna.
Any revenue collected in this manner should be reinvested in the related infr.
Vad menar du med att tilltala en dam på detta sätt?
What do you mean by talking to a lady in t.
Sammanlagt 451 åtgärder har gjorts tillgängliga på detta sätt.
A total of 451 measures have thus been made.
Hänvisningar till ”territorium” ska i detta avtal tolkas på detta sätt.
References in this agreement to"territory" shall be understood in >.
Leninologerna bär sig inte åt på detta sätt.
The leninologists do not behave in t.
På detta sätt har general berenguer blivit revolutionens dörrvakt.
Thus, general berenguer has become the gateman of the.
Att ställa frågan på detta sätt är en undanflykt eller ett bedrägeri.
To pose the question in this manner is an evasion.
På detta sätt uppnås både kunskapsuppbyggnad i företagen och vetenskaplig kvalitet.
Thus, both knowledge-building in the firms concerned and scientific quality a.
På detta sätt skulle riskpremierna och avkastningen på stabilitetsobligationerna kunna sänkas.
In this manner, risk premia and yields of stability bonds could.
Det finns ett antal procedurer som görs på detta sätt.
There are a number of procedures that are done in t.
På detta sätt uppfyller vi också två viktiga rekommendationer av föredraganden.
In this sense we are responding to two of the rapporteur's main reco.
På detta sätt undvek jesus deras fälla.
In this manner jesus avoided.
Det är på detta sätt saker måste hanteras.
That is the way things have to.
Så om vi tittar på detta sätt finns det denna sannolikhet.
So if we look at this way there's this.
Damer och herrar, på detta sätt går världen under.
Ladies and gentlemen, this is the way the.
Någon sjuka på detta sätt?
Somebody sick o.
Endast på detta sätt kan detta lands farsoter undvikas.
Only in thus, can be prevented wounds t.
Endast på detta sätt garanterar de originalitet för bondesque.
Only in that way they will be able to guarantee original input for.
Det nya samhället söker på detta sätt en ny jämvikt mellan krafterna.
In this way the new society seeks a new equilibriu.

Resultat: 2358, Tid: 0.0818

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "på detta sätt"


i detta avseende
på detta vis
i denna riktning
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer