SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER PÅ ENGELSK

Översättning av särskilt när det gäller i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 933, Tid: 0.195

Exempel på att använda Särskilt När Det Gäller i en mening och deras översättningar

Ökat samarbete, särskilt när det gäller gemensamma säkerhetsnormer.
Enhanced cooperation, in particular as regards common security standards.
Förstärkning av samarbetet på jordbruksområdet, särskilt när det gäller kvalitet och standard,
Reinforced cooperation concerning agriculture, particularly as regards quality and standards,
Kontrollerna av läkemedelsleverantörer har blivit effektivare, särskilt när det gäller psykotropiska mediciner.
More effective checks on medical suppliers, in particular as regards psychotropic drugs;
Kommissionens beslut tillämpas korrekt, särskilt när det gäller återkrav av statligt.
Enforcement of the CommissionÂ's decisions, especially as regards the recovery of.

Fastställande av förstärkta tekniska åtgärder, särskilt när det gäller maskstorlek.
Tougher technical measures, particularly as regards mesh size;
Vad kommer att göras, särskilt när det gäller stora internationella koncerner?
What will be done, especially in the case of large, international concerns?
År 2008 utvecklades trafiksäkerheten i en positiv riktning särskilt när det gäller sommartrafiken.
Traffic safety developed positively in 2008 especially as regards summer traffic.
Alltför många säkerhetsmässiga kryphål kvarstår, särskilt när det gäller kemikalier.
Too many safety loopholes remain, particularly in the case of chemicals.
Snabbare är inte alltid bättre, särskilt när det gäller att spara gas.
Faster isn't always better, especially when it comes to saving gas.

Snabbare är inte alltid bättre, särskilt när det gäller att spara gas.
Faster is not always better, especially when it comes to saving gas.
Även om jag hör att du har en hög omsättning... särskilt när det gäller.
Though i hear you have a high turnover... especially when it comes.
Förklaringar till resultaten, särskilt när det gäller undantagsfall.
Explanations of the results, in particular concerning exceptional cases.
De kan faktiskt öka, särskilt när det gäller statligt bistånd.
And even greater efforts can be made, especially with regard to public assistance.
Avskaffa kvarvarande hinder, särskilt när det gäller lokala och regionala privata programföretag.
Remove outstanding obstacles, particularly with regard to local and regional private broadcasters.
Bedömning av överensstämmelse, särskilt när det gäller konstruktionskontroll som utförs av anmälda organ4.
Conformity assessment, in particular concerning design examination by notified bodies 4;
Stärkta säkerhetskrav, särskilt när det gäller.
Enhanced safety requirements, particularly concerning:.
Komplettera konsumenträtten, särskilt när det gäller gränsöverskridande frågor.
Finalization of consumer law, especially with regard to cross-border purchasing;
Vad ska vi göra, särskilt när det gäller ekonomiskt stöd?
What do we do, in particular with regard to financial support?
Vissa skyldigheter för anmälda organ, särskilt när det gäller obligatoriska oanmälda revisioner.
Certain obligations of notified bodies, in particular in relation to mandatory unannounced audits,
Psykologin är annorlunda här, särskilt när det gäller kvinnor.
The psychology's different here. And particularly in regard to women.
Förklaringar till resultaten, särskilt när det gäller undantagsfallen.
Explanations of the results, in particular concerning exceptional cases.
Panelen har flera styrkor, särskilt när det gäller metod och organisation.
It features several points of strength, especially in its methodology and organisation.
Nya definitioner, särskilt när det gäller innovationsstöd ska utvecklas vid behov.
New definitions, notably regarding innovation aid, need to be developed where necessary.
Det är lite panikartat, särskilt när det gäller sista-minuten-ändringar!
It's a bit of a scramble, especially those few last-minute edits!
Kommissionens förslag måste, särskilt när det gäller genomförandet, respektera subsidiaritets­principen.
The Commission's proposals, especially with regard to implementation must respect subsidiarity.
Särskilt när det gäller äkta män.
Detta är en stor svaghet, särskilt när det gäller fiske.
This is a major weakness, especially with respect to fishing.
Särskilt när det gäller tillgång till handlingar i överträdelseförfaranden.
This is the case in particular for access to documents in infringement procedures.
Redogör i så fall närmare för detta system, särskilt när det gäller medlemmarna.
Please give details of this, particularly with regard to membership?
Detta är ett stort steg framåt, särskilt när det gäller sällsynta sjukdomar.
This is a major step forward, particularly with regard to rare diseases.

Resultat: 933, Tid: 0.195

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "särskilt när det gäller"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer