SÄRSKILT VAD GÄLLER PÅ ENGELSK

Översättning av särskilt vad gäller i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 380, Tid: 0.0764

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Särskilt Vad Gäller i en mening och deras översättningar

Ökad tillämpning av eu-normer, särskilt vad gäller märkning och minimi-konsumtion.
Progressive application of EU standards, especially as regards labelling and minimum consumption.
Det har gjorts framsteg i skyddet av miljön, särskilt vad gäller luftkvaliteten.
Progress has been made in environmental protection, notably in air quality.
Förklaringar till resultaten, särskilt vad gäller undantagsfallen.
Explanations on the results, in particular concerning exceptional cases.
Betona folkbildningsaspekter, särskilt vad gäller unga människor.
Tress the educational dimension, especially for young people.
De bör innehålla resultattavlor med särskilda indikatorer särskilt vad gäller.
They should include dashboards that will include specific indicators related in particular to.
Framsteg har gjorts under senare år, särskilt vad gäller industriell egendom.
Progress has been made in recent years, in particular on industrial property.
Tillträde till marknaderna förbättras, särskilt vad gäller offentlig upphandling.
Access to markets is improving, in particular for public procurement.
Förbättra sina system för stöd till kapacitetsuppbyggnad, särskilt vad gäller flerpartspartnerskap.
Improve its systems to support capacity development with particular regard to multi-stakeholders partnerships.
Redogör närmare för detta system, särskilt vad gäller medlemskap.
Please give details of this, particularly with regard to membership.
Medlemsstaterna kan förbjuda innehav av exemplar särskilt vad gäller levande djur av de arter som anges i bilaga a.
Member states may prohibit the holding of specimens, in particular live animals of the species listed in annex A.
Slaktkroppsprofilernas utveckling, särskilt vad gäller de väsentliga delarna(lår, rygg, bog).
Development of carcass profiles, in particular the essential parts(round, back, shoulder).
Parlamentets arbete har resulterat i vissa nyttiga klargöranden, särskilt vad gäller en förklaring av icke-statliga och internationella organisationers delaktighet.
Parliament's work has resulted in some helpful clarification, particularly as regards an explanation of the involvement of non-governmental and international organisations.
Framsteg har också gjorts vad gäller informationsutbyte, särskilt vad gäller kampen mot narkotika, dokumentförfalskning och organiserad brottslighet.
Progress has also been made on the exchange of information, especially as regards the fight against drugs, forgery of documents and organized crime.
Slaktkroppsprofilernas utveckling, särskilt vad gäller de väsenliga delarna(lår, rygg, bog).
Development of carcass profiles, in particular the essential parts(round, back, shoulder).
Industrin ska följa gällande lagstiftning48, särskilt vad gäller internetprofiler och beteendestyrd annonsering.
Industry shall observe the legislation in force48, particularly as regards online profiling and behavioural advertising.
I det nya fiscalis-programmet har större flexibilitet införts i hanteringen av utbytena särskilt vad gäller kravet på medellängden på 14 dagar och den geografiska fördelningen.
The new fiscalis programme has introduced greater flexibility in the management of exchanges, particularly as regards the requirement of an average length of 14 days and their geographical distribution.
Rådet diskuterade även läget inför det östliga partnerskapets toppmöte i vilnius i november, särskilt vad gäller associationsavtal med länderna i det östliga partnerskapet.
It also discussed the state of play ahead of the eastern partnership summit in november in vilnius, in particular as regards association agreements with eastern partnership countries.
Standardisering av analys- och provtagningsmetoder, särskilt vad gäller fastställandet av kriteriebaserade resultatstandarder.
The standardisation of methods of analysis and sampling, in particular by the establishment of criteria based performance standards;
kapital, kredit och jord, särskilt vad gäller egendomsrätt och nyttjanderätt.
(b) capital, credit, land, especially as regards property rights and use;
Budgetplanen har vid flera tillfällen baserats på alltför optimistiska antaganden om tillväxten, särskilt vad gäller tillväxten på medellång sikt.
Budgetary plans have been recurrently based on overoptimistic growth assumptions, especially as regards the medium-term growth outlook.
Det finns också ett behov av att öka tillgången på arbetskraft, särskilt vad gäller lågutbildade och äldre arbetstagare.
There is also a need to increase labour supply, in particular of unskilled workers and older workers.
Spelarnas hälsa och säkerhet, särskilt vad gäller minderåriga, måste skyddas och kriminell verksamhet bekämpas.
The health and security of players, particularly minors, has to be protected and criminal activities fought against.
Utvärdering av behovet att klargöra riktlinjerna för statligt stöd, särskilt vad gäller hamnar och andra terminaler.
Evaluation of need to clarify state aid guidelines, particularly as regards ports and other terminals.
Utvecklingen bör följas noggrant särskilt vad gäller företagssammanslutningar, portaler och nätinfrastruktur.
The new developments should be observed with vigilance, particularly mergers, portals and network infrastructure.
En utvärdering av genomförandet av tsd:n, särskilt vad gäller kostnader och nytta.
An assessment of the implementation of the TSI, in particular costs and benefits;
ESK anser att kommissionen även fortsättningsvis måste ge denna fråga särskild uppmärksamhet, särskilt vad gäller ekonomisk och social sammanhållning och sammanhållningsfonden.
The committee believes that this matter must continue to receive special attention from the commission, particularly as regards economic and social cohesion policy and the cohesion fund.
En längre driven harmonisering av konkurrensvillkoren mellan transportslagen särskilt vad gäller sociala arbetsvillkor och säkerhet.
More harmonisation of the conditions of competition between modes, especially as regards social, working and safety conditions.
Att stödja hållbart nyttjande av naturresurser, särskilt vad gäller skogar, gräsmarker samt havs- och kustekosystem.
To support sustainable use of natural resources, particularly in relation to forests, grasslands and marine/coastal ecosystems.
Programmet ses nu över, särskilt vad gäller antalet deltagare och resekostnader.
The programme is currently being revised, particularly the number of participants and transport costs.
Herr ordförande, ärade ledamöter! jag vill uttrycka mitt allmänna stöd för collins betänkande, särskilt vad gäller vattenkvaliteten.
Mr president, ladies and gentlemen, i would like to express my general support for mr Collins's report, particularly as regards water quality.

Resultat: 380, Tid: 0.0764

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer