SKALL LÄGGAS TILL PÅ ENGELSK

Översättning av skall läggas till i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 953, Tid: 0.1705

Svenska-engelsk ordbok
shall be added is added are added shall be inserted sh

Exempel på att använda Skall Läggas Till i en mening och deras översättningar

Följande skall läggas till i punkt 54ze(kommissionens beslut 2000/49/EG):.
The following shall be added in point 54ze(Commission decision 2000/49/EC):.
Följande skall läggas till i bilaga II:.
The following shall be added in annex II:.

Bilagan till detta beslut skall läggas till som bilaga VII.
The annex of this decision is added as annex VII.
Följande kapitel och punkt skall läggas till efter kapitel ”XX.
The following heading and point shall be inserted after the heading‘XX.
Bilaga II till denna förordning skall läggas till som bilaga III.
Annex II to this regulation is added as annex III.
Följande skall läggas till i punkt 18(rådets direktiv 76/207/EEG):.
The following shall be added in point 18(Council directive 76/207/EEC):.
Följande hänvisningar skall läggas till efter den trettiotredje strecksatsen:.
The following references are added after the 33rd indent:.
Följande punkter skall läggas till efter punkt 114(kommissionens beslut 2003/630/EG):.
The following points shall be inserted after point 114(Commission decision 2003/630/EC):.
Texten i bilagan till detta beslut skall läggas till som bilaga II.
The text in the annex to this decision is added as an annex II.
Följande strecksats skall läggas till i punkt 54v(kommissionens beslut 1999/217/EG):.
The following indent shall be added in point 54v(Commission decision 1999/217/EC):.
Följande strecksats skall läggas till i punkt 2el(kommissionens beslut 2000/40/EG):.
The following indent shall be added in point 2el(Commission decision 2000/40/EC):.
De ämnen som anges i bilaga 2 till detta direktiv skall läggas till.
The 2.substances listed in annex II to this directive shall be added.
Bilaga IV till den här förordningen skall läggas till som bilaga III.
Annex IV to this regulation is added as annex III thereto.
Följande skall läggas till i bilaga 2:.
The following are added to annex II:.
Följande punkt skall läggas till efter punkt 6:.
The following paragraph shall be inserted after paragraph 6:.
Den bilaga som innefattas av bilagan till den här förordningen skall läggas till.
The annex which appears in the annex to this regulation shall be added.
Namnet brassica rapa skall läggas till efter namnet brassica napus ssp.
The name brassica rapa shall be inserted after the name brassica napus ssp.
Följande produkter och toleranser skall läggas till under A.I i bilaga 3:.
The following products and tolerances are added under A. i in annex III:.
Följande strecksats skall läggas till i punkt 12(kommissionens beslut 92/486/EEG):.
The following indent shall be added in point 12(Commission decision 92/486/EEC):.
Följande tabell skall läggas till för bulgarien och rumänien efter punkt 6.2:.
The following table is added for bulgaria and romania after point 6.2:.
Följande strecksats skall läggas till i punkt 54zj(kommissionens direktiv 2001/22/EG):.
The following indent shall be added in point 54zj(Commission directive 2001/22/EC):.
Följande skall läggas till i bilagan till beslut 92/160/EEG:.
The following words are added to the annex to decision 92/160/EEC:.
Bilaga III till den här förordningen skall läggas till som bilaga.
Annex III to this regulation is added as the annex thereto.
Följande punkt skall läggas till i artikel 2 i direktiv96/ 34/EG:.
The following paragraph shall be inserted in article 2 of directive 96/34/EC:.
Bilaga j som finns som bilaga till detta direktiv skall läggas till.
Annex j which appears in the annex to this directive shall be added.
Följande skall läggas till i artikel 4:.
The following shall be added in article 4:.
Ii följande skall läggas till som andra stycke:.
(ii) the following shall be inserted as second subparagraph:.
Den bilaga som bifogas denna förordning skall läggas till.
The annex attached to this regulation shall be added.
Texten i bilaga i till detta direktiv skall läggas till som bilaga.
The text in annex i to this directive is added as an annex.
Följande ord skall läggas till i artikel 2 första streck­satsen:.
The following words are added in the first indent of article 2:.

Resultat: 953, Tid: 0.1705

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER

S Synonymer till "skall läggas till"


axelrem
borde åka hem
är tillsatt
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer