SOM INTE KAN PÅ ENGELSK

Översättning av som inte kan i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 3708, Tid: 0.0523

Exempel på att använda Som Inte Kan i en mening och deras översättningar

Med hunger, som inte kan tillfredsställas.
With a hunger that cannot be satisfied.
Därför är detta en debatt som inte kan skjutas upp.
This is therefore a debate that cannot be postponed.
Med en eller flera lyktor som inte kan döljas.
With one or more lamps, which may not be concealed.
Till de patienter som inte kan svälja tabletter:.
For those patients who are unable to take tablets:.

Nåt som inte kan förklaras?
Something that cannot be explained?
Domstolen ska avgöra målet genom dom som inte kan återvinnas.
The court shall decide by way of a judgment which may not be set aside.
Antalya erbjuder också en attraktion som inte kan hittas överallt.
Antalya offers also an attraction that cannot be found everywhere.
Personaldomstolen skall avgöra målet genom dom som inte kan återvinnas.
The tribunal shall decide by way of a judgment which may not be set aside.
Det ges till patienter som inte kan utföra tillräcklig fysisk ansträngning för undersökningen.
It is used in patients who are unable to exercise enough for the scan.
Funktioner som inte kan förnekas, liksom när du fotografera.
Features that can not be denied as well as when you photograph.
Tro mig, det är ingenting som inte kan vänta tills imorgon.
Believe me, it's nothing that can't wait until tomorrow.
Nya åtgärder som inte kan integreras i befintlig lagstiftning.
New measures that cannot be integrated into existing instruments.
Ändringar som inte kan godtas: 27.
Amendments that can not be accepted: 27.
Hon har drömt saker som inte kan ha hänt.
She dreamed things that could not have occurred.
Utgifter som inte kan fördelas eller identifieras.
Expenditure that can not be allocated or identified.
En attraktion som inte kan mätas eller förklaras.
An attraction that can't be quantified or explained.
Om du har problem med blodtrycket som inte kan kontrolleras.
If you have blood pressure problems that cannot be controlled.
Ord som inte kan missas", främjas av regione puglia.
Words that can not be missed”, promoted by regione puglia.
De spelare som inte kan göra något ytterligare steg har förlorat.
The player who is unable to make any further move has lost.
Kina är nu en ekonomisk stormakt som inte kan nonchaleras.
China is now an economic power that cannot be disregarded.
Det är en laglighet som inte kan förklaras vid denna tidpunkt.
That's a legality that can't be explained at this time.
Du predikar psykologiskt pladder som inte kan frälsa någons själ.
You preach psychological babble that can not save anyones soul.
Befintliga av ett ansvar som inte kan uppfyllas.
Existing of a responsibility that cannot be fulfilled.
Det finns inget försvunnet som inte kan hittas igen.
There's nothing that's lost that can't be found again.
Men är jag den enda som inte kan räkna?
But am i the only one who is unable to count?
Själva rekryteringen är en process som inte kan göras för omsorgsfullt.
Recruitment in itself is a process that can't be done too carefully.
Anarkai tillhör genre som inte kan beskrivas med ett ord.
Anarkai belongs to the genre that can not be described with one word.
Två stora politiska partier har kontrollen som inte kan få något gjort.
Two main political parties in control that can't get anything done.
Det är ett pris som inte kan värderas i pengar.
It's a price that can not be valued in money.
Men en sällsynt sak händer mig som inte kan hitta en lösning.
But a rare thing is happening to me that can't find a solution.

Resultat: 3708, Tid: 0.0523

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Som inte kan" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer