SOM REDAN HAR PÅ ENGELSK

Översättning av "som redan har" i Engelsk

Resultat: 1028, Tid: 0.0354

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
which has already that's already which have already which already have which had already that was already that is already

Exempel på att använda "Som Redan Har" i en mening och deras översättningar

Detta är en fråga som redan har diskuterats.
(IT) this is a subject which has already.
En massa saker som redan har hänt.
It's all just a load of stuff that's alrea.
Den andra frågan, som redan har berörts, handlar om utvärdering.
The other question, which has already been raised, concerns.
Man kommer att börja med umts-tekniken som redan har visat sig vara kompatibel.
This will start with UMTS which has already been shown to be.
Inget stöd bör beviljas för verksamhet som redan har genomförts.
No aid should be granted in respect of activities which have already been.
Jag uppmanar därför till att öka den budget som redan har godkänts.
I therefore call for an increase in the budget which has already be.
En medlemsstat får i synnerhet inte kräva sådana kontroller som redan har utförts.
In particular, they may not require checks which have already been.
Vi får inte översvämma en marknad som redan har ett överutbud.
We must not flood a market that is already o.
Vi kan stödja de krav och de förslag som redan har uttryckts.
Well, we can support the demands and proposals which have already bee.
Nån som redan har den eller så är det kört.
We need someone who's already got one, or.
Made-to-order-produkter som redan har skickats kan inte avbeställas.
Made-to-order products that have already been shipped can not b.
De som redan har föreslagits av kommissionen bör antas och genomföras.
Those which have already been proposed by the commission should be adopted and.
Lär av administratörer och it-proffs som redan har gått över till google.
Learn from administrators and IT professionals who have.
Hur kommer detta att skydda handlare som redan har gjort avsevärda investeringar?
How is that going to protect dealers who already have a substantial.
Hundar som redan har gjort oss så mycket skada!
Dogs that have done so much harm to.
Det bränsle som redan har framställts till ytterligare arbetstillfällen.
The fuel that has already been produced is being run.
Varför välkomna en resenär som redan har anlänt?
Why would the director order us to greet someone who had alre.
Om du är ett barn som redan har slutat växa.
If you are a child that has already stop.
Här bor tolv barn som redan har lidit tillräckligt.
This is a shelter for 12 children who have suff.
Jag vill ta upp två frågor som redan har debatterats i dag.
I would like to take up two subjects that have already been de.
Vi inom EU som redan har detta måste visa solidaritet med dem.
We in the EU who have gained these must show solidarit.
Zalviso får inte ges till patienter som redan har signifikant nedsatt andning.
Zalviso must not be used in patients who already have significant impaire.
Förutom universitetet som redan har haft dig.
Except, of course, any university that had alre.
Ge order till en person som redan har utfört uppgiften.
Issuing orders to an individual who has already executed.
För en som redan har allt.
For the man who has.
De länder som redan har avskaffat skyddet har inte märkt några uppenbara framsteg.
The countries that have already removed protection have not observed any obvio.
Ett moderkort som redan har slagit 12 världsrekord, än så länge!
A motherboard that has already broken 12 world records a.
Det finns också regioner som redan har undertecknat avsiktsförklaringen.
There are also regions that have already signed the letter o.
De andra två är unhcr-flyktingar som redan har beviljats asyl i norge.
The other two are UNHCR refugees who had already obtained asylu.
Den är avsedd för specialister som redan har viss kunskap om officiell statistik.
It is intended for specialists who already have some knowledge of official.

Resultat: 1028, Tid: 0.0354

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer