SOM SKULLE KUNNA PÅ ENGELSK

Översättning av "som skulle kunna" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 3482, Tid: 0.0759

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
which could that could that could be which might that might which would which might be that would be able which may that may that can which may be which can that can be

Exempel på att använda "Som Skulle Kunna" i en mening och deras översättningar

Finns det riktade åtgärder som skulle kunna bidra till att övervinna dem?
Are there targeted measures which could contribute to over.
Finns det någon annan information som skulle kunna vara av betydelse för förfrågan?
Is there any other information which could be of importance for.
Åtgärder som skulle kunna leda till ett system för benchmarking för beslutsfattandet.
Actions that could lead to a system for benchmarking for deci.
Äggprodukter inte avsedda som livsmedel som skulle kunna användas som foderråvara.
Egg products not intended for human consumption that could be.
Vi är redo att utse experter som skulle kunna samarbeta med förenta nationerna.
We are ready to designate experts that could work together with the Uni.
All annan tillgänglig relevant information som skulle kunna bidra till att identifiera rättighetshavaren.
Any other relevant information available which could assist in identifying the.
Att undvika att vidta åtgärder som skulle kunna hindra framsteg i utvidgningsprocessen.
To avoid taking any steps which might hinder the success of the enlargem.
Kommissionen lägger också fram åtgärder som skulle kunna genomföras i framtiden.
The commission also presents the measures that could be implemented in.
Allt som skulle kunna hända mig... accepterar jag.
All that could happen to me... i wil.
Allt som skulle kunna bidra till att utbredningen ökar bör undersökas.
Anything that might contribute to penetration should.
Plattformar och annan infrastruktur vid stationer som skulle kunna påverka järnvägens driftskompatibilitet.
Passenger platforms and other station infrastructure that could affect the interoperabilit.
I detta sammanhang finns det delar som skulle kunna tolkas tvetydigt.
In this context, there are parts that could be interpreted.
Rädd för att därmed dra upp en diskussion som skulle kunna orsaka problem.
For fear of triggering a debate which might cau.
Motivera alla ändringar som skulle kunna leda till bristande överensstämmelse med konsekvensanalysen,
Arranging to justify all amendments that might oppose compliance with the impa.
Men det är inte det värsta som skulle kunna hänt.
But it's not the worst thing that could ha.
Jordbruksmetoder som skulle kunna ge upphov till föroreningar kontrollerades inte.
Agricultural practices which may cause pollution were.
Vi har ett franskt övningsfartyg som skulle kunna passa, sir.
We have a french training ship that might fit th.
Har du information som skulle kunna vara av intresse för u.
Do you have any information that may be of interest to the united states Marsh.
Arter som skulle kunna dela jordbruksmark med tamfjäderfä i nordeuropa.
Species which may share farmland also used by domesticated poultry in.
Arter som skulle kunna dela våtmarker med tamvattenfåglar i nordeuropa.
Species which may share wetlands also used by domesticated water birds in Nor.
Det finns några mediciner som skulle kunna hjälpsamma samt.
There are some medications that might help.
Verktyg som skulle kunna påverka livet på vår planet till det bättre.
Tools that can positively effect life on.
Kött som uppvisar avvikelser som skulle kunna göra köttet otjänligt som livsmedel.
Meat showing anomalies which may render it unfit for human.
Jag har tagit med några små skönheter som skulle kunna intressera dig.
I have brought along a few little beauties that might int.
Uppmuntran av nya samarbetsformer som skulle kunna kompensera småföretagens strukturella brister.
Encouraging new forms of cooperation which can offset the inherent weaknesses of small.
De har en kvot på 15 procent för böcker som skulle kunna censureras.
They have a quota of 15% for books that can >.
Det finns kanske sju personer som skulle kunna knäcka den.
There may be seven people out there that might be able.
Någon som skulle kunna älska er.
Someone who can love you,
Jag har präster som skulle kunna lyssna till din bikt.
I have priests who would hear your.
Det här är ett lag som skulle kunna förbli obesegrat.
This is a football team that could >.

Resultat: 3482, Tid: 0.0759

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "som skulle kunna"


som innebär
som kan ha
som kan komma
som kunde bli
som kan finnas
som kan stå
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer