STÖRRE DELEN AV PÅ ENGELSK

Översättning av större delen av i Engelsk

Resultat: 1230, Tid: 0.1393

Svenska-engelsk ordbok
most of the majority of the greater part of the major part of the bulk of the larger part of much of the better part of the major share of the main part of a substantial part of a major proportion of the lion's share of the greater portion of

Exempel på att använda Större Delen Av i en mening och deras översättningar

Lyssna, jag har varit polis större delen av mitt vuxna liv.
Listen, i have been police most of my adult life.
Om du planerar att tillbringa större delen av bidragstiden utanför Sverige:.
If you are planning to spend the majority of the grant period outside Sweden:.

Jag har tillbringat större delen av mitt liv i armén.
I spent most of my life in the army.
Kommissionen har angett att större delen av eu:s fiskeriverksamhet är ohållbar.
The commission has indicated that the majority of EU fisheries are being worked unsustainably.
Men jag tänker skära bort större delen av ditt öra.
But i will remove the greater part of your earlobe.
Jag tillbringar större delen av min tid i antarktis.
I spend most of my time in antarctica.
Nu finns vi i större delen av asien, europa och australien.
We are now in most of asia, in europe and in australia.
Under större delen av förra århundradet dominerades neurovetenskapen av neurofysiologi.
During the greater part of the previous century, neuroscience was dominated by neurophysiology.
Ryssland erhåller större delen av ingermanland och kexholms län.
Russia receives the major part of ingermanland and kexholms län.
Större delen av deras inkomst skall därför komma från produktionen.
The majority of their income should therefore come from production.
I vilken grad är större delen av befolkningen drabbad?
To what extent is the major part of population affected?
Jag har under större delen av mitt liv haft problem med magen.
During most of my life i have had stomach problems.
Det är därifrån större delen av pengarna kommer.
That is where the bulk of the money is going to come from.
Han tillbringade större delen av kriget i münchen.
He spent the greater part of the war in munich.
Hittills har vi varit utestängda från större delen av denna lagstiftning.
Until now, we have been excluded from the majority of this legislation.
I provinsen kiev utgöres befolkningen till större delen av judar.
In the kiev province by far the greater part of the population is jewish.
Större delen av reklamkampanjerna bör dock skötas lokalt av medlemsstaterna.
Much of the promotion would have to be done locally by member states.
Större delen av dessa reaktioner var lindriga eller måttliga och hade kort varaktighet.
The majority of these reactions were mild or moderate and of short duration.
Större delen av företaget ligger i en zon< 300 m.
The major part of the holding is located at < 300 m;
Jag betalade större delen av min förmögenhet.
I paid the bulk of my worth for it.
Det är där min pappa tillbringade större delen av sin karriär.
It's where my dad spent most of his career.
Servering i bergsstugan vid fröå gruva större delen av säsongen.
Serving in bergstugan at fröå gruva for the better part of the season.
Större delen av företaget ligger i zonen 300–600 m.
The major part of the holding is located at 300 to 600 m;
Det var därför som jag röstade emot större delen av ändringsförslagen.
It was for this reason that i voted against the majority of the amendments.
Jag var borta med armén under större delen av sin barndom.
I was away with the army during most of his childhood.
Större delen av eu:s direktstöd kommer inte längre att vara kopplat till produktionen.
The bulk of our direct payments will no longer be linked to production.
Större delen av förslaget omfattas av artikel 175.
The majority of the proposal falls under article 175(1)(environment).
Större delen av denna kapacitetsökning kommer att ske i kina.
The bulk of these capacity increases will occur in the People's republic of china.
Du förstår nog varför jag varit själv större delen av mitt vuxna liv.
You get why i have been alone most of my adult life.
Större delen av europeiska unionens stöd har tillhandahållits inom ramen för tacis-programmet.
The major part of european union aid has been provided under the TACIS programme.

Resultat: 1230, Tid: 0.1393

SE ÄVEN

Se även


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer