TRÄDDE I KRAFT PÅ ENGELSK

Översättning av trädde i kraft i Engelsk

Resultat: 2935, Tid: 0.1072

Svenska-engelsk ordbok
entered into force came into force the entry into force came into effect enter into force into force of the treaty entered into effect entere entering into force come into force coming into force cam

Exempel på att använda Trädde I Kraft i en mening och deras översättningar

Avtalet med laos trädde i kraft den 1 december.
The agreement with laos entered into force on 1 december.
Det senare trädde i kraft i april 2009.
The latter entered into force in april 2009.

Jag tror att det här beslutet trädde i kraft förra veckan.
I believe that this decision came into force last week.
Höjningen av aktiekapitalet registrerades och trädde i kraft den 22 november 2002.
The capital increase was registered and came into effect on 22 november 2002.
Bestämmelserna om oberoende trädde i kraft i december 1997.
The provisions on independence entered into force in december 1997.
Rekommendationerna trädde i kraft i maj 2007, februari 2008 respektive januari 2009.
These recommendations came into force in may 2007, february 2008 and january 2009.
Anslutningsfördraget från 2003 trädde i kraft den 1 maj 2004.
The 2003 treaty of accession entered into force on 1 may 2004.
Stödåtgärder som trädde i kraft för den 10 december 1994.
Aid measures that entered into effect before 10 december 1994;
De relevanta bestämmelserna trädde i kraft den 15 mars 1998.
The relevant provisions came into force on 15 march 1998.
Dessa föreskrifter trädde i kraft 1996-07-01.
These regulations came into effect 1996-07-01.
Europeiska fiskerifonden(EFF) trädde i kraft den 1 januari 2007.
The european fisheries fund(EFF) entered into effect on 1st january 2007.
Den trädde i kraft i januari 2006.
It came into force in january 2006.
Lagen trädde i kraft den 18 juni 2016.
The act came into effect on 18 june 2016.
Detta motiverades med den nya antidiskrimineringslagen som trädde i kraft.
This step was justified with reference to the new anti-discrimination law coming into force.
Det senare trädde i kraft i augusti 2009.
The latter entered into force in august 2009.
En ny förordning om mobilroaming trädde i kraft den 1 juli 2012.
The new regulation for mobile roaming came into force on 1 july 2012.
Den finska föreningslagens ändringar trädde i kraft i början av september.
The amendments to the finnish associations act came into effect in early september.
Den nya thailändska lagen om upphovsrätt trädde i kraft den 21 mars 1995.
The new thai copyright act entered into force on 21 march 1995.
Den ändrade bilaga VI till marpol trädde i kraft den 1 juli 2010.
The revised annex VI to MARPOL entered into force on 1 july 2010.
Lagen om statligt stöd trädde i kraft den 1 januari 2000.
State aid law came into effect on 1 january 2000.
Förordning(EG) nr 999/2001 trädde i kraft den 1 juli 2001.
The regulation(EC) no 999/2001 came into force on 1 july 2001.
Statsstödslagen trädde i kraft den 30 april 2001.
State aid law came into effect on 30 april 2001.
Regelverket för elektronisk kommunikation trädde i kraft den 25 juli 2003.
The regulatory framework for electronic communications came into force on 25 july 2003.
Samtliga trädde i kraft den 1 januari 1989.
All of them entered into force on 1 january 1989.
Den ändrade bilaga VI till marpolkonventionen trädde i kraft den 1 juli 2010.
The revised annex VI to MARPOL entered into force on 1 july 2010.
Den senaste versionen av riktlinjerna trädde i kraft den 10 oktober 2004.
The last version of these guidelines came into force on 10 october 2004.
Lotsningslagen trädde i kraft den 1 januari 2017.
The pilotage act came into effect on 1 january 2017.
Avtalen trädde i kraft i november 1993.
The agreements came into force in november 1993.
Teleföretagens skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster trädde i kraft i juli 2010.
Universal service requirements for telecom operators came into effect in july in 2010.
Trädde i kraft den 1.5.1996(se EGT nr l 90. 11.4.1996).
Entered into force on 1 may 1996see OJ l 90.

Resultat: 2935, Tid: 0.1072

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer