UNDER DE SENASTE ÅREN PÅ ENGELSK

Översättning av under de senaste åren i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 4352, Tid: 0.04

Exempel på att använda Under De Senaste Åren i en mening och deras översättningar

Under de senaste åren har annika arbetat i flera liknande interimsroller.
In recent years annika has worked in several similar interim roles.
Upp till 100.Besökare gjort en pilgrimsfärd under de senaste åren på halvön.
Up to 100.Visitors made the pilgrimage over the last few years on the peninsula.
Under de senaste åren har investeringarna släpat efter andra regioner i världen.
In recent years investments have lagged behind other regions in the world.
Under de senaste åren har studenternas ekonomiska situation försämrats mycket.
Over the last few years the economic situation of students has deteriorated.

Under de senaste åren har detta inträffat i tyskland och frankrike.
In recent years, this has occurred in germany and france.
Estlands ekonomiska utveckling har under de senaste åren varit mycket lovande.
Over the past few years Estonia's economic development has been particularly promising.
Från att ha sjunkit stadigt under de senaste åren har sms:andet planat ut.
From a steady decrease over the past few years, text messaging has levelled out.
Glaciären har avancerat ca 200 m under de senaste åren.
The glacier has advanced some 200 m during the latest years.
Under de senaste åren har kina gradvis genomfört en liberalisering av sin handelspolitik.
Over the last few years china has gradually liberalized its trade regime.
Betydande satsningar på fortbildning under de senaste åren.
Major efforts in CVT realised in recent years.
Under de senaste åren har detta initiativ redan visat sig fungera.
Over the past few years, this initiative has already proven its worth.
Ändå har vestre sandbotnbreen avancerat kanske 200 m under de senaste åren.
Still, vestre sandbotnbreen has advanced perhaps some 200 m during the latest years.
Under de senaste åren har europeiska unionen gjort enorma framsteg i form av.
Over the last few years, the european union has made huge strides forward:.
Dessutom har livsstilen i hög grad förändrats under de senaste åren.
3.In addition, life styles have changed significantly in recent years.
Under de senaste åren har mer än tjugo personer omkommit i fängelset.
Over the past few years, more than 20 people have died in prison.
Kampliisen har börjat rycka fram igen under de senaste åren.
Kampliisen has started to advance again during the latest years.
Livsstilen har också i hög grad förändrats under de senaste åren.
3.In addition, life styles have changed significantly in recent years.
Just på detta område har det skett stora förändringar under de senaste åren.
This is where many things have changed in recent years.
De ungas organisationsform har ändrats radikalt under de senaste åren.
The type of groupings that young people belong to has changed dramatically in recent years.
Att bygga på den internationella trovärdighet som EU uppnått under de senaste åren.
Build upon the international credibility gained by the EU in recent years.
Eu-stöd och internationellt stöd till grekland under de senaste åren.
EU and international support to greece in recent years.
Verksamhetsstatistiken för år 2012 bekräftar de resultat som uppnåtts under de senaste åren.
Statistics concerning judicial activity in 2012: consolidation of the results achieved in recent years.
Produktivitetstillväxt i den europeiska tillverkningsindustrin under de senaste åren.
Productivity growth in european manufacturing in recent years.
Produktivitetstillväxt i den europeiska tjänstesektorn under de senaste åren.
Productivity growth in the european service sector in recent years.
Udre _ 2015-10 _ Utrymmet har moderniserats under de senaste åren.
Udre _ 2015-10 _ The space has been extensively modernized in recent years.
2.Under de senaste åren har utvecklingen av den digitala tekniken gått starkt framåt.
2.Recent years have seen major breakthroughs in the development of digital technologies.
3.Under de senaste åren har kostnaderna ökat avsevärt inom all energiförsörjning.
3.Over the last years, costs have grown significantly in all energy supply sectors.
Men under de senaste åren har kulan vandrat runt.
But in the last few years, the bullet has meandered.

Resultat: 4352, Tid: 0.04

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "under de senaste åren"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer