UNDER EN PERIOD PÅ ENGELSK

Översättning av "under en period" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 782, Tid: 0.0277

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
for a period for a duration

Exempel på att använda "Under En Period" i en mening och deras översättningar

Detta avtal ska vara i kraft under en period av tio år.
This agreement shall remain in force for a period.
Europeiska kommissionen, gäller de under en period av tre år.
European commission, they are valid for a period of.
Det ska tillämpas under en period av 24 månader.
It shall apply for a period o.
Detta avtal skall vara i kraft under en period av fem år.
This agreement shall remain in force for a period of.
Denna gemensamma ståndpunkt skall gälla under en period på tolv månader.
This common position shall apply for a period o.
Detta avtal ska vara i kraft under en period av fem år.
This agreement shall remain in force for a period of.
Dessa åtaganden ska göras under en period på mellan fem och sju år.
Commitments shall be undertaken for a period of between five and.
Om de har mognatslagrats under en period av minst två år, eller.
Where they have been aged for a period of at least t.
Artikel 1 i denna förordning ska tillämpas under en period av sex månader.
Article 1 of this regulation shall apply for a period of.
Artikel 1 i denna förordning ska tillämpas under en period om sex månader.
Article 1 of this regulation shall apply for a period of.
placering i karantän under en period av 21 dagar.
( e) PLACING IN QUARANTINE FOR a PERIOD.
Under en period av 2 år från den sista bekräftelsen av intresse.
For a period of 2 years from the last confirmation.
Kan inte söka under en period som inte varar minst en hel minut.
Unable to search within a period which is less th.
Nästan två kilometer verikalt, under en period av fem veckor.
Almost two vertical kilometers into the earth crust over a period of.
Över 70 miljoner kronor beviljades under en period av 5 år.
Over SEK 70 million was awarded over a period.
Varje innovativ åtgärd ska genomföras under en period om högst fyra år.”.
Each innovative action shall be implemented within a maximum period of.
Acetylkolin frisätts från nervändarna under en period som kallas depolarisation.
Acetylcholine is released from the nerve endings during a period of‘depo.
Vi pratar om att detta händer under en period av några årtionden.
We're talking about this happening over a period of a.
Han var här under en period då det inte gick runt.
He was here during a period when things were.
Att hon absorberade giftet genom huden under en period av två veckor.
Meaning she absorbed the poison through her skin over a period o.
De fleråriga vägledande programmen ska gälla under en period på 2–4 år.
Multiannual indicative programmes shall cover a period of 2.
Varje innovativ åtgärd ska genomföras under en period om högst tre år.
Each innovative action shall be implemented within a maximum period of.
En leverantör får uteslutas under en period av högst tio år.
The period of exclusion shall not exce.
Och allt detta måste göras under en period av djupaste reaktion.
And all this had to be done during a period of deepe.
Det svenska ordförandeskapet ägde rum under en period av institutionell förändring.
The swedish presidency took place during a period of instituti.
Skulderna återbetalas emellertid under en period av flera år.
However, debts are paid back over a numb.
Detta skedde under en period i augusti-october 2005.
It was done during a period in august-o.
Han hade mig som sin husdjurshora under en period.
He used me as his pet whore >.
För jag la av under en period.
Cause there was one period i.
För yrkesmilitärer, om försäkringsfallet inträffar under en period av militärtjänst:.
For professional soldiers, if the risk materialises during a period of milit.

Resultat: 782, Tid: 0.0277

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "under en period"


under en tidsperiod
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer