UTBYTE AV INFORMATION PÅ ENGELSK

Översättning av utbyte av information i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1155, Tid: 0.1425

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Utbyte Av Information i en mening och deras översättningar

Artikel 19– lagring och utbyte av information i elektroniska databaser.
Article 19- storage and exchange of information contained in electronic databases.
Samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter.
Co-operation and exchange of information between competent authorities.
Detta utbyte av information stärker de nationella parlamenten och ger dem mer makt.
This sharing of information empowers and strengthens national parliaments.
Detta förutsätter ett gränsöverskridande utbyte av information mellan olika centrum för trafikkontroll.
This presupposes the cross-border exchange of data between traffic monitoring centres.
Samarbete och utbyte av information för mtf-plattformar och otf-plattformar.
Cooperation and exchange of information for mtfs and otfs.
Utbyte av information mellan byrån och andra myndigheter.
Sharing of information between the agency and other authorities.
Utbyte av information och uppgifter mellan tullmyndigheterna.
Sharing of information and data between customs authorities.
utbyte av information och experter.
(c) exchanges of information and experts;
Samarbete och utbyte av information för reglerade marknader.
Cooperation and exchange of information for regulated markets.
Besök och utbyte av information.
Främja utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och med kommissionen.
Promote exchanges of information and experience between member states and with the commission.
Samarbete och utbyte av information mellan tillsynsmyndigheterna utanför tillsynskollegiet.
Cooperation and exchange of information between supervisory authorities outside the college of supervisors.
Utbyte av information mellan byrån och andra myndigheter.
Sharing of information between the agency and other bodies.
Samarbete och utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter.
Cooperation and exchange of information between supervisory authorities.
Arrangera regelbundet utbyte av information och erfarenheter mellan telejourer,
Organise regular exchanges of information and experience between hotlines,
Rapportering och utbyte av information.
Reporting and exchange of information.
Det elektroniska utbyte av information om förarkort som avses i artikel 26,
The electronic exchange of information on driver cards as referred to in article 26,
Främja utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och med kommissionen.
To promote exchanges of information and experience between member states and with the commission.
Insamling och utbyte av information.
Collection and exchange of information.
Utbyte av information utan begäran.
Exchange of information without request.
Statistik om utbyte av information.
Statistics on exchange of information.
Utbyte av information och situationer som kräver ett snabbt ingripande.
Exchanges of information and rapid intervention situations.
Samordnare och utbyte av information.
Coordinators and exchange of information.
Utbyte av information och meddelanden mellan byrån och medlemsstaternas myndigheter.
Exchange of information and communications between the office and the authorities of the member states.
Utbyte av information med medlemsstaterna och mellan de nationella medlemmarna.
Exchanges of information with the member states and between national members.
Utbyte av information med central- och östeuropa(0145).
Exchange of information with central and eastern european countries(0145).
Öppenhet och utbyte av information.
Transparency and exchange of information.
Utbyte av information med partner.
Exchanges of information with partners.
Utbyte av information mellan myndigheter.
Exchange of information between authorities.
Meddelande, konsulterande och utbyte av information.
Reporting, consultation and exchange of information.

Resultat: 1155, Tid: 0.1425

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "utbyte av information"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer