VI MÅSTE DÄRFÖR PÅ ENGELSK

Översättning av vi måste därför i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 886, Tid: 0.2287

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Vi Måste Därför i en mening och deras översättningar

Vi måste därför finna en politisk lösning.
We must therefore find a political solution.
Vi måste därför se vad som kan göras, som kommissionsledamoten säger.
We therefore need to see what can be done, as the commissioner says.
Vi måste därför förkasta ändringsförslagen 1, 10 och 25.
We must therefore reject amendments nos 1, 10 and 25.
Vi måste därför betrakta den från andra sidan.
We therefore have to look at it from the other side.
Vi måste därför utveckla en politik till stöd för flyktingar.
We therefore need to develop policies in favour of refugees.
Vi måste därför övervaka denna situation för att se till att den förbättras.
We must therefore monitor this situation to ensure that it is improved.
Vi måste därför se till att de aktuella bestämmelserna är effektiva och balanserade.
We must therefore ensure that the relevant rules are effective and balanced.
Vi måste därför säga nej till krig och förlita oss på FN!
We should therefore say no to war and trust the UN.
Vi måste därför undanröja de hinder som kvinnor ställs inför.
We therefore have to remove the barriers that women face.
Vi måste därför allvarligt granska ramen för förhandlingarna med turkiet.
We therefore need to examine seriously the framework within which negotiations are being conducted with turkey.
Vi måste därför lämna vår tveksamhet och tvetydighet bakom oss.
We therefore need to leave behind hesitations and ambiguity.
Vi måste därför också vara beredda att betala för klimatskyddet.
We must therefore also be prepared to pay for climate protection.
Vi måste därför göra insatser på informations- och utbildningsområdet.
We should therefore take measures with regard to both information and training.
Vi måste därför arbeta hårt för att motarbeta denna uppfattning.
We therefore have to work hard to counter this reflex.
Vi måste därför tala om en ordnad reträtt.
That is why we must talk about an orderly withdrawal.
Vi måste därför vara generösa och agera förnuftigt.
We must therefore be generous and act wisely.
Vi måste därför gå försiktigt fram när vi främjar ertms-versionen.
So we must proceed carefully and cautiously in promoting the ERTMS version.
Vi måste därför tänka på och använda bilar på ett annorlunda sätt.
We therefore need to think about and use cars differently.
Vi måste därför lagra dessa uppgifter i cirka sju år.
We therefore have to store this information for roughly seven years.
Vi måste därför samarbeta för att lösa problemet.
That is why we must work together to solve the problem.
Vi måste därför föregå med gott exempel.
We therefore have to set a good example.
Kosovo är dock en realitet, och vi måste därför hantera det.
However, kosovo is a reality and we must therefore deal with it.
Vi måste därför hjälpa till att främja en hållbar skogsförvaltning.
We therefore need to help promote sustainable forest management.
Vi måste därför även anpassa oss för att hantera det oundvikliga.
So we need to adapt too in order to manage the unavoidable.
Vi måste därför se till att denna nya tävling är rättvis.
We must therefore take care that this new competition is fair.
Vi måste därför tänka globalt och handla lokalt.
This is why we need to think globally and act locally.
Vi måste därför gemensamt finna en lösning.
We therefore have to find a solution together.
Vi måste därför ta ställning till verkligheten.
We therefore need to face up to reality.
Vi måste därför öka medvetenheten om att denna form av våld inträffar.
We must therefore raise awareness of the occurrence of this form of violence.
Vi måste därför se till att göra framsteg.
This is why we need to make more headway.

Resultat: 886, Tid: 0.2287

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "vi måste därför"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer