VI MÅSTE OCKSÅ PÅ ENGELSK

Översättning av vi måste också i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1869, Tid: 0.0616

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Vi Måste Också i en mening och deras översättningar

Men vi måste också stödja det konstnärliga skapandet i europa.
But we must also aid artistic creation in europe.
Vi måste också skydda den nationella, kulturella och språkliga mångfalden.
We must also protect national cultural and linguistic diversity.
Men vi måste också finna alternativa instrument.
However, we also need to find alternative instruments.
Men vi måste också lyssna till våra hjärtan.
But... but we also have to listen to our conscience.
Vi måste också ha en territoriell sammanhållning.
We must also have territorial cohesion.
Vi måste också titta på hur vi ska kunna mobilisera investeringar i europa.
We also need to look at how to mobilise investments in europe.
Men vi måste också ge rätt hjälp.
But we also have to give the appropriate help.
Vi måste också se till att gällande lagar motsvarar behoven på marknaden.
We should also ensure that the current regulations meet market requirements.
Vi måste också investera mer i forsknings- och utvecklingspolitiken.
We must also invest more in research and development policies.
Vi måste också bekämpa den sociala och ekologiska dumpningen.
We also need to combat social and ecological dumping.
Vi måste också stärka dialogen.
We also need to strengthen dialogue.
Vi måste också vara realistiska om vad vi vill ha ut av centrumet.
We also have to be realistic about what we want from the centre.
Vi måste också blicka framåt.
But we should also look to the future.
Vi måste också dö för att hämndens cirkel ska slutas.
We too must die for this circle of vengeance to be closed.
Vi måste också förbättra övrig social infrastruktur, som vatten och sanitet.
We must also improve other social infrastructure, such as water and sanitation facilities.
Vi måste också förbättra de transatlantiska förbindelserna.
We also need to improve transatlantic relations.
Vi måste vara stränga, men vi måste också vara uppfinningsrika.
Let us be austere, but let us also be inventive.
Vi måste också skicka ut politiska signaler i denna anda.
We must also send out political signals in this spirit.
Vi måste också vara ärliga mot oss själva.
We should also be honest with ourselves.
Vi måste också minska många av eu:s underskott.
We also have to reduce a lot of Europe's deficits.
Vi måste också stärka de institutionella mekanismerna för konventionens genomförande.
We must also enhance the institutional mechanisms for implementing the convention.
Vi måste också diskutera sanktioner för detta överfiske.
We also need to discuss sanctions for this overfishing.
Vi måste också uppmärksamma de allvarliga meningsskiljaktigheterna om valfisket.
We should also give attention to the serious differences on the question of whaling.
Vi måste också stödja icke-statliga organisationer.
We also have to support ngos.
Vi måste också ta itu med frågan om kärnavfall.
We should also address the issue of nuclear waste.
Vi måste också skydda och garantera insättarnas intressen.
We also need to protect and guarantee the interests of depositors.
Vi måste också skicka en tydlig signal till tillväxtindustrierna i asien.
We must also send a clear signal to emerging industries in asia.
Vi måste också bedöma hälsoeffekterna på förhand.
We also have to assess, in advance, the impact on health.
Vi måste också garantera kulturell mångfald och jämställdhet för minoritetsspråken.
We must also guarantee cultural diversity and equality for minority languages.
Vi måste också öka våra lager av olja och naturgas.
We also need to increase our reserves of oil and natural gas.

Resultat: 1869, Tid: 0.0616

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer