VI MÅSTE OCKSÅ PÅ ENGELSK

Översättning av "vi måste också" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1869, Tid: 0.0616

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
we must also we also need we also have we should also we too must let us also furthermore we must

Exempel på att använda "Vi Måste Också" i en mening och deras översättningar

Men vi måste också stödja det konstnärliga skapandet i europa.
But we must also aid artistic creatio.
Vi måste också skydda den nationella, kulturella och språkliga mångfalden.
We must also protect national cultural and linguisti.
Men vi måste också finna alternativa instrument.
However, we also need to find alternative.
Men vi måste också lyssna till våra hjärtan.
But... but we also have to listen to our.
Vi måste också ha en territoriell sammanhållning.
We must also have territori.
Vi måste också titta på hur vi ska kunna mobilisera investeringar i europa.
We also need to look at how to mobilise investment.
Men vi måste också ge rätt hjälp.
But we also have to give the appro.
Vi måste också se till att gällande lagar motsvarar behoven på marknaden.
We should also ensure that the current regulations meet market r.
Vi måste också investera mer i forsknings- och utvecklingspolitiken.
We must also invest more in research and developme.
Vi måste också bekämpa den sociala och ekologiska dumpningen.
We also need to combat social and ecologi.
Vi måste också stärka dialogen.
We also need to strength.
Vi måste också vara realistiska om vad vi vill ha ut av centrumet.
We also have to be realistic about what we want from.
Vi måste också blicka framåt.
But we should also look to.
Vi måste också dö för att hämndens cirkel ska slutas.
We too must die for this circle of vengeance t.
Vi måste också förbättra övrig social infrastruktur, som vatten och sanitet.
We must also improve other social infrastructure, such as water and sanitation.
Vi måste också förbättra de transatlantiska förbindelserna.
We also need to improve transatlanti.
Vi måste vara stränga, men vi måste också vara uppfinningsrika.
Let us be austere, but let us also b.
Vi måste också skicka ut politiska signaler i denna anda.
We must also send out political signals in.
Vi måste också vara ärliga mot oss själva.
We should also be honest wit.
Vi måste också minska många av eu:s underskott.
We also have to reduce a lot of europe.
Vi måste också stärka de institutionella mekanismerna för konventionens genomförande.
We must also enhance the institutional mechanisms for implementing the.
Vi måste också diskutera sanktioner för detta överfiske.
We also need to discuss sanctions for this.
Vi måste också uppmärksamma de allvarliga meningsskiljaktigheterna om valfisket.
We should also give attention to the serious differences on the question.
Vi måste också stödja icke-statliga organisationer.
We also have to s.
Vi måste också ta itu med frågan om kärnavfall.
We should also address the issue of nu.
Vi måste också skydda och garantera insättarnas intressen.
We also need to protect and guarantee the interests of.
Vi måste också skicka en tydlig signal till tillväxtindustrierna i asien.
We must also send a clear signal to emerging industr.
Vi måste också bedöma hälsoeffekterna på förhand.
We also have to assess, in advance, the impac.
Vi måste också garantera kulturell mångfald och jämställdhet för minoritetsspråken.
We must also guarantee cultural diversity and equality for minorit.
Vi måste också öka våra lager av olja och naturgas.
We also need to increase our reserves of oil and.

Resultat: 1869, Tid: 0.0616

SE ÄVEN
SYNONYMER

S Synonymer till "vi måste också"


vi måste även
dessutom måste vi
vi bör också
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer