VIDTA DE ÅTGÄRDER PÅ ENGELSK

Översättning av vidta de åtgärder i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 605, Tid: 0.1073

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Vidta De Åtgärder i en mening och deras översättningar

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda arbete av barn.
Member states shall adopt the measures necessary to prohibit work by children.
Kommissionen skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av detta beslut.
The commission shall adopt the measures necessary for the implementation of this decision.
Att medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som anges i bilagan.
That the member states should take the actions set out in the annex.
Kommissionen skall vidta de åtgärder den anser lämpligast.
The commission will take the action it considers most appropriate.
Tjänsteleverantörerna skall vidta de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål.
Providers will adopt the measures necessary to achieve these objectives.
Vidta de åtgärder som avses i artikel 2 punkterna 8 och 9,
Taking the measures listed in article 2(8) and(9);
Kommer Tullorganisationer över hela unionen.att vidta de åtgärder de kan i praktiska termer.
Customs organizations throughout the union will be taking what action they can in practical terms.
ESRB uppmanas att vidta de åtgärder den anser nödvändiga.
The ESRB is invited to take the steps that it deems necessary.
De svenska myndigheterna kan nu vidta de åtgärder de anser lämpliga.
The swedish authorities are now in a position to take the steps they see fit.
Medlemsländerna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till.
Member states shall take measures to ensure that workers enjoy:.
Alla medlemsstater bör vidta de åtgärder som anges i bilaga 1.
That all member states take action along the lines set out in annex 1.
Kommissionen skall vidta de åtgärder som omfattas av samarbetsramen.
The commission shall implement the actions under the framework for co-operation.
Vi måste få kommissionen att vidta de åtgärder den redan borde ha vidtagit.
We must push the commission into action that it should already have taken.
Vidta de åtgärder du finner nödvändiga.
Take whatever measures you think necesary.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1981.
Member states shall take the measures necessary to comply with this directive by 1 january 1981.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till, att en producent som följer denna förordning har tillgång till kontrollsystemet.
The member states shall adopt the measures necessary to ensure that a producer who complies with this regulation has access to the inspection system.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv från och med den 1 januari 1982.
Member states shall take the measures necessary to comply with this directive as from 1 january 1982.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 oktober 1987.
Member states shall take the measures necessary to comply with this directive before 1 october 1987.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till, att en producent som följer denna förordning har tillgång till kontrollsystemet.
Member states shall adopt the measures necessary to ensure that a producer who complies with this regulation has access to the inspection system.
Om rådet upplöses skall det vidta de åtgärder som fastställs i artikel 58.
The council shall, if dissolved, take the steps stipulated in article 60.
Associeringsrådet skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bestämmelserna i punkt 1.
The association council shall take the steps necessary to implement paragraph 1.
När det gäller uppgifter om priserna ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att försäkra sig om att uppgifterna är representativa, tillförlitliga och fullständiga.
Member states shall take the necessary steps to ensure that the notified information on the prices is representative, accurate and complete.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att begränsa ungdomars arbetstid till åtta timmar om dagen och 40 timmar i veckan.
Member states shall adopt the measures necessary to limit the working time of adolescents to eight hours a day and 40 hours a week.
Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1987 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.
Member states shall take the measures necessary to comply with this directive not later than 31 december 1987.
HÄRIGENOM REKOMMENDERAS medlemsstaterna att särskilt vidta de åtgärder som anges i bilagan.
HEREBY RECOMMENDS that the member states should take the actions specifically referring to them, which are set out in the annex.
När det gäller översändande av uppgifter om priserna i gemenskapen skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att försäkra sig om att
Member states shall take the necessary steps to ensure that their communications on the prices applied in the
medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda att ungdomar arbetar mellan kl. 22.00 och kl. 6.00
(b) member states shall adopt the measures necessary to prohibit work by adolescents either between 10 p.m. and 6 a.m.
Parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa det bistånd som avses i artikel 12 genom lämpliga kontrollåtgärder.
The parties shall take the steps necessary to guarantee the assistance provided for in article 12 by means of suitable control measures.
Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1989 vidta de åtgärder som krävs av dem enligt artikel 39.
The member states shall take the measures requried by virtue of article 39 before 1 july 1989.
Presidiet gav behöriga utanordnare i uppdrag att inom ramen för tillgängliga budgetmedel vidta de åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut.
It asked the responsible authorising officers to take the necessary steps to implement this decision as budget resources permit.

Resultat: 605, Tid: 0.1073

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer