ARBETSSTYRKAN PÅ FINSKA

Översättning av arbetsstyrkan i Finska

S Synonymer

Resultat: 50, Tid: 0.1154

Exempel på att använda Arbetsstyrkan i en mening och deras översättningar

Två tredjedelar av den totala arbetsstyrkan i den privata sektorn är anställda av små och medelstora företag.
Kaksi kolmannesta yksityissektorin koko työvoimasta on pienten ja keskisuurten yritysten palveluksessa.
Industrin sysselsätter cirka 3,2 miljoner människor 25 % av den polska arbetsstyrkan.
Teollisuus työllistää noin 3,2 miljoonaa ihmistä 25 prosenttia puolan työvoimasta.
Försäljningen slår i taket och arbetsstyrkan slimmas drastiskt.
Myynti kasvaa nopeasti, ja työvoimaa on karsittu rajusti.
Att de kommer att sparka 30 procent av arbetsstyrkan.
Että ne laittavat 30 prosenttia työvoimasta kävelemään.

Då förlorar du en tredjedel av arbetsstyrkan vid solnedgången.
Sitten menetät kolmanneksen työvoimasta.
För att tillgodose arbetsstyrkan, byggs de första västerländska områdena.
Työntekijöille rakennetaan länsimaisia asuinalueita.
Pioneer meddelade också en minskning med 10.000 arbetstillfällen, vilket motsvarar 27% av arbetsstyrkan.
Pioneer ilmoitti myös leikata 10000 työpaikkaa, mikä 27% työntekijöistä.
Det som är viktigast är hur arbetet är organiserat, utbildningen av arbetsstyrkan och effektivitetsgraden.
Ratkaisevia tekijöitä ovat järjestäytymismenetelmät, työvoiman koulutus ja työn tehokkuusaste.
Arbetsstyrkan har disponerats dåligt.
Saatavissa oleva työvoima on huonosti jaettu.
Nazityskland hade aldrig mobiliserat hela arbetsstyrkan.
Natsi-saksan koko työvoima ei ollut käytössä.
Anhörigvårdarna är den största arbetsstyrkan i europa.
Läheishoitajat ovat euroopan suurin työntekijäryhmä.
Jag tänker på muslimer som bjöds hit för att ingå i den europeiska arbetsstyrkan på 1960-talet.
Tarkoitan muslimeja, jotka kutsuttiin eurooppaan työvoimaksi 1960-luvulla.
Därigenom blir produktionsökningen till utgångspunkt för en fortsatt minskning av arbetsstyrkan.
Näin tuottavuuden kasvun vuoksi henkilöstöä on supistettava edelleen.
Alla var tvingade att tjänstgöra i arbetsstyrkan.
Kaikki olivat velvollisia työpalveluun.
Ett tag kom nog en tredjedel av arbetsstyrkan från hadley.
Yhteen aikaan 30 prosenttia työvoimastamme oli hadleysta.
Det är omkring en fjärdedel av arbetsstyrkan, och därtill kommer ett ännu okänt antal arbetstillfällen i leverantörskedjan.
Tämä on suunnilleen neljännes sen työvoimasta, ja tähän on lisättävä vielä tuntematon määrä työpaikkoja tehtaan toimitusketjussa.
Och bortsett från riskarbeten har vi mycket sårbara grupper inom arbetsstyrkan- äldre, funktionshindrade och arbetstagare som inte talar språket på sin aktuella arbetsplats.
Riskialttiiden töiden lisäksi myös eräät työvoiman osat ovat erittäin haavoittuvia- iäkkäät ja vammaiset työntekijät sekä työntekijät, jotka eivät osaa työpaikallaan puhuttavaa kieltä.
Kvinnor är fortfarande kraftigt underrepresenterade, herr maystadt, bland annat bland eib:s högre tjänstemän i synnerhet och direktörer och utgör bara ca 20 procent av arbetsstyrkan.
Arvoisa pääjohtaja maystadt, naiset ovat yhä aliedustettuina erityisesti eip:n korkeampien virkamiehien ja johtajien joukossa ja heidän osuutensa on noin 20 prosenttia työvoimasta.
Jag känner inte till någon annan offentlig, eller för den delen privat, verksamhet där 40 procent av arbetsstyrkan är involverad i ekonomistyrning och kontroll.
Mieleeni ei tule muita julkisia enkä varsinkaan yksityisiä laitoksia, joiden työvoimasta 40 prosenttia osallistuu varainhoitoon ja varainhoidon valvontaan.
SMF stöds också under adapt-initiativet, som syftar till att hjälpa arbetsstyrkan att anpassa sig till förändringar i arbetslivet.
Pk-yrityksiä tuetaan myös adapt-yhteisöaloitteella, joka on suunnattu helpottamaan työvoiman sopeutumista teollisuuden muutoksiin.
Som påpekats i kapitel 1, karaktäriseras den portugisiska arbetsstyrkan av låg produktivitet och låg utbildningsnivå.
Kuten toisesta luvusta ilmeni, portugalin työvoimaa luonnehtii alhainen tuottavuus ja matala koulutustaso.
Dessa siffror blir desto mer övertygande om man jämför med förenta staterna, där tjänstesektorn svarar för 80 procent av den ekonomiska verksamheten och 80 procent av arbetsstyrkan.
Nämä luvut ovat vielä paljastavampia, kun niitä verrataan yhdysvaltoihin, missä palvelualan osuus on 80 prosenttia taloudellisesta toiminnasta ja 80 prosenttia työvoimasta.
Mina erfarenheter visar att man i våra nya medlemsstater har känt sig ganska förolämpade över oviljan att ge arbetsstyrkan från de nya länderna fri rörlighet redan från början.
Kokemukseni mukaan uusien jäsenvaltioiden kansalaiset ovat olleet varsin loukkaantuneita siitä, että niiden työvoiman vapaata liikkuvuutta ei haluta sallia alusta alkaen.
I ett åldrande EU samtycker alla till behovet av förstärkning av arbetsstyrkan för att behålla och stimulera vår konkurrenskraft.
Kaikki ovat ikääntyvässä euroopassa samaa mieltä tarpeesta vahvistaa työvoimaa, jotta kilpailukykymme säilytetään ja sitä parannetaan.
I synnerhet om man skulle ta två städer- witham och chelmsford- där marconi och evv-företagen verkar, är de stora minskningarna av arbetsstyrkan ganska oroande.
Etenkin jos otetaan esimerkiksi kaksi kaupunkia- witham ja chelmsford- joissa marconi- ja eev-yhtiöt toimivat, huomattava työvoiman vähentäminen on aika huolestuttavaa.
Detta kommer att göra programmet mer tillgängligt för små och medelstora företag, som utgör en betydande del av affärsvärlden och som sysselsätter en betydande del av den europeiska arbetsstyrkan.
Tämän ansiosta pk-yritysten on helpompi osallistua ohjelmaan. merkittävä osa liiketoiminnasta perustuu pk-yrityksiin, jotka työllistävät huomattavan suuren osan eurooppalaisesta työvoimasta.
Vi behöver starka små- och medelstora företag i EU, eftersom de sysselsätter två tredjedelar av arbetsstyrkan, producerar 50 procent av bruttonationalprodukten och betalar 80 procent av skatterna.
Eurooppa tarvitsee vakaita pk-yrityksiä, jotka työllistävät kaksi kolmasosaa työvoimasta, tuottavat 50 prosenttia bkt:sta ja maksavat 80 prosenttia veroista.
Arbetslösheten ökade därför från försumbara nivåer i början av 1990 till att omfatta mer än 14 % av arbetsstyrkan 1994.
Näin ollen työttömyys kasvoi vuoden 1990 alku puolen erittäin alhaisista luvuista yli 14 prosenttiin työvoimasta vuonna 1994.
Efter flera års konjunkturnedgång sker det nu en ekonomisk uppgång i unionen, men det finns fortfarande ungefär 18 miljoner arbetslösa( eller ca 11 % av arbetsstyrkan) i de femton medlemsstaterna.
Monen lamavuoden jälkeen unioni on toipumassa taloudellisesti, mutta sen viidessätoista jäsenvaltiossa on edelleen noin 18 miljoonaa työtöntä eli noin 11% työvoimasta.
Det som återstår för oss är tjänstesektorn- som sannolikt inte kommer att räcka till på lång sikt- där nästan 67 procent av hela arbetsstyrkan nu arbetar.
Jäljelle jää palvelusektori, joka ei pitkällä aikavälillä riitä ja jonka palveluksessa on nykyisen lähes 67 prosenttia työvoimasta.

Resultat: 50, Tid: 0.1154

SYNONYMER

"Arbetsstyrkan" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer