FÖRSVARSMINISTERIET PÅ FINSKA

Översättning av försvarsministeriet i Finska

S Synonymer

Resultat: 74, Tid: 0.0842

Exempel på att använda Försvarsministeriet i en mening och deras översättningar

Det ryska försvarsministeriet svarade inte på tidningens begäran om en kommentar om kablarna.
Venäjän puolustusministeriö ei vastannut lehden kommenttipyyntöön kaapeleista.
Vid behov kan försvarsministeriet förordna även annan än i 1 mom. avsedd person till kretskontrollant.
Puolustusministeriö voi tarvittaessa määrätä aluevalvojaksi muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilön.
Enligt det amerikanska försvarsministeriet pentagon hade det usa-ledda luftangreppet tre mål.
Yhdysvaltain puolustusministeriön pentagonin mukaan kyseessä oli venäjän tekemä ilmaisku.
Herr ordförande, jag har under många år arbetat på försvarsministeriet.
Arvoisa puhemies, olen työskennellyt vuosia puolustusministeriössä.

Försvarsministeriet ärenden, som angå krigsmakten och försvarsväsendet;
Puolustusministeriö asiat, jotka koskevat sotavoimaa ja puolustuslaitosta;
Om inrättande och indragning av tjänster och befattningar inom försvarsministeriet underlydande förvaltningsområden.
Puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Politisk sekreterare vid justitieministeriet( 1986-1987) och försvarsministeriet 19871989.
Poliittinen sihteeri oikeusministeriössä( 1986­1987) ja puolustusministeriössä 1987­1989.
Regimen ges stöd av ryska försvarsministeriet.
Putin antoi määräyksensä venäjän puolustusministeriölle.
Närmare bestämmelser om förmånerna för utbildnings- och övningstiden utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.
Palveluskustannusten korvaamisesta 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa säädetään tarkemmin puolustusministeriön asetuksella.
Närmare bestämmelser angående utförandet av i 1 mom. avsedda uppgifter utfärdas av försvarsministeriet.
Tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta antaa puolustusministeriö.
Försvarsministeriet ärenden, som angå rikets försvar och försvarsmakt;
Puolustusministeriö asiat, jotka koskevat valtakunnan puolustusta ja puolustusvoimia;
Förfrågningar gällande mr. beslan görs hos försvarsministeriet. tack.
Herra beslania koskevat tiedustelut tulee tehdä puolustusministeriölle.
I administrativt avseende är försvarsmakten underställd försvarsministeriet.
Hallinnollisesti puolustusvoimat on puolustusministeriön alainen.
Det är uppenbart att vi skulle vilja se ännu mer demokratisering av försvarsministeriet i indonesien.
On selvää, että me haluaisimme nähdä indonesian puolustusministeriössä merkittävämpää demokratisoitumista.
De allmänna dagarna för de värnpliktiges inträde i aktiv tjänst fastställas årligen av försvarsministeriet.
Asevelvollisten yleiset vakinaiseen palvelukseen astumispäivät määrää vuosittain puolustusministeriö.
Är ödlan kvar på försvarsministeriet?
Toimiiko lisko yhä puolustusministeriössä?
Närmare bestämmelser om brandsyner får utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.
Tarkastustoiminnasta voidaan antaa tarkempia säännöksiä puolustusministeriön asetuksella.
Försvarsministeriet fastställer varje år före den 1 december antalet frivilliga för följande år.
Puolustusministeriö vahvistaa vuosittain joulukuun 1 päivään mennessä vapaaehtoisten lukumäärän seuraavaa vuotta varten.
Det lär finnas en spion på försvarsministeriet.
Puolustusministeriössä on kuulemma vakooja.
Ta det med försvarsministeriet.
Voit puhua niistä puolustusministeriön kanssa.
Precis, och jag har just talat med försvarsministeriet.
Olin juuri puheissa puolustusministeriön kanssa.
Han jobbar i försvarsministeriet.
Hän työskentelee puolustusministeriössä.
Om inkallande av reservister till extra övningar förordnar likaså försvarsministeriet.
Reserviläisten kutsumisesta ylimääräiseen palvelukseen määrää samoin puolustusministeriö.
Försvarsministeriet: städare;
Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av försvarsministeriet.
Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.
Försvarsministeriet beslutar om grunderna för ersättning för begravningskostnader.
Hautauskustannusten korvaamisen perusteista päättää puolustusministeriö.
Övriga tjänstemän ävensom personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av försvarsministeriet.
Muut virkamiehet samoin kuin työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa puolustusministeriö.
Fördelningen av tjänster inom försvarsmakten fastställs av försvarsministeriet på framställning av kommendören för försvarsmakten.
Puolustusvoimien virkojen jaon vahvistaa puolustusvoimain komentajan esityksestä puolustusministeriö.
Försvarsministeriet fastställer på framställning av kommendören för försvarsmakten vilka uppgifter som förutsätter flygarutbildning.
Puolustusministeriö vahvistaa puolustusvoimain komentajan esityksestä ne tehtävät, jotka edellyttävät lentäjän koulutusta.
Koloniala försvarsministeriet.
Siirtomaiden puolustusministeriö.

Resultat: 74, Tid: 0.0842

SYNONYMER

S Synonymer till "försvarsministeriet"


"Försvarsministeriet" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer