JURISTISCHE AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Juristische in der Tschechisch

Ergebnisse: 829, Zeit: 0.0291

Beispiele für die Verwendung Juristische in einem Satz und ihre Übersetzungen

Erzeuger" eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt;
Výrobcem fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu;
Absender" die natürliche oder juristische Person, die Urheber von Postsendungen ist;
Odesílatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba jež je původcem poštovní zásilky;
Juristische Fragen.
Právní otázky.
Eine genaue juristische Prüfung brauche ihre Zeit.
Přesná právní kontrola potřebuje svůj čas.
Für jede juristische Person, Gruppe oder Rechtspersönlichkeit, die innerhalb der Gemeinschaft einer Geschäftstätigkeit nachgeht.
Na všechny právnické osoby subjekty nebo skupiny které provozují činnost v rámci společenství.
Kontrolle über eine juristische Person, Vereinigung oder Körperschaft" ist.
Kontrolou právnické osoby skupiny nebo subjektu.
Andere satzbeispiele
Ausführer" die natürliche oder juristische Person, die Anspruch auf die Erstattung hat.
Vývozcem rozumí fyzická nebo právnická osoba která má nárok na náhradu.
Natürliche oder juristische Personen, die ein berechtigtes Interesse geltend machen.
Fyzické nebo právnické osoby které prokáží oprávněný zájem.
Speicherunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der Speicherung wahrnimmt;
Skladovacím podnikem fyzická nebo právnická osoba která provádí skladování;
Für juristische Personen, Vereinigungen oder Körperschaften, die in der Gemeinschaft tätig sind.
Pro jakoukoli právnickou osobu skupinu nebo subjekt podnikající v rámci společenství.
Der Juristische Dienst des Rats hat, wie wir wissen, die Meinung der Kommission angefochten.
Jak víme právní služba rady zpochybnila stanovisko komise.
Natürliche oder juristische Personen, die ein berechtigtes Interesse geltend machen können.
Fyzické nebo právnické osoby které prokáží oprávněný zájem.
Für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in der Gemeinschaft tätig ist.
Každou právnickou osobu skupinu nebo subjekt který provozuje podnikatelskou činnost ve společenství.
Bauherr" jede natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag ein Bauwerk ausgeführt wird;
Stavebníkem každá fyzická nebo právnická osoba pro kterou je stavba prováděna;
Dies betrifft hauptsächlich die Bereiche Versicherungen, Postwesen, Finanzwesen, Einzelhandel, juristische und Buchhaltungsdienste.
To se týká zejména pojišťovacích poštovních finančních maloobchodních právních účetních služeb.
DBA ist auch die juristische Vertretung für die Partei"Echte menschen.
Ale DBA je také právním zástupcem strany skuteční lidé. té politické strany.
Natürliche oder juristische Person in Irak" bezeichnet.
Fyzickou nebo právnickou osobou v iráku.
Nichtigkeitsklage- Natürliche oder juristische Personen- Handlungen, die sie unmittelbar und individuell betreffen.
Žaloba na neplatnost fyzické nebo právnické osoby akty týkající se jich bezprostředně osobně.
Juristische Idiotie.
Právní hloupost.
Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische Person, die einen Dienst der Informationsgesellschaft anbietet;
Poskytovatelem každá fyzická nebo právnická osoba která poskytuje určitou službu informační společnosti;
Für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in der Gemeinschaft tätig ist.
Každou právnickou osobu skupinu nebo subjekt provozující podnikatelskou činnost ve společenství.
Der Juristische Dienst der Kommission erwägt die Einleitung gerichtlicher Schritte gegen Dänemark.
Právní služby komise zvažují zahájení soudního řízení proti dánsku.
Erst die juristische Fakultät.
Primátorkou. nejdřív právnická fakulta.
Dieser ganze juristische Unsinn!
Všechny ty právnické bláboly!
Natürliche oder juristische Person in Libyen.
Fyzickou nebo právnickou osobou v libyi rozumějí.
Natürliche oder juristische Personen, die.
Fyzické nebo právnické osoby.
Der juristische Terminus lautet"feindlicher kämpfer.
Právní výraz je nepřátelský bojovník.
Natürliche oder juristische Person in Haiti.
Fyzickou či právnickou osobou na haiti rozumějí.
Sanktionen für juristische Personen.
Sankce pro právnické osoby.
Der Kapitän hat dich getraut, und das ist eine juristische Tatsache.
Kapitán vás oddal to je právní skutečnost.

Ergebnisse: 829, Zeit: 0.0291

Sätze in alphabetischer reihenfolge


juristische
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr