KAM AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Kam in der Tschechisch

Ergebnisse: 4851, Zeit: 0.1921

Beispiele für die Verwendung Kam in einem Satz und ihre Übersetzungen

Als er nach Hause kam an dem Tag, da bin ich oben gewesen.
Ten den kdy přišel domů jsem byla nahoře.
Keine Ahnung. Er kam von hinten. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen.
Nevím šel zezadu neviděla jsem mu do tváře.
Die dritte Forderung kam vor ein paar Tagen.
Třetí požadavek přišel před pár dny.
Vor einem Monat kam ein Mann durch das Chappa'ai.
Před měsícem přišel skrz chaapa'ai muž.
Der kam vorhin an.
Přijel dnes ráno.
Agent Kearns kam gerade heim.
Agent kearns šel právě domů.
Eines Tages kam ein Reiter in die Stadt.
Jednoho dne přijel do města jezdec.
Der Befehl kam vom Vize-Präsidenten.
Rozkaz přišel od viceprezidenta.
Mein Vater kam für ihre Ermordung ins Gefängnis.
Můj otec šel do vězení za její vraždu.
In der Nacht kam es zur Meuterei.
Té noci došlo ke vzpouře.
Warum kam es zur Meuterei?
Proč došlo k té vzpouře?
Der Dekan kam gerade vorbei.
Právě šel okolo děkan.
Aus L.A. kam heute die tragische Nachricht vom Tod von Robert Scott Carey.
Z los angeles přichází tragická zpráva. zemřel robert scott carey.
Der Verdächtige kam in einem grauen Sedan.
Podezřelý přijel v šedém sedanu.
Dieser Junge kam nach der Parade in die Bar... Demetrius Bray, Sylvies Bruder.
Ten kluk přišel po průvodu do baru demetrius bray sylviin bratr.
Und so kam es also zur Sintflut.
Tak došlo k potopě světa.
Michael kam hier rein?
Michael přišel sem?
Wer kam Euch zu Hilfe?
Kdo vám přijel na pomoc?
Sie kam aus dem Orbit.
Přichází to z orbity.
Frankreich kam auf einen Betrag zwischen 0 und 43 Mio. EUR.
Francie dospěla k částce od do 43 miliónů EUR.
Und ich kam in den Himmel.
šel do nebe.
Es kam von weiter hinten.
Přichází to víc zezadu.
Ich kam nur zu einer Party.
Já jsem šel na party.
Eben kam ein Geheimdienstbericht herein.
Právě jsem dostal hlášení rozvědky.
Ich wurde nass, kam zur Vernunft und wurde trocken.
Namočil jsem se přišel ke smyslům vystřízlivěl jsem.
Dann kam das Feuer und Nathan nahm an, dass Du gestorben bist,
Pak došlo k tomu požáru nathan předpokládal že jsi zemřela.
Und dann kam der Zirkus in die Stadt.
Potom... do města přijel cirkus.
Die Kommission kam zu dem Schluss, dass alle Maßnahmen staatliche Beihilfen darstellten.
Komise dospěla k závěru že všechna opatření jsou státní podporou.
Endlich kam der Doktor und sagte mir, daß Eia das Kind bekommen hatte.
Nakonec se objevil doktor oznámil mi že eija porodila.
Kam die Jury zu einem Urteil?
Dospěla porota k verdiktu?

Ergebnisse: 4851, Zeit: 0.1921

Siehe auch


kam heute
přišlo dnes dneska přišel
kam her
sem přišel přijel jsem
kam hierher
přišla sem přijel sem se sem vrátily se sem dostala
kam unerwartet
to jsem nečekal to bylo nečekané toto je neočekávané přijel nečekaně to bylo nenadálé
kam überraschend
to bylo nečekané načapal nás udeřilo nečekaný to bylo překvapující
kam ein brief
přišel dopis jsem dostala dopis
kam der krieg
přišla válka vypukla válka
kam vor zwei
přišel před dvěma sem přijela před dvěma pustili ho pred dvema právě před dvěma
kam von hinten
přišel zezadu přišla zpoza mě zezadu přijelo zezadu šel zezadu
kam dir nicht
nepřišlo ti nepřipadalo ti to tě to nenapadlo
kam zu dem schluss
dospěl k závěru došel k závěru závěr
kam zu dem ergebnis
dospěl k závěru došel k závěru
dann kam
pak přišel potom přišel
hierher kam
sem přišel se sem dostal jsem přijel
da kam
přiběhla všel zazvonila odsud vyplula rozsvítilo se
nicht kam
nepřišel nepřišla se neukázala nedopadlo nedorazil
auto kam
auto přijelo auto sjelo vyjelo auto vůz přijel
monat kam
měsíc přišel měsícem se objevila
schließlich kam
nakonec přišel se konečně přiblížil konečně nastal
ich kam gerade
právě jsem se vrátil zrovna jsem přijel právě jsem přišel zrovna jsem přišel teď jsem přijel
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr