LIEGT AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Liegt in der Tschechisch

Ergebnisse: 6677, Zeit: 0.6238

Beispiele für die Verwendung Liegt in einem Satz und ihre Übersetzungen

Da liegt etwas.
Něco tady je.
Die Jacke liegt in meinem Büro.
Bunda je v mé kanceláři.
Dort liegt eine tote Frau.
Tady leží mrtvá žena.
Die Kunst liegt darin, eine gute zu sein.
Trik je v tom být dobrá.
Und irgendwo in der Stadt, liegt ein nackter Cop blutend auf der Strasse.
Někde ve městě máme nahého krvacejícího policistu.
Der Lappen liegt hinten in der Ecke.
Hadr leží támhle v koutě.
Hey, es liegt nicht an dir.
Pššt. to je v pořádku neplač.
Jayne liegt am Boden.
Jayne leží na zemi.
Worin liegt das Problem?
V čem spočívá problém?
Das Schlimmste liegt hinter uns.
To nejhorší máme za sebou.
Die Lösung liegt irgendwo in diesen Namen.
Řešení spočívá někde v těchto jménech.
Die Wahl liegt bei dir, Bruder.
Volba je na tobě bratře.
Das liegt da und daneben eine Sporttasche.
Tady leží vedle je sportovní taška.
Das ziel liegt in einem umkämpften Raumsektor.
Cíl se nachází ve sporném sektoru vesmíru.
Liegt wohl in der Familie.
Máme to v rodině.
Für Ölschiefer liegt der Wert zwischen 122 und 139 g CO2 pro Megajoule.
U ropných břidlic činí hodnoty 122 139 g CO2 na l megajoule.
Es liegt auf dem Weg.
Máme to po cestě.
Unter dem Spielfeld liegt eine Mine verborgen.
Pod hříštěm se nachází nášlapná mina.
Die Zukunft Europas liegt unter anderem auf dem Wasser.
Budoucnost evropy spočívá mimo jiné na moři.
Aber das Schicksal der Welt liegt noch immer in unseren Händen.
Ale osud světa je stále v našich rukách.
Ihr Sohn liegt angeschossen hier.
Její syn tady leží postřelen.
Vor uns liegt eine weitere Entschließung voller Widersprüche.
Máme před sebou další usnesení plné rozporů.
Die Zukunft liegt in dir.
Budoucnost spočívá v tobě.
Bei einer weiteren Organisation liegt der Anteil des EU-Programms bei rund 60.
U další organizace činí podíl EU okolo 60.
Der Wald liegt in der Nähe von Bordières... die Straße führt hindurch.
Les se nachází v blízkosti bordiéres saint-andré. silnice skrz něj prochází.
Die Welt liegt mir zu Füßen.
Svět mi leží u nohou.
Der Denkfehler dieses Ansatzes liegt im Charakter der Muslimbruderschaft begründet.
Omyl tohoto přístupu tkví v podstatě muslimského bratrstva.
Es liegt alles in Gottes Händen.
Všechno je to v rukou božích.
Die liegt im Bett, die hat eine Stirnhöhlenvereiterung,
Leží v posteli je moc nemocná.
Der Unterschied zwischen Wahnsinn und Glaube liegt nur an der Anzahl der Gläubigen.
Rozdíl mezi šíleností vírou spočívá jen v počtu věřících.

Ergebnisse: 6677, Zeit: 0.6238

Siehe auch


liegt darin
spočívá v je v tom je skutečnost
liegt hier
je tady leží tady tohle je tu leží
liegt irgendwo
leží někde je někde se nachází někde se nachází jinde
liegt natürlich
je samozřejmě samozřejmě leží je pochopitelně
liegt vermutlich
ta je spíše to asi
liegt ein fluch
je prokletá prokletí je v je prokleto
liegt auf dem tisch
je na stole leží na stole máte na stole
liegt in ihren händen
je ve vašich rukou JE v JEJÍCH RUKOU
liegt in den händen
je v rukou leží v rukou
liegt in der luft
ve vzduchu je VE VZDUCHU JE je na spadnutí visí ve vzduchu
liegt in der natur
to je podstata povaha je se skrývá v podstatě
liegt auf der intensivstation
je na jipce je na jipu je na jednotce intenzivní péče je na intenzívní je na intenzivní péči
liegt in der vergangenheit
je minulost je to pryč leží v minulosti
da liegt
to je je tam tady je leží
hier liegt
zde leží tady leží tohle je je tu tady je
darin liegt
to je v tom spočívá
dort liegt
je tam tam leží tady je tady leží
lösung liegt
řešení spočívá řešením je řešení mají roztoku je
zugrunde liegt
která je základem je založena jejichž základě byla
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr