NACHBARN AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Nachbarn in der Tschechisch

S Synonyme

Ergebnisse: 2403, Zeit: 0.0325

Beispiele für die Verwendung Nachbarn in einem Satz und ihre Übersetzungen

Dasselbe ist ein paar Nachbarn von mir auch passiert.
To samý se přihodilo některým lidem u nás v sousedství.
Die Nachbarn sind mir egal.
Kašlu na to jaký je to sousedství.
Ich liebe meine Nachbarn wie ein Vater.
Já své sousedy miluju jako otec.
Wir haben neue Nachbarn, die Applewhites.
Máme nové sousedy applewhiteovi.
Und Dad zapft das Kabelfernsehen der Nachbarn an.
Táta je napíchnutej na sousedovu kabelovku.
Warum wollten Sie die Katze des Nachbarn umbringen?
Proč bys chtěl zabít sousedovu kočku scotte?
Teile mit deinem Nachbarn, und du kommst in Gottes Königreich.
Obdaruj své bližní... obdržíš království nebeské.
Weinen, Kinder kriegen und über die Nachbarn lästern.
Plakat rodit děti pomlouvat bližní.
Andere satzbeispiele
Euch als Nachbarn zu haben, ist Lohn genug.
Mít vás za sousedy bude dostatečná odměna.
Die Nachbarn der Türkei sind unsere Nachbarn und die Probleme der Türkei sind unsere Probleme.
Sousedství turecka je naše sousedství ; jeho problémy jsou naše problémy.
Ich sprach mit seinen Nachbarn, seinen Lehrern, seiner Mutter, seinem Fähnleinführer.
Mluvil jsem s jeho sousedy učiteli jeho matkou vedoucím skautu.
Deine Nachbarn sind Robben.
Tvoji sousedé jsou tuleni.
Ich sprach mit seinen Nachbarn, seinen Lehrern, seiner Mutter, seinem Fähnleinführer.
Mluvil jsem s jeho sousedy s jeho učiteli jeho matkou... vedoucím skautu.
Alle meine Nachbarn haben einen.
Jo každý v sousedství má jeden.
Bestehle deinen nachbarn!
Okrádej své bližní!
Die Nachbarn lieben uns.
Sousedství nás miluje.
Nachbarn grüßen.
Pozdrav sousedy.
Unsere südlichen Nachbarn müssen auch untereinander enger kooperieren.
Naši jižní sousedé musí rovněž těsněji navzájem spolupracovat.
Keiner der Nachbarn sah etwas.
Žádný ze sousedů nic neviděl.
Eure Nachbarn killen Leute!
Vaši sousedé zabíjejí lidi!
Die scheinbar bilateralen Konflikte unserer Nachbarn haben direkte Auswirkungen auf die EU.
Zdánlivě dvoustranné konflikty našich sousedů mají přímý dopad na EU.
Lassen Sie die Nachbarn meine Sorge sein.
Nech mě postarat se o sousedství.
Zeigen Sie den Nachbarn mein Foto!
Ukažte moji fotku sousedům!
Er wollte alle Nachbarn einladen, also.
Chtěl pozvat všechny sousedy takže.
Betrüge deine nachbarn!
Podváděj své bližní!
Das waren meine Nachbarn, sie kannte mich.
Byli to moji sousedé znali mě.
Keiner der Nachbarn hat etwas gehört.
Nikdo ze sousedů nic neslyšel.
Für meine Nachbarn, die mich betrogen haben.
Ke svým sousedům kteří mě zradili.
Willst du alle Nachbarn auf einmal wecken?
Chceš vzbudit celé sousedství?
Töte deine nachbarn!
Zabíjej své bližní!

Ergebnisse: 2403, Zeit: 0.0325

TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr