NATÜRLICHE AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Natürliche in der Tschechisch

S Synonyme

Ergebnisse: 1225, Zeit: 0.0489

Beispiele für die Verwendung Natürliche in einem Satz und ihre Übersetzungen

Die natürliche Ordnung des Universums.
Přirozený řád vesmíru.
Natürliche Selektion Das ist der Schlüssel.
Přirozený výběr to je ten klíč.
Natürliche Selektion bedeutet das Überleben der Stärksten.
Přírodní selekce znamená přežití nejzdatnějšího.
Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?
Jaký přírodní dar by jsi chtěl mít?
Ich bin eine natürliche, fortschrittliche Spezies.
Jsem přirozeně progresivní druh.
Außerdem sei der natürliche MgO-Gehalt des chinesischen Magnesits höher.
Navíc je v čínském magnezitu přirozeně vyšší obsah mgo.
Erzeuger" eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt;
Výrobcem fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu;
Personen" jede natürliche oder juristische Person.
Osobou rozumí každá fyzická nebo právnická osoba.
Meine größte Sorge ist, dass ich nicht eine natürliche Mutter bin.
Mou největší obavou je že nejsem jak se říká matka od přírody.
Sie hat natürlich noch immer gewisse, natürliche Vorteile.
Stále má od přírody jisté přednosti.
Natürliche warst du das.
Samozřejmě že byla.
Es gab natürliche viele Vorwarnungen.
Předcházely samozřejmě mnohé výstrahy.
Andere satzbeispiele
Die natürliche Selektion ist keine unfehlbare Macht.
Přirozený výběr není neomylný.
Es war die natürliche Ordnung der Dinge.
Byl to přirozený řád věcí.
Person" entweder eine natürliche Person oder eine juristische Person;
Osobou buď fyzická osoba nebo právní subjekt;
Natürliche Ordnung?
Přirozený řád?
Natürliche Umwelt.
Přírodní prostředí.
Speicherunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der Speicherung wahrnimmt;
Skladovacím podnikem fyzická nebo právnická osoba která provádí skladování;
Bauherr" jede natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag ein Bauwerk ausgeführt wird;
Stavebníkem každá fyzická nebo právnická osoba pro kterou je stavba prováděna;
Natürliche Lebensumstände.
Přírodní okolnosti.
Die natürliche Ordnung der Dinge.
Přirozený řád věcí.
Er kann auf natürliche Art dagegen immun sein.
Možná je proti té infekci přirozeně imunní.
Landwirtschaft und natürliche Ressourcen: 51 Milliarden Euro.
Zemědělství přírodní zdroje 51 miliard EUR.
Versorgungsunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der Versorgung wahrnimmt;
Dodavatelským podnikem fyzická nebo právnická osoba která provádí dodávky;
Eine Art natürliche Immunität gegen das Virus.
Byla proti tomu viru přirozeně imunní.
Natürliche Anmut, unverdorben von der Gesellschaft.
Přirozený půvab nedotknutý společností.
Menschen haben einen natürliche Intuition in Bezug auf diese Tauschhandel.
Lidé mají o nákladech těchto směn vrozenou intuici.
Person" jede natürliche oder juristische Person;
Osobou rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba;
Natürliche Erklärung?
Přirozené vysvětlení?
Natürliche Ressourcen und Abfälle.
Přírodní zdroje odpady.

Ergebnisse: 1225, Zeit: 0.0489

Siehe auch


natürliche ressourcen
přírodní zdroje přirozených zdrojů
natürliche personen
fyzické osoby fyzickými osobami
natürliche ordnung
přirozený řád přirozený pořádek přirozený běh přírodní zákon
natürliche reaktion
přirozená reakce
natürliche entwicklung
přirozeného vývoje přirozené změny přirozený přechod přírodním vývojem
natürliche schönheit
přírodní krásy přirozená krása přirozená kráska přirozeně krásná
natürliche todesursache
přirozená smrt přirozené příčiny zemřel přirozeně
natürliche systeme
přírodní systémy
natürliche prozesse
přírodní procesy přirozené procesy nejpřirozenější procesy
natürliche ursachen
přirozené příčiny z přirozených zdrojů přírodní příčiny
eine natürliche person
fyzická osoba
jede natürliche person
každá fyzická osoba jakákoli fyzická osoba
auf natürliche weise
přirozenou cestou přirozeně přirozeným způsobem
natürliche oder künstliche
přirozeně nebo uměle přirozené nebo umělé přírodních či umělých
natürliche oder juristische personen
fyzické nebo právnické osoby fyzických nebo právnických osob fyzickým nebo právnickým osobám fyzická nebo právnická osoba
jede natürliche oder juristische person
každá fyzická nebo právnická osoba jakákoli fyzická nebo právnická osoba
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr