NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Natürlichen Oder Juristischen Person in der Tschechisch

Ergebnisse: 90, Zeit: 0.0346

Beispiele für die Verwendung Natürlichen Oder Juristischen Person in einem Satz und ihre Übersetzungen

Eine Nichtigkeitsklage einer natürlichen oder juristischen Person ist nur dann zulässig, wenn der Kläger ein Interesse an der Nichtigerklärung der angefochtenen Handlung hat.
Žaloba na neplatnost podaná fyzickou nebo právnickou osobou je přípustná pouze v případě že žalobkyně má zájem na zrušení napadeného aktu.
Die Infrastruktur muss Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person sein, die zumindest der Rechtsform nach von den Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen die Infrastruktur geschaffen wird;
Infrastruktura musí být vlastněna fyzickou nebo právnickou osobou která je alespoň ve své právní formě oddělena od provozovatelů soustav v jejichž soustavách bude infrastruktura vybudována;
Von der zuständigen Behörde selbst oder einer in ihrem Namen handelnden natürlichen oder juristischen Person.
Samotný příslušný orgán nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem.
Vorschläge können von jeder in der Gemeinschaft ansässigen natürlichen oder juristischen Person eingereicht werden, die.
Návrhy může podat každá fyzická nebo právnická osoba usazená ve společenství která.

Fyzickou či právnickou osobou

Von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird wie ein in der Gemeinschaft zugelassenes Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen.
Kontrolován toutéž fyzickou či právnickou osobou která kontroluje úvěrovou instituci nebo pojišťovnu povolenou ve společenství.
Von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird wie ein in der Gemeinschaft zugelassenes Versicherungsunternehmen oder eine in der Gemeinschaft zugelassene Wertpapierfirma.
Kontrolována toutéž fyzickou či právnickou osobou která kontroluje pojišťovnu nebo investiční podnik povolený ve společenství.

Fyzické či právnické osoby

Spenden in Höhe von über 12000 EUR pro Jahr und Spender von jeder anderen natürlichen oder juristischen Person als den im dritten Gedankenstrich genannten Unternehmen; Unterabsatz 2 bleibt hiervon unberührt.
Dary které přesahují 12000 eur ročně na osobu od jakékoli fyzické či právnické osoby jež není podnikem ve smyslu třetí odrážky aniž je dotčen druhý pododstavec.
Ii Aktien des Emittenten in eigenem Namen, aber im Auftrag einer anderen natürlichen oder juristischen person;
Ii akcie emitenta vlastním jménem ale v zastoupení jiné fyzické či právnické osoby;
Andere satzbeispiele
Der Schutz der geschäftlichen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person, einschließlich des geistigen Eigentums.
Obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby včetně duševního vlastnictví.
Die Identität der natürlichen oder juristischen Person mit Bedeutung für die Ortung solcher Konten sowie.
Totožnost fyzické nebo právnické osoby pro účely zjištění takových účtů nebo operací.
Es sind die Bedingungen festzulegen, unter denen in Ausnahmefällen von einer natürlichen oder juristischen Person ein Antrag auf Eintragung in ein Register gestellt werden kann.
Vzhledem k tomu že by měly být stanoveny podmínky za kterých může fyzická nebo právnická osoba výjimečně žádat o zápis;
Außerdem ist die Nichtigkeitsklage einer natürlichen oder juristischen Person nur insoweit zulässig, wie der Kläger ein Interesse an der Nichtigerklärung der angefochtenen Handlung hat.
Konečně žaloba na neplatnost podaná fyzickou nebo právnickou osobou je přípustná pouze v případě že žalobkyně má zájem na zrušení napadeného aktu.
Ausländische Einrichtungen sind Einrichtungen, die im Gegensatz zu inländischen Einrichtungen von einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen natürlichen oder juristischen Person betrieben werden.
Zahraničním zařízením se rozumí zařízení u kterého je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za jeho obchodní využití na rozdíl od národních zařízení usazená v jiném členském státu.
Diese Genehmigung hat keinerlei Einfluß auf die Verantwortung des Besitzers, des Beförderers, des Eigentümers, des Empfängers oder jeglicher anderen natürlichen oder juristischen Person, die an der Verbringung beteiligt ist.
Támto povolením není nijak dotčena odpovědnost držitele přepravce vlastníka příjemce nebo jiné fyzické nebo právnické osoby zúčastněné na přepravě.
Von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird wie ein in der Gemeinschaft zugelassenes Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen.
Kontrolován stejnou fyzickou nebo právnickou osobou jako úvěrová instituce nebo pojišťovna povolená ve společenství.
Ausländische Einrichtungen sind Einrichtungen, die im Gegensatz zu inländischen Einrichtungen von einer in einem Drittland ansässigen natürlichen oder juristischen Person betrieben werden.
Zahraničním zařízením se rozumí zařízení u kterého je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za jeho obchodní využití na rozdíl od vnitrostátních zařízení usazená ve třetí zemi.
im Interesse der Transparenz die gemäß dieser Richtlinie eingegangenen Informationen jeder natürlichen oder juristischen Person auf Antrag zur Verfügung stellen müssen.
aby příslušné orgány byly povinny zpřístupnit informace získané na základě této směrnice každé fyzické nebo právnické osobě která o to požádá.
Die genannte Genehmigung hat keinerlei Einfluß und die Verantwortung des Besitzers, des Beförderers, des Eigentümers, des Empfängers oder jeglicher anderen natürlichen oder juristischen Person, die an der Verbringung beteiligt ist.
Takovým povolením není nijak dotčena odpovědnost držitele přepravce vlastníka příjemce nebo jiné fyzické nebo právnické osoby zúčastněné na přepravě.
Diese Luftfahrzeuge in dem Bezugszeitraum in dem Register des betreffenden Entwicklungslandes eingetragen waren und weiterhin von einer in diesem Entwicklungsland ansässigen natürlichen oder juristischen Person betrieben werden.
Tato letadla byla v referenčním období registrována v dané rozvojové zemi jsou dále provozována fyzickou nebo právnickou osobou usazenou v této zemi.
Die Ausrüstungen bleiben während ihrer Verwendung im Zollgebiet der Gemeinschaft Eigentum einer ausserhalb der Gemeinschaft niedergelassenen natürlichen oder juristischen Person.
Zůstanou po dobu pobytu na celním území společenství vlastnictvím fyzické nebo právnické osoby usazené mimo společenství.
Eine der in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf Antrag einer betroffenen natürlichen oder juristischen Person entscheidet, dass diese Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen.
Některý z příslušných orgánů členských států uvedených v příloze II rozhodne na žádost podanou dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou že tyto prostředky nebo jiné hospodářské zdroje jsou.
Hierzu zählt auch das Recht des Urhebers oder seines Bevollmächtigten, alle notwendigen Auskünfte bei der abführungspflichtigen natürlichen oder juristischen Person einzuholen.
To zahrnuje také právo autora nebo jeho zplnomocněného zástupce obdržet všechny nezbytné informace od fyzické nebo právnické osoby odpovědné za vyplácení autorské odměny.
Die Registrierstellen verlangen von allen Antragstellern die Übermittlung genauer und verlässlicher Kontaktangaben mindestens einer natürlichen oder juristischen Person, die für die technische Abwicklung verantwortlich ist.
Elektronické podatelny požadují od všech žadatelů aby předložili správné spolehlivé kontaktní údaje alespoň o jedné fyzické nebo právnické osobě odpovědné za technický provoz vyžádaného jména domény.
Von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird wie ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenes Versicherungsunternehmen.
Kontrolována stejnou osobou fyzickou či právnickou která kontroluje pojišťovnu povolenou v jiném členském státě.
Vorbehaltlich Artikel 373 Absatz 2 besteht die Sicherheitsleistung in einer selbstschuldnerischen Bürgschaft einer natürlichen oder juristischen Person, die die Voraussetzungen des Artikels 195 des Zollkodex erfuellt.
Nestanoví-li čl. 373 odst. jinak spočívá zajištění ve společném nerozdílném ručení třetí fyzické nebo právnické osoby která splňuje podmínky stanovené v článku 195 kodexu.
Stammt ein angefordertes Dokument von einer natürlichen oder juristischen Person, einem Mitgliedstaat, einem Gemeinschaftsorgan oder einer-einrichtung oder einer anderen nationalen oder
Pokud byl dokument v držení nadace vypracován fyzickou nebo právnickou osobou členským státem orgánem nebo institucí společenství nebo jakýmkoli jiným národním
Der Antrag muß von einer natürlichen oder juristischen Person gestellt werden, die mindestens während eines der drei der Antragstellung vorausgehenden Jahre
Žádost musí podat fyzická nebo právnická osoba která alespoň po dobu tří let před datem podání žádosti provozovala obchodní činnost v
Die Wahrung der Vertraulichkeit, wenn dies von der natürlichen oder juristischen Person, die in dem Dokument enthaltene Informationen zur Verfügung gestellt hat, verlangt wird oder nach den für diese Person geltenden Rechtsvorschriften erforderlich ist.
Ochrany důvěrnosti požadované fyzickou nebo právnickou osobou která poskytla informace obsažené v dokumentu nebo vyžadované právními předpisy které se na tuto osobu vztahují.
Dumpingpraktiken auf einen schriftlichen Antrag eingeleitet, der von einer natürlichen oder juristischen Person oder einer Vereinigung ohne Rechtspersönlichkeit, die im Namen eines Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft handelt,
stupně účinku údajného dumpingu na základě písemného podnětu podaného fyzickou nebo právnickou osobou nebo sdružením bez právní subjektivity které jedná jménem výrobního odvětví společenství.
Als Einkaufsmitgliedstaat gilt der Mitgliedstaat, in dem der Vertragspartner der natürlichen oder juristischen Person ansässig ist, die den Vertrag, reine Beförderungsverträge ausgenommen, geschlossen
Členským státem nákupu se rozumí členský stát ve kterém je rezidentem smluvní partner fyzické nebo právnické osoby která uzavřela smlouvu z níž vyplývá dodání zboží do

Ergebnisse: 90, Zeit: 0.0346

Siehe auch


natürlichen oder juristischen personen
fyzické nebo právnické osoby fyzickými nebo právnickými osobami fyzickým nebo právnickým osobám fyzická nebo právnická osoba
personenvereinigung oder juristischen person
sdružení nebo právnické osoby
natürlichen person
fyzické osoby
der juristischen person
právnické osoby právnická osoba
einer juristischen person
právnické osoby právnická osoba

Wort für wort übersetzung


natürlichen
- přirozené fyzické přírodní
oder
- nebo či ne že
juristischen
- právnické právní právnických právnickými
person
- osoba člověk
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr