NEGATIVE AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Negative in der Tschechisch

S Synonyme

Ergebnisse: 1178, Zeit: 0.0587

Beispiele für die Verwendung Negative in einem Satz und ihre Übersetzungen

Negativní

( negative , nachteilige )
Negative Energie ist schlecht für das Baby.
Negativní energie je pro dítě zlá.
Negative Energie ernährt sich von Trauma und Schmerz.
Negativní energie se krmí na traumatu bolesti.

Minus

( minus , negative , 0 )
Alle x größer als negative 15 wird diese Gleichung erfüllen.
Všechna x která jsou větší než minus 15 budou splňovat tuto rovnici.
Größer als oder gleich negative 15 ist die Lösung.
Větší nebo rovno minus 15 je naše řešení.

Záporné

( negative , minus , ablehnende )
Was bedeutet eine negative Zahl überhaupt?
Co vlastně znamená záporné číslo?
Wir haben eine negative Zahl, also was heißt das?
Dostali jsme záporné číslo. co to znamená?
Negative Auswirkungen der Beihilfe.
Nepříznivé účinky podpory.
Das wiederum hätte negative Folgen für die Nahrungsmittelproduktion und die Wirtschaft.
To by zase mělo nepříznivé účinky na výrobu potravin hospodářství.
Doch diese Chemikalien haben negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
Tyto chemické látky však mají škodlivé účinky na lidské zdraví životní prostředí.
Diese Entscheidung wird für die Arbeitnehmer im Straßengüterverkehr negative Folgen haben.
Toto rozhodnutí bude mít škodlivé následky pro pracovníky v nákladní dopravě.

Mínus

( minus , negative , abzüglich 4 )
Das ist negative 15, das ist unsere Lösungsmenge.
To je mínus 15 což je řešení.
Also nochmals, multiplizieren Sie beide Seiten der Gleichung durch negative 15.
Takže ještě jednou vynásobme obě strany této rovnice mínus 15ti.
Immer diese negative Scheiße, die du ablässt.
Nech si ty pesimistický kydy.
Und Sie haben eine ziemlich negative Sicht auf die Welt.
Ty máš dost pesimistický pohled na svět.
Andere satzbeispiele
Ein Rassist hat eine negative Einstellung gegenüber den Angehörigen einer bestimmten Rasse.
Rasista má negativní postoj k lidem určité rasy.
Die sogenannte negative ZVE ist Teil der Stellungnahme des Rechnungshofs.
Tzv. záporné prohlášení o věrohodnosti je součástí stanoviska účetního dvora.
Negative Verstärkung funktioniert nicht.
Negativní posílení nefunguje.
Und alles Negative lassen wir im letzten Jahr zurück.
A vąechno záporné necháme v minulém roce.
Der Widerstand gegen gewisse politische Maßnahmen hat ähnliche negative Effekte.
Neochota přijímat určitá politická opatření má stejně nepříznivé důsledky.
Negative Verstärkung ist das Entfernen einer positiven Stimulation.
Negativní posílení je odstranění pozitivního stimulu.
Das Abkommen wird neu ausgehandelt, wenn sich zeigen sollte, dass es negative Auswirkungen hat.
Dohoda bude znovu projednána pokud vyjde najevo že její následky jsou škodlivé.
Ansonsten könnte sie zu ernsten Umweltschäden führen und negative soziale Folgen haben.
Jinak by mohlo způsobit závažné poškození životního prostředí vyvolat nepříznivé sociální důsledky.
Negative Verstärkung ist wirklich falsch?
Negativní posílení je fakt špatně?
Das ist die einzige Möglichkeit, eine negative Zahl zu bekommen, wenn man 2 Zahlen multipliziert.
To je jediný způsob jak vynásobením dvou čísel dostaneme záporné číslo.
Das wird negative Folgen haben.
Důsledky budou negativní.
Negative Werte an allen Sensoren.
Senzory ukazují záporné hodnoty.
Also die linke Seite, negative 2 mal negative 0.5 ist nur 1.
Takže na levé straně mínus krát mínus 0,5 je rovno.
So dies sind negative 571,6 Kilojoule pro Mol der Reaktion.
Toto je minus 571,6 kj na mol reakce.
Es gab eine Menge negative Reaktionen fürs Militär wegen ausgeschriebener Einsätze.
Bylo mnoho negativních ohlasů že se vojsko vyhýbá operacím.
Und negative 0,5 ist die gleiche Sache wie negative 1/2.
Minus 0,5 je totéž co minus 1/2.

Ergebnisse: 1178, Zeit: 0.0587

Siehe auch


negative auswirkungen
negativní dopad negativní vliv nepříznivý dopad nepříznivé účinky
negative folgen
negativní důsledky negativní dopad negativní následky
negative auswirkung
negativní dopad negativní vliv škodlivý dopad nepříznivý dopad
negative energie
negativní energii špatné energie
sehr negative
velmi negativní velmi neblahé dost negativní velmi škodlivý velice negativní
negative aspekte
negativní aspekty negativní stránky záporné stránky negativní body
negative entwicklung
negativní vývoj nepříznivý vývoj se vyvíjely záporně
negative zahlen
záporná čísla
negative einstellung
negativní přístup negativním postojem negativní myšlení záporný postoj
eine negative zahl
záporné číslo záporným číslem
hat negative auswirkungen
negativní dopad negativní důsledky má převrácené účinky negativní vliv
der grundverordnung vorläufige oder endgültige positive oder negative feststellungen auf der grundlage
základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet

S Synonyme von "negative"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr