NEGATIVEN AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Negativen in der Tschechisch

Ergebnisse: 1069, Zeit: 0.0503

Beispiele für die Verwendung Negativen in einem Satz und ihre Übersetzungen

Negativní

( negative , nachteilige )
Die negativen Auswirkungen der Ausreise der Eltern spüren die Kinder vor allem auf psychologischer Ebene.
Negativní důsledky odchodu rodičů dopadají především na psychiku dětí.
Und die negativen Auswirkungen?
Co negativní následky?

Záporné

( negative , minus , ablehnende )
Selbst wenn ihr einen negativen Werte quadriert, ist das immer noch ein positives Ergebnis.
Když máte záporné číslo na druhou stále dostanete kladný výsledek.
Im Fall einer negativen Entscheidung wird der betreffenden NRO eine nachvollziehbare Begründung geliefert.
Je-li rozhodnutí záporné je dané nevládní organizaci poskytnuto ověřitelné odůvodnění.
Diese negativen Trends wurden durch die Innenpolitik verschärft.
Domácí politika tyto nepříznivé trendy ještě zhoršila.
Keine negativen Folgen des Komas?
Žádné nepříznivé následky toho kómatu?
Andere satzbeispiele
Der Intersect... kann einen negativen Effekt auf das Gehirn haben.
Intersect může mít na mozek negativní účinky.
Minus von einer negativen Zahl ist das gleiche wie ein plus.
Mínus záporné číslo je stejné jako plus.
Die negativen Elemente liegen in der Umsetzung.
Negativní prvky jsou v jeho provádění.
Im Bericht werden jedoch auch die möglichen negativen Auswirkungen genauestens beschrieben.
Zpráva však rovněž přesně definuje možné škodlivé účinky.
Krankenhausbedingte Infektionen sind ein spezielles Beispiel für einen sehr häufigen, negativen Vorfall.
Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče jsou zvláštním příkladem velmi běžné nepříznivé události.
Ab 2006/07 stehen jedoch den negativen Risiken die vergleichsweise vorsichtigen makroökonomischen Projektionen gegenüber.
Počínaje obdobím 2006/07 je však těmto negativním rizikům předcházeno relativně opatrnějšími makroekonomickými předpoklady.
Versuchen wir jetzt, eine von diesen negativen Zahlen zu machen, und sehen wir was passiert.
Nyní jedno z nich uděláme záporné uvidíme co se stane.
Jene negativen Elemente müssen beseitigt werden.
Tyto negativní prvky je třeba odstranit.
Maßnahmen, die diesen negativen Trends entgegenwirken, sind dringend erforderlich.
K vyrovnání těchto negativních trendů jsou zapotřebí naléhavá opatření.
Aber sie werden zu negativen Ionen.
Ale oni půjdou utvoří záporné iony.
Entfernen von negativen Kommentaren und Inhalten" nennt er es.
Odstranění negativní komentáře obsah se nazývá.
Wir mussten ausschließen, dass es irgendwelche permanenten negativen Nebeneffekte gab.
Museli jsme určit zda tu jsou nějaké premanentní nepříznivé vedlejší účinky.
Junge Menschen sind angesichts der negativen Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftkrise besonders gefährdet.
Mladí lidé jsou vůči negativním dopadům současné hospodářské krize zranitelnější.
Unter diesen negativen Aspekten fallen zwei besonders auf.
Mezi těmito negativními aspekty vyčnívají dva.
Wir müssen die negativen Umstände analysieren und bewerten, die zu diesen Ungleichheiten führen.
Je potřeba udělat analýzu vyhodnocení negativních poměrů jež způsobují tyto nerovnosti.
AII diese negativen Emotionen, Trauer, Wut, Depression, sind einfach nur chemische Reaktionen.
Všechny ty negativní emoce žal hněv deprese jsou pouhými chemickými reakcemi.
Zu den weiteren negativen Auswirkungen des Klimawandels gehören mögliche Einbußen bei den Anbauerträgen.
K dalším negativním důsledkům změny klimatu patří možnost úbytku úrody.
Es gibt mehrere Gründe, warum der Gleichgewichtszinssatz den negativen Bereich hätte erreichen können.
Existuje několik důvodů proč se rovnovážná úroková míra vychýlila do záporné oblasti.
In der Zeit danach waren die negativen Auswirkungen enorm.
V období po krizi byly nepříznivé důsledky enormní.
Dann verbreiten Sie dieses Evangelium unter allen, die Sie mit Ihrer negativen Einstellung infizierten.
Pak to rozšíříte mezi všechny které jste svými negativními názory nakazila.
Er muss keine negativen Konsequenzen befürchten- weder juristische noch andere.
Právně ani jinak nečelí žádným negativním následkům.
Die Begrenzung der negativen Auswirkungen der Instabilität der Ausfuhrerlöse;
Zmírnění nepříznivých vlivů nestability příjmů z vývozu;
Das führt zu negativen Einstellungen gegenüber der Europäischen Union und ihren Institutionen.
To vyúsťuje do negativních postojů vůči evropské unii jejím orgánům.
Die negativen Auswirkungen von Zahlungsverzug in Handelsgeschäften sind daher beträchtlich.
Negativní dopady opožděných plateb v obchodních transakcích jsou tedy značné.

Ergebnisse: 1069, Zeit: 0.0503

Sätze in alphabetischer reihenfolge


negativen
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr