NEGATIVES AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Negatives in der Tschechisch

Ergebnisse: 134, Zeit: 4.776

Beispiele für die Verwendung Negatives in einem Satz und ihre Übersetzungen

Negativní

( negative , nachteilige )
Negatives Vorausschauen.
Negativní vyhlížení.
Negatives Denken liegt mir gar nicht.
Negativní myšlení si nepřipouštím.

Záporný

Es ist nur ein negatives Chlorid-Ion in einer wässrigen Lösung.
Tohle je jen záporný ion chloridu ve vodném roztoku.
Beim Herunterfallen... verlieren sie ihre positive Ladung... und bilden ein negatives Feld.
Během svého pádu se zbavují svého kladného náboje vytváří náboj záporný.
Andere satzbeispiele
Ein negatives Vorzeichen oder minus bedeutet wir bewegen uns auf der Zahlengeraden nach links.
Záporné znaménko znamená že se posuneme směrem doleva.
Des Weiteren ist dies ein sehr negatives Signal im Zusammenhang mit Islands Beitrittsverhandlungen.
Navíc vysílá velmi negativní signál v souvislosti s přístupovými jednáními s islandem.
Auch wenn du etwas Negatives sagen musst, sei ehrlich.
Takže jestli musíš říct něco negativního... prostě to udělej buď upřímný.
Er schuldet Michael 3 Euro. So hat er ein negatives Reinvermögen.
Michaelovi dluží$3 takže vlastně má záporné jmění.
Ich habe dich nichts Negatives sagen hören, Ari.
Předtím jsem od tebe nic negativního neslyšel ari.
So entscheidet er sich, Steves negatives Reinvermögen zu entfernen.
Takže se rozhodne vzít si na sebe steveovo záporné čisté jmění.
Ein negatives Brust-Röntgen ist es nicht.
Negativní rentgen hrudi není.
Ein weiteres negatives Szenario ist das Militärregime.
Dalším negativním scénářem je vojenská vláda.
Die Beurteilung war abgeschlossen, und der CHMP hatte ein negatives Gutachten vorgelegt.
Posuzování bylo ukončeno výbor CHMP vydal záporné stanovisko.
Ein Kunde sollte kein einziges negatives Gefühl in deiner Gegenwart haben.
Klient by v tvé přítomnosti neměl mít žádné negativní pocity.
Für den nächsten Tag nimm Dir vor nichts negatives zu deiner Frau zu sagen.
Po dobu tohoto dne se zaměř na to aby jsi své ženě neřekl nic negativního.
Ein positives Ion oder ein negatives Ion.
Kladný iont nebo záporný iont.
Wenn ich Sie zwingen würde, wenn ich Sie dazu bringe, etwas Negatives zu sagen.
Kdybych tě donutil... kdybych tě donutil říct něco negativního.
Das erste Gedicht, das nach Pritchard ein negatives Resultat erzielt.
První báseň která dle pritcharda získá záporné hodnocení.
Ein weiteres negatives Phänomen ist die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten in der EU.
Dalším negativním jevem je nezaměstnanost mladých lidí v EU.
Es vertreibt negatives denken und fördert geistige Klarheit.
Zahání to negativní energie navozuje jasnou mysl.
Mein negatives Ich wird festgehalten.
negativní já spoutané na marodce.
Ich habe ein negatives Magnetfeld geschaffen.
Přesměroval jsem proud aby vydával záporný magnetický pole.
Sie wollen etwas negatives?
Ty chceš něco negativního?
Das würde ein negatives Signal an die Gesellschaften in unserer östlichen Nachbarschaft aussenden.
To by vyslalo negativní signál společnostem našeho východního sousedství.
Sie dürfen nichts negatives machen.
Nikdy nedělejte nic negativního.
Wieso zeichnet sie heute ein so negatives Bild?
Proč dnes paní schroedterová maluje tak negativní obrázek?
Es ist eine Brutstätte für negatives Gruppenverhalten.
Je to živná půda pro negativní skupinové chování. alkohol drogy.
Die Zentraleinheit teilt dem anfragenden Mitgliedstaat ein negatives Ergebnis mit.
Ústřední jednotka vrátí žádajícímu členskému státu negativní výsledek.
Sie wissen nicht, wie viel negatives Zeug ich durchlesen muss.
Řediteli asi si neuvědomujete kolik negativních věcí procházím.
Das ist ein sehr negatives Phänomen und steht mit den Parteikassen in Zusammenhang.
To je velmi neblahý jev vede zpět do stranických pokladen.

Ergebnisse: 134, Zeit: 4.776

Sätze in alphabetischer reihenfolge


negatives
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr