ŘÁDNOU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Řádnou in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.2

Beispiele für die Verwendung Řádnou in einem Satz und ihre Übersetzungen

Angemessene ( přiměřené , vhodné , odpovídající )
Jsem si jist že ne víc než bylo nezbytné pro mou řádnou výchovu.
Ich bin sicher, nicht mehr als notwendig war für meine angemessene Erziehung.
Nedostali řádnou léčbu.
Sie erhielten keine angemessene behandlung.
Pro řádnou správu tohoto režimu je třeba stanovit pravidla pro převod platebních nároků.
Zur ordnungsgemäßen Verwaltung der Regelung sind Vorschriften für die Übertragung von Zahlungsansprüchen festzulegen.
Obrázek 4.2 vyberte tiché zařízení zajistěte řádnou údržbu.
Abbildung 4.2 Wählen Sie lärmarme Arbeitsmittel und sorgen Sie für ordnungsgemäße Wartung.
Eine ordentliche
Tato zpráva si zaslouží řádnou rozpravu v níž by byla vyslyšena všechna stanoviska.
Dieser Bericht verdient eine ordentliche Aussprache, in der alle Stellungnahmen gehört werden können.
Sežeň si řádnou práci harve.
Such dir einen ordentlichen Job, Harv.
Ordentlich
Odvedli jste řádnou práci. nebesa nám byla nakloněna stodoly jsou plné.
Ihr habt ordentlich gearbeitet, der Himmel war uns gnädig und so sind die Scheunen voll.
Počítač je neregistruje jako řádnou formu života.
Der Computer erkennt Ood nicht als ordentliche Lebensformen.
Eine anständige
Tohle si žádá řádnou oslavu takže tohle fakt nepočítej.
Das erfordert eine anständige Feier, also glaub nicht, das zählt.
Dali jsme jí řádnou výchovu.
Sie hat eine anständige Ausbildung.
Anständiger
Mluvím o pořádném baráku s fajnovými děvčaty čistým povlečením... řádnou hygienou.
Ich rede von einem gepflegten Bordell mit Klassefrauen und sauberen Laken und anständiger Hygiene.
Zisk prochází řádnou správou.
Der Gewinn kommt mit anständigem Management.
Taky připravíte stůl na řádnou večeři.
Und decke den Tisch für ein anständiges Essen.
Das richtige
Ano budeme se snažit zajistit řádnou rovnováhu.
Ja, wir werden versuchen, dafür zu sorgen, dass wir das richtige Gleichgewicht finden;
K tomuto však potřebujeme řádnou právní základnu což není jednoduché.
Hierfür brauchen wir auch die richtige Rechtsgrundlage, und die ist schwierig.
Ale s řádnou lékařskou péčí se toho zbavíte.
Aber mit der richtigen Medizin geht das wieder weg.
Andere satzbeispiele
Dále potřebujeme řádnou vědu řádné důkazy.
Als nächstes brauchen wir richtige Wissenschaft, richtige Beweise.
Utekl. protože jsi neměla řádnou pomoc.
Weil du keine richtige Unterstützung hattest.
S tulliovou podporou můžeme konečně získat řádnou pozici při hrách!
Mit Tullius' Unterstützung können wir endlich angemessene Positionen in Spielen erlangen!
Hmm abyste zmírnila svou frustraci ohledně andrewa. doporučuji řádnou korespondenci.
Um deine Frustrationen mit Andrew zu lindern, empfehle ich richtige Korrespondenz.
No zapálíme to v kontrolovaném prostředí s řádnou ventilací.
Nun, wir verbrennen sie in einer kontrollierten Umgebung mit angemessener Ventilation.
Nemohl jsem si dovolit řádnou kytici.
Ich konnte mir keinen richtigen Blumenstrauß leisten.
Ale nepokoušej se ho napadnout než přijdu já s řádnou armádou.
Aber wage kein Gefecht, bis ich mit angemessener Streitmacht ankomme.
Právo na řádnou správu.
Recht auf eine gute Verwaltung.
Teď už můžeme mít řádnou rodinnou schůzi.
Jetzt können wir ein richtiges Familientreffen haben.
Staneš se řádnou dámou.
Du wirst eine anständige Lady werden.
Já vstávám v řádnou hodinu.
Ich stehe zur richtigen Stunde auf.
Řádnou dobu na smutek rok nebo dva pak se znovu oženit.
Eine angemessene Trauerzeit, ein Jahr oder zwei. Und dann wieder heiraten.
Jen potřebuju řádnou ocel.
Ich brauche nur guten Stahl.
Jak můžeme zajistit řádnou distribuci finanční pomoci z různých zemí.
Wie können wir dafür sorgen, dass die finanziellen Hilfen aus den verschiedenen Ländern richtig verteilt werden?

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.2

Siehe auch


řádnou ochranu
geeigneten schutz den entsprechenden schutz ein angemessener datenschutz ordnungsgemäße erhaltung
pro řádnou správu
für eine ordnungsgemäße verwaltung für verantwortungsvolles für verantwortungsvolle staatsführung für eine solide führung
právo na řádnou správu
recht auf eine gute verwaltung recht auf gute verwaltungsführung recht auf eine ordnungsgemäße verwaltung
správní rada dozírá na řádnou správu banky
verwaltungsrat sorgt für die ordnungsmäßige verwaltung der bank

"Řádnou" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr