ŽÁDOSTI O PODPORU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Žádosti O Podporu in der Deutsch

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.1408

beihilfeanträge (55) antrag auf die beihilfe (5) einen antrag auf unterstützung (6) zuschußanträge (1) die beihilfen beantragt (1) beihilfeantrag (35) beihilfeantrags (23) beihilfeanträgen (4)

Beispiele für die Verwendung Žádosti O Podporu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Beihilfeanträge ( žádosti o podporu , žádostí , žádostech o podporu )
Pokud žádosti o podporu obsahují zjevné chyby mělo by být možné je kdykoli opravit.
Wenn Beihilfeanträge offensichtliche Irrtümer enthalten, sollte eine Berichtigung jederzeit möglich sein.
Jsou-li tyto žádosti o podporu podány po. červenci budou považovány za nepřípustné.
Werden solche Beihilfeanträge nach dem 1. Juli eingereicht, so sind sie als unzulässig anzusehen.
Die beihilfeanträge ( žádosti o podporu , žádostí , žádostech o podporu )
Tyto žádosti o podporu se předkládají.
Die Beihilfeanträge sind bis zu folgendem Zeitpunkt zu stellen.
Žádosti o podporu podávají producenti během těchto měsíců.
Die Beihilfeanträge werden von den Erzeugern in folgenden Monaten eingereicht.
Andere satzbeispiele
Členské státy vyplatí podpory během šesti měsíců po podání úplné žádosti o podporu.
Die Mitgliedstaaten zahlen die Beihilfen innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung eines vollständigen Beihilfeantrags aus.
Žádosti o podporu podané po tomto datu se považují za nepřípustné.
Beihilfeanträge, die danach eingereicht werden, sind als unzulässig anzusehen.
Žádosti o podporu uvádějící neodpovídající množství oleje se zamítnou.
Beihilfeanträge, in denen eine inkohärente Olivenölmenge angegeben ist, werden abgelehnt.
Pokud žádosti o podporu obsahují zjevné chyby má být umožněno aby mohly být kdykoli opraveny.
Wenn Beihilfeanträge offensichtliche Irrtümer enthalten, sollte eine Berichtigung jederzeit möglich sein.
U sušených švestek fíků musí žádosti o podporu na každý produkt obsahovat alespoň tyto údaje.
Für Trockenpflaumen und getrocknete Feigen müssen die je Erzeugnis gestellten Beihilfeanträge mindestens folgende Angaben enthalten.
Zpracovatelé podávají každoročně dvě žádosti o podporu.
Die Verarbeiter stellen jährlich zwei Beihilfeanträge.
KAPITOLA II žádosti o podporu na zvířata.
KAPITEL II Beihilfeanträge Tiere.
KAPITOLA II žádosti o podporu na zvířata.
KAPITEL II BEIHILFEANTRÄGE FÜR TIERE.
Žádosti o podporu předkládají pěstitelé oliv do. července každého hospodářského roku.
Die Olivenbauern beantragen die Beihilfe vor dem 1. Juli jedes Wirtschaftsjahres.
Devadesáti procenty z množství oleje uvedeného v žádosti o podporu.
Der in dem Beihilfeantrag angegebenen Ölmenge multipliziert wird;
Žádosti o podporu musí obsahovat alespoň tyto informace.
Der Beihilfeantrag enthält mindestens folgende Angaben.
Žádosti o podporu musí obsahovat všechny údaje nezbytné k ověření jejich oprávněnosti.
Die Beihilfeanträge müssen alle Angaben enthalten, die zur Prüfung ihrer Begründetheit erforderlich sind.
Y celkové množství rýže z francouzské guyany pro které jsou předloženy žádosti o podporu;
Y= Gesamtmenge Reis guyanischer Erzeugung, für die Beihilfen beantragt wurden.
Způsobilé jsou výlučně náklady které vzniknou po podání žádosti o podporu.
Beihilfefähig sind ausschließlich Kosten, die nach dem Zeitpunkt anfallen, zu dem die Beihilfe beantragt wurde.
Postup při žádosti o podporu.
Verfahren für die Beantragung einer Finanzhilfe.
Zůstane však nadále použitelné pro žádosti o podporu které se vztahují na hospodářský rok 1994/1995.
Sie bleibt jedoch auf die Beihilfeanträge bezüglich des Wirtschaftsjahres 1994/95 anwendbar.
V tom případě musí producent ve své žádosti o podporu na plochu.
In diesem Fall muß der Erzeuger in seinem Prämienantrag für"Flächen.
V případě sušených fíků mohou zpracovatelé podávat tři žádosti o podporu pro každý hospodářský rok.
Für getrocknete Feigen kann der Verarbeiter je Wirtschaftsjahr drei Beihilfeanträge stellen.
Žádosti o podporu u sušených švestek fíků obsahují alespoň následující informace pro každý produkt.
Für Trockenpflaumen und getrocknete Feigen müssen die je Erzeugnis gestellten Beihilfeanträge mindestens folgende Angaben enthalten.
Prémiovým obdobím období ke kterému se vztahují žádosti o podporu bez ohledu na den jejich podání;
Prämienzeitraum": Zeitraum, auf den sich Beihilfeanträge beziehen, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Einreichung;
Prémiové období období na který se vztahují žádosti o podporu bez ohledu na den jejich podání.
Prämienzeitraum": Zeitraum, auf den sich Beihilfeanträge beziehen, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Einreichung.
Členský stát může rozhodnout že žádost o podporu na plochu bude obsahovat pouze změny ve vztahu k žádosti o podporu na plochu podanou v předcházejícím roce.
Der Mitgliedstaat kann beschließen, daß in dem Beihilfeantrag"Flächen" lediglich die Änderungen gegenüber dem für das Vorjahr abgegebenen Beihilfeantrag"Flächen" auszuweisen sind.
Použije se nadále na žádosti o podporu týkající se hospodářských roků nebo prémiových období které uplynou před. lednem 2002.
Sie gilt jedoch weiter für Beihilfeanträge, die sich auf vor dem 1. Januar 2002 auslaufende Wirtschaftsjahre oder Prämienzeiträume beziehen.
Pokud se použije druhý pododstavec uplatní příslušné orgány jednotné procento snížení na množství uvedená v každé žádosti o podporu.
Kommt der vorstehende Unterabsatz zur Anwendung, so wenden die zuständigen Behörden den einheitlichen Kürzungssatz auf die im jeweiligen Beihilfeantrag aufgeführten Mengen an.
Použije na žádosti o podporu které se týkají hospodářských roků nebo prémiových období počínajících dnem. ledna 2005.
Für Beihilfeanträge, die sich auf ab dem 1. Januar 2005 beginnende Wirtschaftsjahre oder Prämienzeiträume beziehen.
Členský stát může rozhodnout že žádost o podporu obsahuje pouze změny ve vztahu k žádosti o podporu podané v předcházejícím roce.
Ein Mitgliedstaat kann beschließen, dass in dem Beihilfeantrag lediglich die Änderungen gegenüber dem für das Vorjahr eingereichten Beihilfeantrag auszuweisen sind.

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.1408

Siehe auch


v žádosti o podporu
im beihilfeantrag
žádosti o podporu na plochu
beihilfeantrags flächen flächenbezogenen beihilfeanträge
uvedeným v žádosti o podporu
im beihilfeantrag angegebenen
žádosti o povolení
antrags auf zulassung anträge auf genehmigung
žádosti o azyl
asylantrags antrags auf asyl
žádosti o registraci
antrags auf genehmigung für das inverkehrbringen registrierung
žádosti o licence
lizenzanträge anträge auf einfuhrlizenzen
žádosti o pomoc
amtshilfeersuchen antrag auf hilfe antrags auf unterstützung
žádosti o úhradu
anträge auf erstattung des antrags auf rückvergütung
o stažení žádosti
über die rücknahme des antrags
žádosti o výjimku
ausnahmeantrag den antrag auf eine befreiung dem antrag auf eine derartige ausnahme
žádosti o čerpání
anträge auf ziehung ziehungsanträge die anträge auf ziehungen
žádosti o zaplacení
antrags auf zahlung zahlungsaufforderung aufforderung zu zahlen
žádosti o rozšíření
des ausdehnungsantrags des antrags auf erweiterung
žádosti o takovou
antrag auf eine solche dem ersuchen um derartige
žádosti o tyto
ersuchen um derartige beantragung dieser
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr