AFRICKÉHO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Afrického in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0824

Beispiele für die Verwendung Afrického in einem Satz und ihre Übersetzungen

Afrikanischen ( africké , afrického , africkou )
Rasistické stereotypy poškozují vyhlídky mnoha nebělochů zejména nebělochů afrického původu.
Rassistische Stereotypisierungen schädigen die Zukunftsaussichten vieler nicht weißer Menschen, insbesondere jener afrikanischen Ursprungs.
Celou třetinu afrického kontinentu.
Ein Drittel des gesamten afrikanischen Kontinents.
Der afrikanischen ( africké , afrického , africkou )
Hlášení afrického moru prasat.
Meldung der Afrikanischen Schweinepest.
Opatření v případě potvrzení výskytu afrického moru prasat v hospodářství.
Maßnahmen bei Bestätigung der Afrikanischen Schweinepest in einem Betrieb.
Einem afrikanischen ( africké , afrického , africkou )
Zbytek roku 2009 jsem žil u afrického kmene.
Dann lebte ich den Rest von 2009 mit einem afrikanischen Stamm.
Samec afrického slona váží 6500 kg tahle ho umí složit.
Ein afrikanischer Elefantenbulle wiegt 6,3 Tonnen und das hier kann ihn erlegen.
Andere satzbeispiele
Transformace afrického zemědělství bude dlouhý složitý proces.
Der landwirtschaftliche Wandel Afrikas wird ein langer und komplexer Prozess sein.
Budoucnost afrického pralesa pro nás nebyla nikdy kritičtější.
Die Zukunft von Afrikas Wald war noch nie wichtiger... für uns alle.
Expozice u subjektů afrického hispánského původu je srovnatelná s expozicí u bělošské populace.
Die Expositionen bei Testpersonen afrikanischer und spanischer Herkunft sind vergleichbar mit denen der Kaukasier.
Někde u afrického pobřeží.
Irgendwo an der Küste von Afrika.
Záchrana afrického ekosystému je klíčem k záchraně divočiny.
Ökosysteme zu retten, ist der Schlüssel zu Afrikas wilder Zukunft.
Afrického původu bránit ústupu uprchlíků do ameriky do kanady na.
Afrikanischer Abstammung, die Verteidigung der Rückzug von Flüchtlingen durch Amerika in Kanada, der.
Většina nečestně získaného afrického bohatství je dnes ukryta v zahraničí.
Ein Großteil der unrechtmäßig erworbenen Gelder Afrikas wurde ins Ausland geschafft.
Lídrem afrického bloku je zimbabwe.
Der Anführer des Afrikanischen Blocks ist Simbabwe.
Kterou se mění směrnice80/215/EHS pokud jde o některá ustanovení týkající se afrického moru prasat.
Zur Änderung der Richtlinie 80/215/EWG hinsichtlich einiger Bestimmungen betreffend die afrikanische Schweinepest.
Metody používané k tlumení eradikaci afrického moru prasat.
Den Methoden zur Bekämpfung und Tilgung der afrikanischen Schweinepest;
Způsoby použité ke tlumení eradikaci afrického moru prasat.
Den Methoden zur Bekämpfung und Tilgung der afrikanischen Schweinepest;
Nespoutaná síla afrického slunce.
Die unbändige Kraft der afrikanischen Sonne.
Byly klinické příznaky nebo postmortální typické léze afrického moru prasat úředně potvrzeny nebo.
Bei dem klinische Symptome oder post mortem Läsionen der Afrikanischen Schweinepest amtlich bestätigt wurden oder.
Finanční příspěvek společenství na eradikaci afrického moru prasat je stanoven.
Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an der Tilgung der afrikanischen Schweinepest ist festgelegt in.
Tato strategice konkrétně věnuje pozornost partnerství pro rozvoj afrického zemědělského sektoru.
Diese Strategie richtet das Augenmerk insbesondere auf eine Partnerschaft für die Entwicklung des afrikanischen Agrarsektors.
Byly vyvinuty laboratorní testy umožňující rychlé potvrzení afrického moru prasat.
Es sind Labortests entwickelt worden, die eine schnelle Bestätigung der Afrikanischen Schweinepest ermöglichen.
Adoptovala nádherného afrického sirotka co potřeboval operaci.
Sie hat eine wunderschöne, medizinisch hilfebedürftige afrikanisches Waise adoptiert.
Zaprvé se jedná o slona afrického.
Da ist einmal der afrikanische Elefant.
Afrického slona.
Ein asgewachsener Elefant.
Opatření v případě potvrzení výskytu afrického moru prasat v hospodářstvích sestávajících z různých produkčních jednotek.
Maßnahmen bei Bestätigung der Afrikanischen Schweinepest in Betrieben mit unterschiedlichen Produktionseinheiten.
Recepce pro účastníky afrického summitu.
Empfang der afrikanischen Gipfelkonferenz.
Přeřazení lva afrického z přílohy CITES II do přílohy i;
Die Aufnahme des Afrikanischen Löwen in Anhang I anstelle von Anhang II des CITES.
Lionel z konference afrického vzdělání že jo.
Lionel, von der afrikanischen Bildungskonferenz, nicht?
Je z afrického národního kongresu. byl tam na školení.
Er ist vom African National Congress, dort ausgebildet.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0824

Siehe auch


afrického kontinentu
afrikanischen kontinents
země afrického rohu
die länder am horn von afrika das land am horn

"Afrického" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr