AGENDY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Agendy in der Deutsch

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1895

Beispiele für die Verwendung Agendy in einem Satz und ihre Übersetzungen

Agenda ( agendy , programu , pořadu jednání )
Rozsah této agendy je třeba vidět na pozadí skličujícího dědictví oblasti.
Die Größenordnung dieser Agenda muss vor dem Hintergrund des deprimierenden Erbes der Region betrachtet werden.
Když se dohodneme můžeme stanovit prinicpy globální agendy.
Wenn wir zu einer Einigung kommen, können wir die Bedingungen für die globale Agenda festlegen.
Tagesordnung ( pořadu jednání , programu , agendy )
Debata o zabezpečení potravin sice zmizela z politické agendy problém 30 000 dětí umírajících každého dne hladem tu však s námi přetrvává.
Während die Debatte über Ernährungssicherheit von der politischen Tagesordnung verschwunden ist, bleibt das Problem der 30 000 Kinder, die jeden Tag verhungern.
Různé existující formy aktivního občanství by měly být považovány za příležitost k posilování demokracie přinášení nových témat politické agendy;
Die bereits bestehenden unterschiedlichen Formen der aktiven Bürgerschaft sollten als Ausgangspunkt für die Förderung der Demokratie und Quelle für neue Themen für die politische Tagesordnung genutzt werden.
Der agenda ( pořadu jednání , programu , agendy )
Opětovné potvrzení agendy CD nabízí perspektivu obnovených jednání o odzbrojovacích otázkách.
Eine Bekräftigung der Agenda der CD bietet die Aussicht auf neuerliche Abrüstungsverhandlungen.
Ohrožuje to cíle agendy evropa 2020.
Es gefährdet die Ziele der Agenda Europa 2020.
Andere satzbeispiele
Reforma globálního rezervního systému musí být součástí této širší agendy.
Die Reform des weltweiten Währungsreservesystems muss Teil dieser erweiterten Agenda sein.
Proto tato zpráva obhajuje doplnění třináctého ukazovatele do pařížské agendy.
Deshalb das Plädoyer in diesem Bericht zur Ergänzung der Pariser Agenda um einen dreizehnten Indikator.
Co když nepřátelé svobody využijí voleb k etablování své antidemokratické agendy.
Denn was passiert, wenn die Feinde der Freiheit Wahlen dazu benutzen, ihre antidemokratische Agenda zu etablieren?
Návrhy k projednávání v rámci lisabonské agendy v období do března 2005.
NOCH AUSSTehende VORSCHLÄGE DER LISSABONNER AGENDA BIS MÄRZ 2005.
Většina prezidentovy agendy se podle očekávání soustředila na hospodářskou finanční krizi.
Erwartungsgemäß konzentriert sich die Agenda des Präsidenten größtenteils auf die Wirtschafts- und Finanzkrise.
Lepší tvorba právních předpisů je nedílnou součástí lisabonské agendy.
Eine bessere Rechtsetzung ist integraler Bestandteil der Agenda von Lissabon.
EMEA podporuje cíle lisabonské agendy.
Die EMEA unterstützt die Ziele der Agenda von Lissabon.
Klíčovou složkou této agendy je zachovat růst zaměstnanosti.
Wichtigstes Element dieses Plans ist die Aufrechterhaltung des Beschäftigungswachstums.
Na základě agendy 2000 dřívějších změn je předložen velký balík reforem SZP.
Auf der Grundlage der Agenda 2000 und früherer Reformen wird ein neues GAP-Reformpaket in Angriff genommen.
Žádné strany žádné agendy žádné předsudky.
Ergriff keine Partei, keine Absichten, keine Vorurteile.
Má provokativní komentáře aby dosáhla své politické agendy.
Sie hat provokative Kommentare verfasst, um ihre politischen Ziele zu erreichen.
Disidenti se jich snaží využívat k uskutečňování demokratické agendy.
Dissidenten versuchen sie zu nutzen, um eine demokratische Agenda zu verfolgen.
Zároveň se má nově rozvojová politika začlenit do agendy evropa 2020.
Zur gleichen Zeit wird eine verstärkte Integration der EU-Entwicklungspolitik in die Agenda „Europa 2020“ angestrebt.
Je dobře že průmysl byl opět začleněn do evropské agendy.
Es ist gut zu sehen, dass die Industrie wieder auf Europas Agenda steht.
Ačkoliv se však skupinaG-20 tímto směrem vydala přístup k vytyčování globální agendy zůstává pomýlený.
Aber obwohl sich die G-20 bereits in diese Richtung bewegt hat, bleibt der Ansatz zur Schaffung einer Globalen Agenda fehlerhaft.
Právě dnes jsem obdržel dopis od generálního tajemníka banki-moona který zdůraznil důležitost této agendy my jeho obavy plně sdílíme.
Erst heute habe ich ein Schreiben von Generalsekretär Ban-Ki-moon erhalten, in dem die Bedeutung dieser Agenda hervorgehoben wird, und wir teilen seine Sorgen voll und ganz.
Sociální důsledky hospodářské krize budou proto beze vší pochybnosti v několika nejbližších měsících důležitým bodem evropské politické agendy samozřejmě evropské agendy trojice předsednictví.
In den nächsten Monaten werden deshalb die sozialen Auswirkungen der Wirtschaftskrise ein wichtiger Punkt auf der politischen Tagesordnung der Europäischen Union sein und natürlich auch ohne Zweifel auf der europäischen Tagesordnung des Dreiervorsitzes.
Zatřetí západním mocnostem dnes schází domácí politický konsenzus finanční prostředky k prosazování mezinárodní agendy.
Drittens mangelt es den westlichen Mächten inzwischen an innenpolitischer Einigkeit und den finanziellen Mitteln, um eine internationale Agenda voranzutreiben.
Těší mne že tu s vámi mohu projednávat významné otázky evropské mezinárodní agendy.
Ich freue mich hier zu sein, um mit Ihnen die großen Fragen auf Europas internationaler Agenda zu erörtern.
BERLÍN jak ukázaly nedávné summity na půdě OSN ve washingtonu dohled nad jadernými zbraněmi jaderné odzbrojení patří k předním tématům světové politické agendy.
BERLIN: Wie jüngst der UNO-Gipfel und auch das Gipfeltreffen in Washington gezeigt haben, gehören nukleare Rüstungskontrolle und Abrüstung zu den Topthemen auf der weltpolitischen Tagesordnung.
V důsledku celosvětové hospodářské krize však tato problematika doslova zmizela z evropské agendy.
Die weltweite Wirtschaftskrise hat jedoch dafür gesorgt, dass dieses Thema buchstäblich von der europäischen Tagesordnung verschwand.
Je to součást soluňské agendy úhelný kámen naší integrační politiky pro oblast západního balkánu.
Dies ist Teil der Agenda von Thessaloniki und ein Eckpfeiler unserer Integrationspolitik für die westlichen Balkanstaaten.
UN tvrdí vznešenou řečí že 169 cílů agendy pro udržitelný rozvoj je “ integrovaných nedělitelných. “ to je nesmysl.
Die UN behaupten hochtrabend, die 169 Ziele der Agenda für nachhaltige Entwicklung seien eine „untrennbare Einheit“. Das ist Unsinn.
Viz stanovisko č. 10/98 o některých návrzích nařízení v rámci agendy 2000 strukturální fondy bod 6.3 úř. věst.
Siehe die Stellungnahme Nr. 10/98 zu einigen Verordnungsvorschlägen im Rahmen der Agenda 2000(Strukturfonds, ziffer 6.3), ABl.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1895

Siehe auch


lisabonské agendy
lissabon-agenda agenda von lissabon der lissabonner agenda
politické agendy
politischen agenda politischen tagesordnung
sociální agendy
sozialagenda sozialpolitischen agenda sozialen agenda
evropské agendy
europäischen agenda auf der europäischen tagesordnung der tagesordnung europas
globální agendy
globale agenda internationalen agenda
společné agendy
gemeinsamen agenda
mezinárodní agendy
der internationalen agenda
příští rozvojové agendy
die nächste entwicklungsagenda
cílů lisabonské agendy
ziele der lissabon-agenda die ziele der agenda von lissabon
globální rozvojové agendy
globalen entwicklungsagenda
rozvojové agendy pro období
der entwicklungsagenda für die zeit
digitální agendy pro evropu
der digitalen agenda für europa

"Agendy" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr