AKTŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Aktů in der Deutsch

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.1185

Beispiele für die Verwendung Aktů in einem Satz und ihre Übersetzungen

Rechtsakte ( aktů , právních předpisů , aktům )
Ke všem návrhům aktů společenství v oblastijejí působnosti.
Zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemeinschaft im Zuständigkeitsbereich der EZB;
Ke všem návrhům aktů unie v oblasti její působnosti.
Zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union im Zuständigkeitsbereich der EZB;
Akte ( složku , aktem , spis )
Změny aktů uvedených v písmenu včetně prodloužení trvání společnosti;
Änderungen der unter Buchstabe a genannten Akte, einschließlich der Verlängerung der Dauer der Gesellschaft;
Kolik aktů genocidy je zapotřebí aby to bylo uznáno jako genocida.
Wie viele Akte des Völkermords braucht es für einen Völkermord?
Der akte ( složku , aktem , spis )
Znění aktů uvedených v prvním pododstavci se připojují k tomuto rozhodnutí.
Der Wortlaut der Akte nach Absatz 1 ist diesem Beschluß beigefügt.
Znění aktů uvedených v prvním pododstavci se připojuje k tomuto rozhodnutí.
Der Wortlaut der Akte nach Absatz 1 ist diesem Beschluß beigefügt.
Der rechtsakte ( složku , aktem , spis )
Zveřejňování aktů v úředním věstníku.
Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt.
Ustanovení o formě aktů jsou obsažena v příloze VI.
Die Bestimmungen über die Form der Rechtsakte sind in Anhang VI enthalten.
Andere satzbeispiele
Uvedené hlasování se týká některých aktů rady v oblasti společné zemědělské politiky.
Diese Abstimmung bezieht sich auf bestimmte Rechtsakte des Rates aus dem Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik.
Aktů rady kterými rada vykonává prováděcí pravomoci; aktů evropské centrální banky.
Handlungen des Rates, mit denen dieser Durchführungsbefugnisse ausübt;- Handlungen der Europäischen Zentralbank.
Ke všem návrhům aktů společenství v oblasti její působnosti.
Zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemeinschaft im Zuständigkeitsbereich der EZB;
Krajinky ale pár aktů.
Es sind vor allem Landschaften, aber auch ein paar Akte.
Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování.
Unterzeichnung von Rechtsakten, die im Mitentscheidungsverfahren angenommen wurden.
Zrušení některých zastaralých aktů rady.
Aufhebung bestimmter überholter Rechtsakte des Rates.
Každé kouzlo se skládá ze tří částí neboli aktů.
Jeder Zaubertrick besteht aus 3 Akten, oder Phasen.
Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování viz zápis.
Unterzeichnung von Rechtsakten, die im Mitentscheidungsverfahren angenommen wurden: siehe Protokoll.
Odstranění aktů v přenesené pravomoci ze zprávy paní ferreirové je podle našeho názoru naprosto nepřijatelné.
Gänzlich inakzeptabel ist aus unserer Sicht die Streichung der delegierten Rechtsakte im Bericht Ferreira.
V ostatních případech vzory stanovené v přílohách aktů uvedených v příloze.
In anderen Fällen: nach den Mustern gemäß den Anhängen zu den in Anhang I genannten Rechtsakten.
Klimaticko-energetický balíček balíček o námořní dopravě podepsání aktů.
Klima- und Energiepaket und Seeschifffahrtspaket Unterzeichnung von Rechtsakten.
Znění aktů uvedených v prvním pododstavci je připojeno k tomuto rozhodnutí.
Der Wortlaut der in Absatz 1 genannten Rechtsakte ist diesem Beschluß beigefügt.
Zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů.
Insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar.
Finanční služby podepisování aktů.
Finanzdienstleistungen Unterzeichnung von Rechtsakten.
Finanční dohled podepsání aktů.
Finanzaufsicht Unterzeichnung von Rechtsakten.
Ustanovení o použitelnosti některých aktů.
Bestimmungen über die Anwendbarkeit bestimmter Rechtsakte.
Telekomunikační balíček podepsání aktů.
Telekom Unterzeichnung von Rechtsakten.
Tato otázka se týká provádění nebo aktů v přenesené pravomoci.
Dies ist eine Frage der Umsetzung oder von delegierten Rechtsakten.
Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem.
Unterzeichnung von gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angenommenen Rechtsakten.
Příloha b obsahuje seznam pozměňujících aktů k nařízením uvedeným v předchozím pododstavci.
Anhang B enthält das Verzeichnis der Rechtsakte zur Änderung der in Absatz 1 genannten Verordnungen.
Podepisování aktů.
Unterzeichnung der Rechtsakte.
Ustanovení o formě aktů.
BESTIMMUNGEN ÜBER DIE FORM DER RECHTSAKTE.

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.1185

Siehe auch


prováděcích aktů
durchführungsrechtsakten
aktů uvedených v příloze
in anhang i aufgeführten rechtsakte in anhang i genannten rechtsakten

"Aktů" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr