AKTIVNĚJŠÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Aktivnější in der Deutsch

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1029

Beispiele für die Verwendung Aktivnější in einem Satz und ihre Übersetzungen

Eine aktivere
V některých sektorech bude nutná aktivnější účast vlády která zajistí efektivnější konkurenci.
In einigen Bereichen ist eine aktivere staatliche Beteiligung nötig, um für effektiveren Wettbewerb zu sorgen.
Byla navržena aktivnější role USA začínající bezletovou zónou.
Von mancher Seite wurde eine aktivere militärische Rolle der USA, beginnend mit einer Flugverbotszone, vorgeschlagen.
Aktiv
Nechci vám mluvit do vaší práce ale musíte být aktivnější.
Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie müssen aktiv werden.
Mafiánské skupiny jsou mnohem aktivnější neboť riziko je nyní zjevně menší.
Die Mafia wird jetzt, da das Risiko anscheinend sinkt, immer häufiger aktiv.
Andere satzbeispiele
Aktivnější při plnění našich strategických cílů.
Aktiver bei der Verfolgung unserer strategischen Ziele.
Domnívám se že musíme být aktivnější nabídnout toho těmto zemím více.
Ich bin der Meinung, dass wir aktiver sein und diesen Ländern viel mehr bieten müssen.
Evropa musí být aktivnější jednotnější.
Europa muss aktiver und geschlossener vorgehen.
Měli jsme však být aktivnější důslednější kompetentnější.
Wir mussten aktiver, kohärenter und kompetenter vorgehen.
Vypadá daleko aktivnější než by měla být.
Das sieht viel aktiver aus, als es sein sollte.
Avšak jakou iniciativu podnikne komise aby byly členské státy v této oblasti aktivnější.
Aber welche Initiative ergreift die Kommission, damit die Mitgliedstaaten aktiver werden?
Po setmění jsou ještě aktivnější.
Nach Einbruch der Dunkelheit sind sie manchmal sogar noch aktiver.
Tato zóna byla mnohem teplejší. byla mnohem aktivnější než jak naznačovala předešlá data.
Diese Zone war viel wärmer, viel aktiver als alle vorhergehenden Daten berechnet hatten.
Neměla by být EU aktivnější na mezinárodní úrovni.
Sollte die Europäische Union auf internationaler Ebene nicht aktiver sein?
Zaprvé přála bych si aby evropská unie byla ambicióznější aktivnější na světové úrovni.
Erstens würde ich mir wünschen, dass die Europäische Union weltweit ambitionierter und aktiver auftritt.
EU musí být na africkém kontinentu aktivnější.
Die EU muss auf dem afrikanischen Kontinent aktiver werden.
Imunitní systém je aktivnější.
Und das Immunsystem ist aktiver.
Usilujte o to aby EU byla blízkém východě aktivnější viditelnější věrohodnější.
Machen Sie die EU im Nahen Osten aktiver, sichtbarer und glaubwürdiger.
Pátá kolona se stává aktivnější.
Die Fünfte Säule wird immer aktiver.
Vizí dalšího přístupu je činorodější úloha aktivnější spolupráce íránu při rekonstrukci iráku.
Ein anderer Ansatz sieht eine aktivere Rolle des Iran beim Wiederaufbau des Irak vor.
Potřebujeme aktivnější politiku v oblasti trhu práce která by dokázala obsáhnout mnoho oblastí.
Wir brauchen eine aktivere Arbeitsmarktpolitik, die viele Bereiche umfasst.
Aktivnější politika sociálního začlenění.
Eine aktive Politik der sozialen Eingliederung;
EHSV požaduje aktivnější přístup ke specifickým potřebám vzdělávání handicapovaných osob.
Der EWSA fordert eine aktivere Vorgehensweise in Bezug auf die besonderen Lernbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen.
Potřeba silné aktivnější evropy je naléhavější než kdy předtím.
Ein starkes, proaktives Europa ist jetzt dringlicher denn je.
Informovaný spotřebitel je také spotřebitel aktivnější!
Ein informierter Verbraucher ist auch ein aktiverer Verbraucher!
Aktivnější musí být samotné bělorusko jeho občané.
Es muss mehr unternommen werden- vom Land und im Land selbst.
Proto by měla být aktivnější odpovědnější.
Darum sollte sie aktiver und verantwortungsbewusster sein.
Ta by měla být pružnější aktivnější optimizovanější.
Die ENP sollte flexibler, proaktiver und optimiert werden.
Možná jsme sexuálně aktivnější.
Ja, wir Südländer sind feuriger.
Tyto zhuštěné osnovy jsou špatné pro všechny aktivnější děti.
Und dieses dichte Curriculum ist schlecht für alle lebhaften Kinder.
Zeta vlny jsou aktivnější.
Deine Zeta-Wellen sind auf dem Höchststand.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1029

Siehe auch


aktivnější roli
aktivere rolle
aktivnější úlohu
aktivere rolle aktiver mitwirken
aktivnější účast
aktivere beteiligung aktivere mitarbeit aktiver beteiligen
být aktivnější
aktiver sein aktiver zu werden mehr getan werden

"Aktivnější" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr