AKVAKULTURY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Akvakultury in der Deutsch

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.0548

aquakultur (100) und aquakulturerzeugnisse (11) aquakultursektors (4) und aquakulturerzeugnissen (3)

Beispiele für die Verwendung Akvakultury in einem Satz und ihre Übersetzungen

Aquakultur ( akvakultury , akvakultuře , akvakultura )
Musíme zajistit aby prioritou v oblasti rybolovu akvakultury byl aplikovaný výzkum.
Wir müssen sicherstellen, dass im Bereich der Fischerei und Aquakultur der angewandten Forschung Priorität gegeben wird.
Zejména vítám příležitosti k financování vědeckého výzkumu rybolovu akvakultury.
Ich begrüße insbesondere die Gelegenheit, wissenschaftliche Forschung bezüglich Fischerei und Aquakultur zu finanzieren.
Und aquakulturerzeugnisse
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z chorvatska musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Kroatien müssen folgende Bedingungen erfuellen.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z gabonu musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Gabun müssen folgende Bedingungen erfuellen.
Der aquakultur
Rozvoj akvakultury pobřežních oblastí.
Entwicklung der Aquakultur und der Küstengebiete.
O prozatímním společném opatření k restrukturalizaci rybolovu v pobřežních vodách akvakultury.
Über eine gemeinsame Übergangsmaßnahme zur Umstrukturierung der Küstenfischerei und der Aquakultur.
Und aquakultur
Strukturální politiky v odvětví rybolovu akvakultury včetně finančních nástrojů pro orientaci rybolovu;
Die Strukturpolitik in den Bereichen Fischerei und Aquakultur, einschließlich der Finanzinstrumente für die Ausrichtung der Fischerei;
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z madagaskaru musejí splňovat tyto podmínky.
Die Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur mit Ursprung in Madagaskar müssen folgenden Anforderungen genügen.
Andere satzbeispiele
Plně podporuji potřebu změny oživení odvětví rybolovu akvakultury v EU.
Ich unterstütze die Notwendigkeit der Änderung und Wiederbelebung des Fischerei- und Aquakultursektors der EU in vollem Umfang.
Dotčená hospodářská odvětví všechna odvětví kromě rybolovu akvakultury.
Betroffene Wirtschaftssektoren: alle Wirtschaftsbereiche außer: Fischerei, Aquakultur.
Nový impuls pro strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury.
Neuer Schwung für die Strategie für die nachhaltige Entwicklung der europäischen Aquakultur.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z turecka musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in der Türkei müssen folgende Bedingungen erfuellen.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející ze singapuru musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Singapur müssen folgende Anforderungen erfuellen.
Dotčená hospodářská odvětví odvětví akvakultury pododvětví ekologické akvakultury.
Betroffene Wirtschaftssektoren: aquakultursektor Teilsektor: ökologische Aquakultur.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z jamajky musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Jamaika müssen folgende Bedingungen erfuellen.
Dotčená hospodářská odvětví všechna hospodářská odvětví vyjma rybolovu akvakultury.
Betroffene Wirtschaftssektoren: Alle Wirtschaftsbereiche außer Verkehr, Fischerei, Aquakultur.
Dotčená hospodářská odvětví všechna hospodářská odvětví vyjma rybolovu akvakultury.
Betroffener Wirtschaftssektoren: Alle Wirtschaftsbereiche außer: Fischerei, Aquakultur.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z japonska musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Japan müssen folgende Anforderungen erfuellen.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z indonésie musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Indonesien müssen folgende Anforderungen erfuellen.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z nikaragui musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Nicaragua müssen folgende Bedingungen erfuellen.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z ugandy musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Uganda müssen folgende Bedingungen erfuellen.
Jaké nástroje jsou nezbytné pro začlenění akvakultury do SRP.
Welche Instrumente sind notwendig, um die Aquakultur in die GFP zu integrieren?
Písemně. RO domnívám se že význam akvakultury neustále roste.
Schriftlich.-(RO) ich bin der Ansicht, dass die Bedeutung des Aquakultursektors stetig zunimmt.
Poslední poznámka se týká problémů akvakultury.
Eine letzte Bemerkung zu den Problemen der Aquakultur.
O společné organizaci trhu s produkty rybolovu akvakultury.
Über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur.
Společná organizace trhu s produkty rybolovu akvakultury hlasování.
Gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur Abstimmung.
Společná organizaci trhů s produkty rybolovu akvakultury hlasování.
Gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur Abstimmung.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z indie musejí splňovat tyto podmínky.
Die Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur mit Ursprung in Indien müssen folgenden Anforderungen genügen.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z bangladéše musejí splňovat tyto podmínky.
Die Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur mit Ursprung in Bangladesch müssen folgenden Anforderungen genügen.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z nigérie musejí splňovat tyto podmínky.
Die Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur mit Ursprung in Nigeria müssen folgenden Anforderungen genügen.

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.0548

Siehe auch


produkty rybolovu akvakultury
erzeugnisse der fischerei und aquakultur fischereierzeugnisse
akvakultury do společenství
aquakultur in die gemeinschaft
odvětví rybolovu akvakultury
dem sektor fischerei und aquakultur der fischerei und aquakultur
akvakultury produktů akvakultury
der aquakultur und anderen erzeugnissen aus aquakulturanlagen
uzavřená zařízení akvakultury
geschlossenen aquakulturanlagen
akvakultury s požadavky směrnice
aquakulturerzeugnissen mit den anforderungen der richtlinie der aquakultur mit den anforderungen der richtlinie aquakulturerzeugnissen mit den auforderungen der richtlinie 91/493/EWG
dovozu produktů rybolovu akvakultury
die einfuhr von erzeugnissen der fischerei und der aquakultur die einfuhr von fischereierzeugnissen
živočichů pocházejících z akvakultury
von aquakulturtieren tieren der aquakultur
akvakultury pocházejících z korejské republiky
aquakultur mit ursprung in der republik korea
akvakultury pocházejících z některých třetích zemí
aquakulturerzeugnissen mit ursprung in bestimmten drittländern aquakultur mit ursprung in bestimmten drittländern aquakulturerzeugnissen aus bestimmten drittländern

"Akvakultury" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr