ALE SPÍŠE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Ale Spíše in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0745

Beispiele für die Verwendung Ale Spíše in einem Satz und ihre Übersetzungen

Právní jistota si nevyžaduje složitost nebo zdlouhavé postupy ale spíše jednoduchost účinnost.
Rechtssicherheit erfordert keine Komplexität oder schleppende Abläufe, sondern vielmehr Einfachheit und Effektivität.
Není to otázka vyšších investic ale spíše lepších investic.
Es ist keine Frage weiterer Investitionen, sondern vielmehr eine besserer Investitionen.
Nejsem zastáncem ale spíše odpůrcem hazardních her na internetu.
Ich bin kein Anhänger, sondern eher ein Gegner von Online-Glücksspielen.
Obvykle neumíráme dobrovolně ale spíše z hlouposti či ze zvyku.
Normalerweise erleiden wir den Tod nicht freiwillig, sondern eher durch Dummheit und widrige Umstände.
Sondern
Neměli by to vnímat jako vnucení nebo omezení ale spíše jako marketingovou příležitost.
Sie sollten hierin keine Zumutung oder Restriktion, sondern eine Marketingchance sehen.
Proto by tato reforma neměla být záležitostí odborníků ale spíše zemědělců spotřebitelů.
Daher sollte diese Reform nicht die Angelegenheit von Experten sein, sondern von Landwirten und Verbrauchern.
Andere satzbeispiele
Naše obavy se netýkaly čísel ale spíše politických požadavků.
Unsere Bedenken bezogen sich nicht auf Zahlen, sondern vielmehr auf politische Forderungen.
Dokonce ani jako technologická společnost ale spíše jako samotný internet.
Und nicht einmal wie ein Technik-Unternehmen, sondern eher wie das Internet selbst.
Nejde o zpochybňování izraele ale spíše politiky jeho vlády.
Es geht hierbei nicht darum, Israel infrage zu stellen, sondern vielmehr die Politik seiner Regierung.
Za to nelze vinit výhradně švédské předsednictví ale spíše evropskou komisi.
Das ist nicht unbedingt die Schuld des schwedischen Ratsvorsitzes, sondern eher die der Europäischen Kommission.
Odstupňování by nemělo znamenat rozdělení ale spíše postup různými rychlostmi.
Differenzierung sollte keine Spaltung bedeuten, sondern eher Fortschritt in variablem Tempo.
Když něco nevíte ale spíše cítíte.
Wenn man über etwas nicht nachdenkt, sondern es eher gefühlsmäßig macht.
Mortal kombat... není o smrti ale spíše o záchraně života.
Bei Mortal Kombat geht es nicht um Tod, sondern um den Schutz des Lebens.
The primitives vlastnit adrenalin indukované peak-lidská síla ale spíše slabý zrak.
Die Primitiven besitzen Adrenalinbedingte menschliche Höchststärke, aber nur schlechtes Sehvermögen.
Vaše zmrtvýchvstání nebylo darem těchto vod ale spíše silou vaší vůle.
Deine Auferstehung war kein Geschenk dieser Gewässer, sondern durch Willenskraft deines Geistes.
My věříme že jeho smrt nebyla sebevražda ale spíše vražda.
Und wir glauben nicht, dass sein Tod Suizid war, sondern Mord.
Lidé na tomto místě tleskají. ale spíše ve švýcarsku.
Manchmal klatschen Leute an dieser Stelle, aber eigentlich mehr in der Schweiz.
Španělsko tedy nevzkvétá v důsledku úsporných opatření ale spíše dostává v mnoha směrech volnost.
Spanien blüht nicht aufgrund von Sparmaßnahmen auf, sondern bekommt in vielerlei Hinsicht einen Freibrief.
To není kritika baronko ashtonová ale spíše otázka kompetencí.
Dies ist nicht als Kritik gedacht, Baroness Ashton, sondern eine Frage der Befugnisse.
Proto nechceme změnu statutu veřejného ochránce práv ale spíše posílení práv které jsme mu už udělili.
Deshalb fordern wir keine Änderung des Statuts des Bürgerbeauftragten, sondern vielmehr eine Stärkung der Rechte, die wir ihm bereits einräumen.
Toto znovuznárodnění přitom není ospravedlňováno ideologicky ale spíše cynicky cílem je jednoduše vygenerovat korupční příjmy pro nejvyšší představitele kremlu.
Diese Wiederverstaatlichung wurde nicht ideologisch, sondern eher zynisch begründet: Sinn und Zweck der Übung ist schlicht, Spitzenfunktionären im Kreml Einnahmen aus Korruption zu verschaffen.
Nízkouhlíková společnost není krizovým scénářem ale spíše realistickou vizí vysvobození se z cesty k drahému riskantnímu nadměrnému rozvoji.
Eine kohlenstoffarme Gesellschaft ist kein Krisenszenario, sondern vielmehr eine realistische Befreiungsvision vom Weg der teuren und riskanten Überentwicklung.
Cílem technického vyšetřování není rozdělit vinu odpovědnost ale spíše určit příčiny s cílem zlepšit bezpečnost železnic prevenci nehod.
Das Ziel der technischen Untersuchung ist es nicht, Schuld und Verantwortlichkeit festzustellen, sondern vielmehr die Ursachen zu identifizieren, mit Blick auf die Verbesserung der Eisenbahnsicherheit und der Unfallverhütung.
Velmi slušný chlapík ale spíše sklon límec konverzaci otočte jím ve směr jeho rodném městě nové vodovodní systém.
Ein sehr anständiger chappie, sondern eher geneigt, das Gespräch Kragen und schalten Sie ihn in die Richtung seiner Heimatstadt neue Wasser-Versorgung.
Bali nepředstavuje konec ale spíše začátek cesty onen cestovní plán o kterém se v posledních letech tak mnoho hovořilo.
Bali steht nicht für das Ende, sondern eher für den Beginn einer Reise, die"Road Map", über die in den vergangenen Jahren so viel gesprochen wurde.
Kromě toho nesmí být na lidi nikdy pohlíženo jako na problém ale spíše jako na šanci na příležitost.
Außerdem dürfen Menschen niemals als ein Problem angesehen werden, sondern vielmehr als eine Chance, als eine Gelegenheit.
Nejde o záchranu reputace zakladatelů EU ale spíše o budování evropy o práci ve prospěch evropských občanů.
Es geht nicht darum, den Ruf der Gründer der EU zu retten, sondern eher darum, Europa aufzubauen und zum Wohle der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten.
Vyhlídka na referendum o skotské nezávislosti je nyní nikoliv otázkou zda ale spíše kdy.
Die Aussicht einer Volksabstimmung über die schottische Unabhängigkeit ist nun nicht mehr eine Frage des"ob", sondern vielmehr des"wann.
Za dnešních časů to není ďábel ale spíše nějaký známý herec oblíbený potentát nebo proslulý doktor kdo narušuje klid noci.
Heute ist es nicht der Teufel sondern eher ein berühmter Schauspieler, ein populärer Geistlicher oder ein bekannter Doktor, der die Ruhe der Nacht stört.
Patříme tedy mezi ty kteří se domnívají že by neměla být oslabována ale spíše chráněna posilována.
Wir gehören daher zu denen, die glauben, dass Schengen nicht geschwächt, sondern vielmehr aufrechterhalten und gestärkt werden sollte.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0745

Wort für wort übersetzung


S Synonyme von "ale spíše"


nýbrž

"Ale spíše" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr