ANALÝZ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Analýz in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 260, Zeit: 1.0739

Beispiele für die Verwendung Analýz in einem Satz und ihre Übersetzungen

Navíc není k dispozici dostatek spolehlivých srovnatelných aktuálních informací ani analýz rozvoje právní politické situace v oblasti přistěhovalectví azylu jak
Ferner gibt es nicht genügend zuverlässige, vergleichbare und aktuelle Informationen oder Untersuchungen zur Entwicklung der rechtlichen und politischen Lage bei Asyl
Existuje překvapivě málo srovnávacích analýz důsledků kvantitativního uvolňování QE v japonsku v USA ve velké británii.
Über die Auswirkungen der quantitativen Lockerung(QL) in japan, den USA und großbritannien gibt es erstaunlich wenig vergleichende untersuchungen.
Magnetické záznamy statistických analýz dokumentace.
Analyse und statistische Dokumentation auf Magnetträgern.
Jednotný metodický rámec umožňuje integraci analýz měnové statistiky statistiky platební bilance eurozóny.
Ein konsistenter methodischer Rahmen ermöglicht eine integrierte Analyse von monetären Statistiken und Zahlungsbilanzstatistiken für den Euro-Währungsraum.
Der analyse
Co je nové je že tento proces typicky trval dny nebo měsíce analýz.
Neu ist, dass dieser Vorgang üblicherweise Tage oder Monate der Analyse benötigte.
Výsledky analýz se shodovaly se vzorkem krve vojína jung.
Die Analyse ergab, dass es das Blut von Private Jung ist.
Andere satzbeispiele
Iii provádění studií analýz průzkumů šíření jejich výsledků.
Iii Durchführung von Studien, Analysen und Untersuchungen sowie Verbreitung der Ergebnisse;
Výsledky těchto analýz účinnosti jsou shrnuty v tabulce.
Die Ergebnisse dieser Analysen zur Wirksamkeit sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Po zohlednění všech údajů analýz které byly zveřejněny od zasedání rady guvernérů.
Unter Berücksichtigung aller Informationen und Analysen, die seit der Sitzung des EZB-Rats am 5.
Po zohlednění všech údajů analýz které byly zveřejněny od zasedání rady guvernérů dne.
Unter Berücksichtigung aller Informationen und Analysen, die seit der Sitzung des EZB-Rats am 3.
S dostatkem dat analýz hedvábné stezky už nebudou existovat.
Mit genug Daten, genug Analyse gibt es keine Silk Roads mehr.
Podle všech analýz je toto ... dítě potomkem komandéra tuckera komandéra t'pol.
Gemäß sämtlicher Analysen ist dieses Kind der Nachkomme von Commander Tucker und Commander T'Pol.
Chtěla bych vyzvat komisi aby předložila výsledky svých analýz.
Ich möchte die Kommission auffordern, die Ergebnisse ihrer Analyse zu präsentieren.
Výsledky těchto analýz jsou uvedeny v následující tabulce.
Die Ergebnisse dieser Analysen sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.
Rád bych dostal kopii vašich neurologických analýz doktore.
Ich hätte gerne eine Kopie Ihrer neurologischen Analyse.
Jejich programy generují pixelové interpolace na základě bayesianských analýz.
Ihre Programme interpretieren Pixel mithilfe der Bayesischen Analyse.
Podle všech analýz je toto ... dítě potomkem komandéra tuckera komandéra t'pol.
Allen Analysen zufolge, ist dieses Kind der Nachkomme von Commander Tucker und Commander T'Pol.
Stávající základní úrokové sazby ECB jsou při zohlednění všech dostupných informací analýz odpovídající.
Das aktuelle Leitzinsniveau der EZB ist unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen und Analysen angemessen.
Financování studií analýz nebo simulací.
Finanzierung von Studien, Analysen oder Simulationen.
Obojí používají invvestiční společnosti v jejich programovacích jazycích marketinových analýz.
Beide werden von Investmentfirmen verwendet in Programmiersprachen für Marketing Analysen.
Očividně potřebujeme více analýz.
Offenbar brauchen wir mehr Analysen.
Buď provedením analýz uvedených v příloze v jakémkoli pořadí;
Entweder durch die Durchführung der in Anhang I aufgeführten Analysen in beliebiger Reihenfolge.
Po provedení zkoušek analýz nebo pokusů zcela zničeny nebo znehodnoceny.
NACH BEENDIGUNG DER PRÜFUNGEN, ANALYSEN ODER VERSUCHE VOLLSTÄNDIG VERNICHTET ODER IN WAREN OHNE HANDELSWERT UMGEWANDELT WERDEN.
U analýz pro účely obhajoby nebo rozhodčího zkoušení se použijí vnitrostátní pravidla.
Im Fall einer Analyse zu Verteidigungs- oder Schiedszwecken gelten die einzelstaatlichen Bestimmungen.
Uspořádání genealogických informací provádění výzkumů analýz.
Stammtafelinformationen verwalten, Ahnentafeln erforschen und analysieren.
Doporučuje vypracování pravidelnou aktualizaci šíření údajů analýz které znázorňují komplexní realitu měst umožňují lepší odhad situace ve městech.
Empfiehlt die Erarbeitung, regelmäßige Aktualisierung und Verbreitung von Daten und Analysen, die die komplexe Realität der Städte abbilden und eine bessere Einschätzung der Situation in den Städten erlauben.
Na základě těchto analýz může uskutečnit doplňující testy ve všech stádiích výroby nebo na výrobcích.
Je nach dem Ergebnis dieser Analysen kann sie ergänzende Prüfungen auf allen Produktionsstufen oder an den Erzeugnissen vornehmen.
Výsledek analýzPK/ PD ve studii fáze II byl v souladu s údaji získanými u zdravých jedinců.
Die Ergebnisse der PK/PD Analyse in Phase II stimmten mit den bei gesunden Personen festgestellten Daten überein.
Hovořím o činnostech prováděných v evropské unii o využití analýz ke zdůvodnění těchto činností.
Ich spreche über die Aktivitäten in der Europäischen Union und über den Einsatz von Analysen zur Begründung dieser Aktivitäten.
Rád bych poděkoval zpravodaji stínovým zpravodajům za korektní přístup který vycházel z číselných údajů faktů analýz.
Ich möchte dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern für ihren korrekten, auf Zahlen, Fakten und Analysen fußenden Ansatz danken.

Ergebnisse: 260, Zeit: 1.0739

Siehe auch


výsledky těchto analýz
die ergebnisse dieser analysen

S Synonyme von "analýz"


"Analýz" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr