AUDIOVIZUÁLNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Audiovizuální in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0754

Beispiele für die Verwendung Audiovizuální in einem Satz und ihre Übersetzungen

Audiovisuell
Audiovizuální dosah 250 kilometrů.
Audiovisuell, Reichweite von 240 Kilometern.
Vše je pouze audiovizuální jako ta hra se syslem. dobře.
Es ist alles nur audiovisuell, wie das Maulwurfspiel.
Eine audiovisuelle
Mám audiovizuální prezentaci.
Ich habe eine Audiovisuelle Präsentation.
Děkane mám audiovizuální prezentaci.
Ich habe eine Audiovisuelle Präsentation, Dekan.
Audiovisuelle und
Audiovizuální virtuální centra.
Audiovisuelle und virtuelle Einrichtungen;
Audiovizuální výtvarné umění dramatické umění bachelor master/meester.
Audiovisuelle und bildende Kunst, Schauspiel bachelor master/meester.
Die audiovisuelle
Audiovizuální prezentace neodpovídá této charakteristice.
Das ist nicht die audiovisuelle Darstellung.
Audiovizuální média jsou mezi mladými lidmi velmi oblíbená.
Die audiovisuellen Medien sind bei der Jugend sehr beliebt.
Andere satzbeispiele
Audiovizuální násilí.
Audiovisuelle Gewalt.
Zažívám audiovizuální sugesci kapitáne.
Ich nehme audiovisuelle Suggestionen wahr, Captain.
Účast společenství v evropské audiovizuální observatoři.
Beteiligung der Gemeinschaft an der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle.
Kapitola 09 05 audiovizuální mediální politika.
Kapitel 09 05: Audiovisuelle und Medienpolitik.
Účast v evropské audiovizuální observatoři.
Beteiligung an der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle.
Každý členský stát se může rozhodnout kdy je testování nové audiovizuální služby skutečně žádoucí.
Jeder Mitgliedstaat kann entscheiden, wann ein neuer audiovisueller Dienst tatsächlich getestet werden sollte.
To je pro mou diplomku audiovizuální násilí.
Die sind für meine These, es geht um audiovisuelle Gewalt.
O účasti společenství v evropské audiovizuální observatoři.
Über die Beteiligung der Gemeinschaft an der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle.
Kinematografická audiovizuální díla.
Filmwerke oder audiovisuelle Werke.
Společenství je členem evropské audiovizuální observatoře.
Die Gemeinschaft wird Mitglied der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle.
Právní předpisy byly vhodně rozšířeny na nové audiovizuální služby.
Die Regulierung wird in geeigneter Form auf die neuen audiovisuellen Dienste ausgeweitet.
Program MEDIA je podpůrný program EU pro evropský audiovizuální průmysl.
MEDIA ist das EU-Programm zur Unterstützung der europäischen audiovisuellen Industrie.
Strany budou podporovat spolupráci v audiovizuální oblasti k oboustrannému užitku.
Die Vertragsparteien fördern die Zusammenarbeit im audiovisuellen Bereich zu ihrem beiderseitigen Vorteil.
Získávání zlepšování dovedností v audiovizuální oblasti.
Erwerb und Vertiefung von Kompetenzen im audiovisuellen Bereich.
Je to zkrátka otázka toho zda máme písemný záznam nebo audiovizuální záznam.
Es geht einfach darum, ob wir eine schriftliche Aufzeichnung oder eine audiovisuelle Aufzeichnung haben wollen.
Umělecká literární tvorba včetně tvorby v audiovizuální oblasti.
Künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich.
Program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti MEDIA mundus rozprava.
Programm MEDIA Mundus für die Zusammenarbeit mit Fachkräften aus Drittländern im audiovisuellen Bereich Aussprache.
Program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti MEDIA mundus.
Programm MEDIA Mundus für die Zusammenarbeit mit Fachkräften aus Drittländern im audiovisuellen Bereich.
Audiovizuální kontakt není možný dokud se nedostanou do modulu.
Audio und visueller Kontakt mit der Crew sind unmöglich, bis sie das Werkstatt-Modul erreichen.
Zdůrazňuje důležitost zajištění pravidel konkurence v audiovizuální politice;
Unterstreicht die Bedeutung der Wahrung der Wettbewerbsregeln im Bereich der audiovisuellen Politik;
Používá audiovizuální asociace.
Er benutzt audio-visuelle Assoziation.
Audiovizuální služby včetně kinematografických služeb bez ohledu na způsob jejich výroby distribuce vysílání rozhlasové vysílání;
Audiovisuelle Dienste, auch im Kino- und Filmbereich, ungeachtet der Art ihrer Herstellung, Verbreitung und Ausstrahlung, und Rundfunk;

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0754

Siehe auch


audiovizuální služby
audiovisuelle dienste audiovisuelle dienstleistungen
audiovizuální sektor
audiovisuelle medien audiovisuelle sektor
audiovizuální odvětví
audiovisuelle sektor audiovisuellen bereich
audiovizuální díla
audiovisuelle werke audiovisuelle medien
evropské audiovizuální observatoře
europäischen audiovisuellen informationsstelle

"Audiovizuální" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr