AUTONOMIE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Autonomie in der Deutsch

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.0725

Beispiele für die Verwendung Autonomie in einem Satz und ihre Übersetzungen

Selbstverwaltung ( samosprávy , autonomie )
Přímý nepřímý dopad uznání místní regionální autonomie v ústavní smlouvě.
Unmittelbare und mittelbare Auswirkungen der Anerkennung der kommunalen und regionalen Selbstverwaltung im Verfassungsvertrag.
Vítá změny v chorvatské ústavě z roku 2001 týkající se subsidiarity regionální místní autonomie;
Begrüßt die Änderungen zur Verfassung Kroatiens von 2001 hinsichtlich der Subsidiarität und der regionalen und lokalen selbstverwaltung;
Unabhängigkeit ( nezávislost , nezávislostí , nezávislá )
Tato finanční organizační autonomie umožňuje eurosystému aby odpovídajícím způsobem plnil požadované úkoly.
Diese finanzielle und organisatorische Unabhängigkeit ermöglicht es dem Eurosystem, seine Aufgaben vorschriftsmäßig zu erfüllen.
Příčiny rozpadu afriky jsou jistě různé rozhodně však mezi ně patří nedostatečná autonomie podpora občanské společnosti jež mají nezanedbatelné dopady.
Afrikas Entwicklungsrückstand hat sicherlich mehrere Ursachen, aber die fehlende Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft und deren mangelnder Rückhalt sind zweifellos nicht zu unterschätzende Faktoren.
Der autonomie ( nezávislost , nezávislostí , nezávislá )
Existuje mnoho druhů autonomie.
Es gibt unzählige Abstufungen der Autonomie.
Zpráva podporuje využívání kulturních územních regionálních forem autonomie.
Der Bericht ermutigt zur Anwendung von kulturellen, territorialen und regionalen Formen der Autonomie.
Andere satzbeispiele
Zbavili jsme toto zvíře jeho autonomie.
Wir haben diesem Tier seine Autonomie genommen.
Finanční autonomie.
Finanzielle Autonomie.
Vývoj decentralizace přenesení kompetencí zejména v oblasti finanční autonomie místních regionálních orgánů.
Entwicklung der Dezentralisierung und Übertragung von Kompetenzen, insbesondere finanzielle Autonomie der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften.
Dokonce pro to existuje technický pojem smrtící autonomie.
Es gibt tatsächlich einen technischen Ausdruck dafür:"tödliche autonomie.
Zaprvé stejná záležitost týkající se autonomie organizací autonomie sportovních klubů federací musí být zaručena.
Erstens muss die Autonomie von Organisationen, Sportclubs und-verbänden gleichermaßen gewahrt werden.
To mluví pro to aby se přezkoumala autonomie jednotlivých historických území.
Dies spricht dafür, die Autonomie der einzelnen Historischen Territorien zu prüfen.
Autonomie kosova by se neměla stát precedentem pro turecký severní kypr.
Die Selbständigkeit des Kosovo sollte nicht zu einem Präzedenzfall für das türkische Nord-Zypern werden.
Druhý zásadní princip se týká autonomie náboženských obcí.
Das zweite Leitmotiv betrifft die Autonomie religiöser Gemeinschaften.
HU historie autonomie sikulska v rumunsku je stará několik staletí.
HU In Rumänien reicht die Geschichte der Autonomie des Szeklerlandes mehrere Hundert Jahre zurück.
Parlament rada zaručily větší pravomoci bez ohrožení autonomie evropského inovačního technologického institutu.
Parlament und Rat wurden größere Befugnisse eingeräumt, ohne allerdings die Autonomie des ETI zu gefährden.
V této skutečnosti vidí někteří účastníci řízení omezení autonomie historických území.
Auch darin sehen einige Beteiligte eine Einschränkung der Autonomie der Historischen Territorien.
Zavedení brzy poté zrušení autonomie ústřední banky.
Beeinträchtigung und bald Aufhebung der Autonomie der Zentralbank.
Problém tedy tkví v zajištění autonomie každé z těchto sfér.
Das Problem entsteht daher bei der Sicherung der Autonomie jedes Bereiches.
Tato autonomie vyžaduje aby entita nižší než státní úrovně nesla politické finanční důsledky opatření snižujícího daň.
Eine solche Autonomie setzt voraus, dass die unterstaatliche Einrichtung die politischen und finanziellen Auswirkungen einer steuersenkenden Maßnahme trägt.
Jejich základními hodnotami jsou solidarita sociální soudržnost občanská odpovědnost demokratické řízení účast autonomie.
Ihre grundlegenden Werte sind: Solidarität, sozialer Zusammenhalt, soziale Verantwortung, demokratische Verwaltung, Mitwirkung, Autonomie 5.
Dodal však že plán autonomie představený bělehradem náleží minulosti která vedla k vraždám k deportacím.
Er fügte jedoch hinzu, dass der von Belgrad vorgeschlagene Plan zur Autonomie „einer Vergangenheit angehöre, die zu Morden und Deportationen geführt hat.
Musíme být schopni zkombinovat obojí neměli bychom ustupovat ze své politické autonomie ve snaze o partnerství které je samo o sobě chvályhodným cílem.
Wir müssen beide kombinieren und wir sollten nicht unsere politische Unabhängigkeit aufgeben auf der Suche nach einer Zusammenarbeit, die eigentlich ein sehr lobenswertes Ziel ist.
Cílem tohoto opatření je vytvořit jasný úplný právní rámec pro oblast rozvodu rozluky poskytnutím určitého stupně autonomie zúčastněným stranám.
Ziel dieser Maßnahme ist die Errichtung eines klaren und umfassenden Rechtsrahmens für Rechtsvorschriften im Bereich Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes, indem den Parteien ein bestimmtes Maß an Autonomie ermöglicht wird.
Prvním cílem by mělo být vybavit unii k dalekosáhlejší účinnější hospodářské správě která může vyžadovat vyšší stupeň finanční autonomie.
Das erste Ziel sollte die Ausstattung der Union mit einer weitergehenden und effektiveren wirtschaftlichen Governance sein, die eine größere finanzielle Autonomie verlangt.
Kromě toho otázky institucionálního uspořádání nebo autonomie menšin spadají do pravomoci členských států.
Zusätzlich liegen die Themen der institutionellen Organisation oder Autonomie von Minderheiten in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.
Také jsem měl tu možnost zjistit že kulturní územní autonomie srbské menšiny je na území kosova uznána.
Ich hoffe auch erkannt zu haben, dass die kulturelle und territoriale Autonomie der serbischen Minderheit innerhalb des Hoheitsgebietes des Kosovos anerkannt wird.
Autonomie těchto řádů vycházela z prověřené dlouhodobé schopnosti dokázat víc než se s tím co dostali očekávalo.
Die Autonomie dieser Orden beruhte auf der bewährten langfristigen Fähigkeit mit dem, was sie bekommen hatten, mehr zu machen als man erwartete.
Pro mnohé z nás je případ tibetu jeho autonomie lakmusovým papírkem čínských orgánů.
Für viele von uns ist der Fall Tibets- die Autonomie Tibets- ein Lackmustest für die chinesischen Behörden.
Média právní stát opozice autonomie státní správy to vše bylo zasaženo.
Die Medien, die Rechtsstaatlichkeit, die Opposition, die Unabhängigkeit der staatlichen Verwaltung, alle waren sie betroffen.

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.0725

Siehe auch


regionální autonomie
regionalen selbstverwaltung regionale autonomien
institucionální autonomie
institutionellen autonomie der institutionellen selbstverwaltung
skutečné autonomie
einer echten autonomie
místní autonomie
lokale autonomie kommunalen selbstverwaltung lokalen selbstverwaltung
hospodářské autonomie
wirtschaftlichen autonomie

"Autonomie" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr