BĚHEM TOHOTO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Během Tohoto in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.21

während dieser (58) in dieser (45) in diesem (51) im laufe dieses (7) innerhalb dieses (5) bei diesem (4) während dieses (50) in diesen (4) im laufe dieser (4) innerhalb dieser (4)

Beispiele für die Verwendung Během Tohoto in einem Satz und ihre Übersetzungen

Während dieser
Během tohoto obřadu si zvolí muže který triády povede.
Während dieser Zeremonie entscheiden sie darüber, wer die Triaden führen soll.
Během tohoto zážitku tu bylo rozhodnutí v pokračování života.
Während dieser Erfahrung haben Sie entschieden, weiter zu leben.
In dieser
Během tohoto období nebylo dosaženo žádné dohody v radě.
In dieser Zeit wurde keine Einigung im Rat erzielt.
Během tohoto týdne jsem si užívala každou vteřinu netěhotenství.
Später in dieser Woche, als ich jede Sekunde genoss, nicht schwanger zu sein.
Andere satzbeispiele
Prezident má tři veřejné akce během tohoto období.
Der Präsident hat in diesem Zeitraum drei öffentliche Auftritte.
Ale stane se to během tohoto století.
Aber es wird innerhalb dieses Jahrhunderts passieren.
Během tohoto období se rozhodlo o vstupu slovenska do eurozóny.
Während dieser Zeit wurde beschlossen, dass die Slowakei dem Euro-Währungsgebiet beitreten darf.
Během tohoto procesu nikdo není opomíjen na nikoho se nezapomíná.
Niemand wird in diesem Prozess übergangen oder vergessen.
Během tohoto přechodného období stále používají své národní měny pro hotovostní transakce.
Während dieser Übergangsphase verwenden sie für ihre Bargeldgeschäfte weiterhin die nationalen Zahlungsmittel.
Strašné věci se stanou během tohoto století.
Furchtbare Dinge werden in diesem Jahrhundert geschehen.
Během tohoto soudního řízení přiznal arbeitsmarktserviceJ. petersenovi zálohu podle § 23 alvg.
Während dieses Gerichtsverfahrens gewährte ihm der Arbeitsmarktservice einen Vorschuss nach § 23 AlVG.
Ach je to od tebe moc milé že na mě myslíš během tohoto.
Wie lieb von Ihnen, an mich zu denken, während dieser.
Děkuji sonyo ale zapomeň na standartní postup během tohoto výslechu.
Danke Sonya, aber vergiss das Standardprotokoll in diesem Verhör.
Můžete též použít tlačítko TAB pro play pause během tohoto kroku.
Sie können während dieses Schrittes auch die Tab-Taste zum Abspielen und Pausieren verwenden.
Během tohoto postupu mohou být nicméně předloženy úplné údaje o klinické bezpečnosti účinnosti.
Während dieses Verfahrens können jedoch vollständige Daten zur klinischen Unbedenklichkeit und Wirksamkeit vorgelegt werden.
Na všechny otázky se vám dostane odpověď ještě během tohoto zasedání.
Sie bekommen all Ihre Fragen beantwortet im Laufe dieser Sitzung.
Proto odrážejí situaci zjištěnou během tohoto šetření u uvedených společností.
Sie spiegeln damit die Lage der Unternehmen während dieser Untersuchung wider.
Zahájení další léčby během tohoto období povede k souběžné expozici natalizumabu.
Die Einleitung anderer Therapien in dieser Zeit wird zwangsläufig mit einer begleitenden Exposition gegenüber Natalizumab verbunden sein.
Odrážejí tedy situaci zjištěnou během tohoto šetření.
Sie spiegeln damit die Lage während dieser Untersuchung wider.
Během tohoto summitu budu prostě jindřich král anglický.
Während dieses Gipfeltreffens bin ich lediglich Heinrich, König von England.
Proto odrážejí situaci během tohoto šetření.
Sie spiegeln damit die Lage während dieser Untersuchung wider.
Jak víte během tohoto mohu říci příšerného období.
Wie ihr wisst, hat sich in dieser, nun, ich kann wohl sagen, schrecklichen Zeit.
Během tohoto investičního období se nepoužije postupné snižování stanovené v článku 21c.
Während dieses Investitionszeitraums findet die in Artikel 21c vorgesehene schrittweise Kürzung keine Anwendung.
Odrážejí tak situaci zjištěnou během tohoto šetření ve vztahu k dotyčné společnosti.
Sie spiegeln damit die Lage der Unternehmen während dieser Untersuchung wider.
Během tohoto období je však možné ji se souhlasem intervenční agentury stáhnout.
Es kann jedoch mit Zustimmung der Interventionsstelle in dieser Zeit zurückgezogen werden.
Čímčlověkbyl během tohoto krátkého pobytu.
Für alles, was wir waren während dieses kurzen Aufenthaltes.
Děkuji vám dámy pánové za vaši práci během tohoto zasedání.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Arbeit in dieser Sitzung.
Shodou okolností jsou všechny tyto záležitosti našimi prioritami během tohoto funkčního období.
Zufälligerweise sind alle diese Angelegenheiten auch unsere Prioritäten während dieser aktuellen Amtszeit.
Tyto režimy v nás během tohoto času něco vytvořili.
Diese Regime erzeugten etwas in uns während dieser Zeit.
Starosta jeho rodina žádají o respektování jejich soukromí během tohoto těžkého okamžiku.
Der Bürgermeister und seine Familie bitten, dass in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre respektiert wird.

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.21

Wort für wort übersetzung


během
- während in bei innerhalb im laufe

S Synonyme von "během tohoto"


v tomto
v tom
v takovém
v týhle
v letošním
na tomto
do této
letos v
v daném
z tohoto
za tímto

"Během tohoto" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr